Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 14. 10. 2022
Príspevok na činnosť pracovného asistenta je pomerne vysoká forma podpory, ktorá môže pomôcť hneď dvom ľuďom. Zdravotne postihnutá osoba sa vďaka nemu môže aktívne zárobkovo realizovať; jej asistent si na oplátku celkom pekne privyrobí.
Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Zdroj: Shutterstock

V článku sa okrem iného dozviete, kto všetko môže príspevok získať a čo by mal pracovný asistent. Prinášame tiež odpoveď na otázku, či z príspevku treba platiť dane a ako sa asistent posudzuje z hľadiska odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. 

Kto môže príspevok získať 

Príspevok na činnosť pracovného asistenta sa poskytuje:

1) SZČO, ktorá je zároveň občanom so zdravotným postihnutím,
2) zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím. 

Príspevok však môžu získať len za predpokladu, že potreba pracovného asistenta (čiže osoby, ktorá má byť inému pri jeho činnosti nápomocná) vyplýva z druhu zdravotného postihnutia a tiež z povahy pracovnej činnosti vykonávanej SZČO alebo zamestnancom. Dodajme, že podmienkou priznania príspevku nie je status chráneného pracoviska či chránenej dielne. 

Čo musí spĺňať pracovný asistent 

Pracovný asistent je buď:

1) zamestnancom, ktorý poskytuje pomoc zdravotne postihnutému zamestnancovi alebo viacerým zamestnancom pri výkone ich práce alebo osobných potrieb počas pracovného času,
2) osoba, ktorá pomáha zdravotne postihnutej SZČO pri prevádzkovaní alebo vykonávaní podnikateľskej činnosti či osobných potrieb počas realizácie podnikania. 

Asistent musí mať 18 rokovspôsobilosť na právne úkony. Pracovného asistenta zároveň treba odlíšiť od tzv. osobného asistenta podľa zákona č. 447/2008 Z.z., o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorého úlohou je pomáhať osobe s ŤZP. 

Ďalšie podmienky získania príspevku na činnosť pracovného asistenta 

Na príspevok môže pomýšľať len žiadateľ, ktorý:

- má splnené daňové povinnosti,

- má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

- posledné 2 roky pred podaním žiadosti neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,

- nemá splatné finančné záväzky voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“),

- nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe ani nemá určený splátkový kalendár v rámci oddlženia,

- nemá neuspokojené nároky zamestnancov z pracovného pomeru,

- nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie a subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ. 

Výška príspevku na činnosť pracovného asistenta 

Suma príspevku nie je stanovená pevnou čiastkou; zákon vymedzuje len jej dolnúhornú hranicu. V zmysle uvedeného sa príspevok podľa rozsahu činnosti asistenta môže pohybovať medzi 41 %70 % tzv. celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1. až 3. štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza roku uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku s ÚPSVaR. Celková cena práce vychádza zo súčtu priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom za príslušné obdobie, preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, plateného zamestnávateľom. 

Keďže pre rok 2022 predstavuje celková cena práce sumu 1 581,84 Eur, pohybuje sa výška príspevku na činnosť pracovného asistenta v rozpätí od 648,55 Eurdo 1 107,28 Eur mesačne.

 Uvedeným spôsobom sa určuje výška príspevku pre jedného pracovného asistenta počas trvania:

- pracovného pomeru zamestnanca alebo zamestnancov so zdravotným postihnutím, ktorí využívajú starostlivosť pracovného asistenta,

- prevádzkovania či vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím. 

Ako o príspevok požiadať 

Príspevok vypláca ÚPSVaR príslušný podľa vášho sídla či miesta podnikania. K žiadosti o príspevok budete musieť (okrem iného) doložiť:

- návrh zmluvy s asistentom,

- kópiu rozhodnutia alebo oznámenia Sociálnej poisťovne resp. posudku útvaru sociálneho zabezpečenia preukazujúcu invaliditu (v žiadosti sa uvádza aj údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť).

Aktuálny vzor žiadosti je možné získať na webových stránkach ÚPSVaR v sekcii venovanej príspevku na činnosť pracovného asistenta; vzor žiadosti obsahuje aj zoznam príloh, ktoré ÚPSVaR v dobe jej podania od žiadateľa vyžaduje. 

Ako vyplácanie príspevku funguje 

Ak vám ÚPSVaR príspevok prizná, uzatvorí s vami písomnú dohodu o poskytnutí príspevku. Pokiaľ príspevok nečerpáte ako zamestnávateľ zdravotne postihnutých osôb, ale ako podnikajúca SZČO, musíte okrem zmluvy s ÚPSVaR uzatvoriť aj písomnú zmluvu aj s vaším asistentom. Podľa zákona ide o zmluvu o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti. V zásade ide o tzv. nepomenovanú (inominátnu) zmluvu podľa Občianskeho zákonníka, v ktorej si môžete dohodnúť vami preferované podmienky výkonu asistencie. Vzhľadom na to, že jedno vyhotovenie zmluvy musíte odovzdať aj ÚPSVaR, nesmie v nej chýbať:

- druh a rozsah činností asistenta,

- miesto výkonu jeho činnosti,

- dohodnutý pracovný čas,

- práva a povinnosti asistenta,

- výška odmeny a spôsob jej vyplácania,

- dôvody odstúpenia od zmluvy. 

Hoci bude vo väčšine prípadov výška odmeny asistenta (logicky) vychádzať z výšky priznaného príspevku, bol v praxi vyslovený názor, že by pri dojednávaní odmeny asistenta mala SZČO brať výšku príspevku do úvahy len orientačne. Dohoda o odmene by mala zodpovedať najmä rozsahu postihnutia a tiež časovej náročnosti práce asistenta (bližšie rozhodnutie Krajského súdu Košice, sp.zn. 7Sa/21/2016). 

Odvodový a daňový režim príjmov pracovného asistenta 

Príjem pracovného asistenta, ktorý je vyplácaný na základe zmluvy so zdravotne postihnutou SZČO, sa podraďuje pod zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov (ide teda o príjem z „inej samostatnej zárobkovej činnosti“). Pracovný asistent (pokiaľ asistenciu nevykonáva ako zamestnanec) sa zároveň považuje za samostatne zárobkovo činného aj z hľadiska sociálneho poistenia a zdravotného poistenia.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Jednoduchšie to už nejde

Chcem vedieť viac

Požičať si v banke pre dnešných ľudí nie je veda, ide to online či offline. My máme totiž dnešné riešenie pre všetkých.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+9
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

4 situácie, v ktorých vám RAPEX a RASFF ušetria zdravie aj peňaženku

13. 3. 2023 | Barbora Magočová

4 situácie, v ktorých vám RAPEX a RASFF ušetria zdravie aj peňaženku

Sledovanie systémov Safety Gate/RAPEX, RASFF či upozornení orgánov dohľadu na nebezpečné výrobky už dnes vďaka internetu nie je vôbec ťažké. Lepší prehľad o rizikách dostupného tovaru... celý článok

PN živnostníka: Všetko, čo potrebujete vedieť

7. 3. 2023 | Redakcia

PN živnostníka: Všetko, čo potrebujete vedieť

Živnostníci majú nárok na nemocenskú dávku počas dočasnej práceneschopnosti. Dnes vám prinesieme všetky podstatné informácie o tom, čo robiť, keď vás lekár vypíše na PN. Čítajte ďalej,... celý článok

Podcast: Polovica firiem skončí do 5 rokov. Neopakujte rovnaké chyby!

28. 2. 2023 | Redakcia

Podcast: Polovica firiem skončí do 5 rokov. Neopakujte rovnaké chyby!

Začať podnikať nie je jednoduché. Na druhej strane je to omnoho jednoduchšie, ako v podnikaní uspieť a vytrvať. Nie je žiadnym tajomstvom, ale smutnou štatistikou, že mnoho firiem aj... celý článok

Konateľ nechce spoločníkovi vydať doklady o s.r.o.: kedy má na to právo?

9. 2. 2023 | Barbora Magočová

Konateľ nechce spoločníkovi vydať doklady o s.r.o.: kedy má na to právo?

Vlastníte podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným a medzi vami a ďalšími spoločníkmi či konateľmi panujú nezhody? V takom prípade sa vám ľahko môže stať, že budete úplne odstavení... celý článok

Rodinné podniky začnú fungovať od júla 2023: Ako sa budú líšiť od iných firiem?

17. 1. 2023 | Barbora Magočová | 3 komentáre

Rodinné podniky začnú fungovať od júla 2023: Ako sa budú líšiť od iných firiem?

Dňa 1. 7. 2023 nadobudne účinnosť novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorá rodinným podnikom umožní získať osobitný status. Zákon bude rozlišovať evidované... celý článok