Premýšľate nad podnikaním? Štát vám môže uhradiť časť počiatočných nákladov

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 16. 5. 2022
Hrozí vám výpoveď, pociťujete dlhodobú nespokojnosť s vašou prácou alebo máte dobrý podnikateľský nápad, ktorý by ste chceli skúsiť uviesť do praxe? Nech už nad samostatnou zárobkovou činnosťou premýšľate z akéhokoľvek dôvodu, určite riešite aj otázku počiatočného financovania zvýšených nákladov, ktoré podnikanie prináša.
Premýšľate nad podnikaním? Štát vám môže uhradiť časť počiatočných nákladov

Zdroj: Shutterstock

Jednou z vecí, ktorá môže pomôcť, je príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Pozrite sa s nami, ako ho získať v roku 2022 a s akou sumou možno kalkulovať. Podmienky pre získanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v roku 2022 sú nasledovné. 

1) Predchádzajúce vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (označovaný aj ako „príspevok na samozamestnanie“) vám môže byť poskytnutý, ak vás úrad práce, sociálnych vecí a rodiny viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie:

a) najmenej 3 mesiace alebo
b) aspoň 12 mesiacov, ak ste v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavili, prerušili alebo skončili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti.

2) Realizácia samostatnej zárobkovej činnosti 

O príspevok môžete žiadať, ak plánujete:

- podnikaťako živnostník (v zmysle zákona č. 455/1991 Zb.) alebo

- vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách (podľa zákona č. 105/1990 Zb., o súkromnom podnikaní občanov).

 3) Absencia kolízie s poskytnutím príspevkov pre občanov so zdravotným postihnutím 

Príspevok nemožno poskytnúť, ak vám bol poskytnutý osobitný príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť určený pre občanov so zdravotným postihnutím alebo príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

 4) Podmienka uplynutia lehoty od posledného poskytnutia príspevku 

Príspevok môže byť poskytnutý aj opakovane, ale najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, v súvislosti s ktorým ste príspevok získali v minulosti.

 5) Podmienka podania žiadosti a uzatvorenia dohody 

Za účelom poskytnutia príspevku treba podať žiadosť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode budete samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať. Súčasťou žiadosti musí byť podnikateľský zámer, ktorý bude obsahovať aj predpokladané náklady na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti. Zámer posúdi komisia zriadená výborom pre otázky zamestnanosti, a to z hľadiska jeho efektívnosti, reálnosti a účelnosti. Podrobné obsahové náležitosti zámeru sú stanovené interným predpisom, ktorého obsah nájdete na webe Ústredia práce, sociálny vecí a rodiny. 

Dodajme, že na príspevok nie je právny nárok – úrad ho teda môže poskytnúť, ale nemusí. Poskytnutie do veľkej miery závisí práve od kvality spracovania podnikateľského zámeru. 

Ak bude váš podnikateľský zámer odobrený, uzatvorí s vami úrad písomnú dohodu, v zmysle ktorej budete (okrem iného) musieť:

- dodržať podmienky poskytnutia príspevku,

- oznámiť úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,

- predkladať správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní príspevku za každý rok prevádzkovania činnosti počas doby, na ktorú bude dohoda uzatvorená,

- predkladať doklady o úhrade nákladov súvisiacich s prevádzkovaním vášho podnikania

Príspevok vám náleží, len ak podnikanie trvá určitý čas 

Poskytnutie príspevku vyžaduje, aby ste samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovali nepretržite aspoň 3 roky. Ak činnosť ukončíte skôr, budete musieť vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu časovému úseku, počas ktorého ste ju v rozpore so požadovanou dobou neprevádzkovali.

Výnimkou je ukončenie podnikania zo zdravotných dôvodov, ktoré musia byť konštatované posudkovým lekárom, kedy musíte úradu vrátiť len časť príspevku, ktorej čerpanie sa vám nepodarí preukázať. Príspevok sa ďalej nevracia ani v prípade vášho úmrtia. 

Výška príspevku sa každý rok mení 

Celková výška príspevku sa odvíja od toho, v akom regióne plánujete podnikať:

1) v bratislavskom kraji sa poskytuje maximálne 2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1. až 3. štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje;
2) z inom kraji platí, že:

- ak ste z okresu s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnou celoslovenskému priemeru v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku poskytnutia príspevku, poskytuje sa najviac 3‑násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1. až 3. štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza roku poskytnutia príspevku;

- ak ste z okresu s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku poskytnutia príspevku, poskytuje sa najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1. až 3. štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza roku poskytnutia príspevku. 

Celková cena práce sa určuje ako súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za dané obdobie a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom. Príslušnosť vášho okresu do príspevkovej skupiny aj celkovú cenu práce si môžete overiť na stránkach Štatistického úradu SR.

Dodajme, že výška príspevkov kalkulovaná uvedeným spôsobom je maximum, ktoré možno poskytnúť – konečná suma príspevku sa v konkrétnom prípade odvíja od obsahu dohody s úradom.

 Tabuľka: Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od 1. 1. 2022 

Región SR

Maximálna výška príspevku

Bratislavský kraj

3 954,57 eur

Okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnou priemeru v SR

4 745,49 eur

Okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako priemer v SR

6 327,32 eur

 Príspevok sa poskytuje v dvoch fázach:

1) do 30 kalendárnych dní od uzatvorenia dohody s úradom sa poskytne 60 % príspevku,
2) zvyšných 40 % sa poskytne po predložení prvej správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti po uplynutí 12 mesiacov jej prevádzkovania.

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce