Zamestnávanie mladistvých v roku 2022: Prehľad osobitných pravidiel

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 21. 7. 2022
Nie každý mladý človek uprednostňuje študentský život. Mnohí chcú mať vlastný zdroj príjmu alebo pracovné skúsenosti ešte pred nadobudnutím plnoletosti. Ak k nim patríte aj vy alebo vaše deti, prípadne sa chystáte teenagera zamestnať, určite oceníte sumarizáciu odlišností, ktoré platia pre prácu mladistvých.
Zamestnávanie mladistvých v roku 2022: Prehľad osobitných pravidiel

Zdroj: Shutterstock

Osobitné obmedzenia sa netýkajú len rozsahu prác, ktoré môžu neplnoletí vykonávať, ale aj skončenia pracovného pomeru či úpravy pracovného času a platia pre všetkých, ktorí ešte nedovŕšili 18 rokov. 

Osobitné povinnosti súvisiace s uzatvorením pracovnej zmluvy 

Spôsobilosť platne sa zaväzovať svojimi úkonmi v pracovnoprávnej oblasti sa získava až od 15. roku veku; ako deň nástupu do práce však nemožno dohodnúť dátum, ktorý by predchádzal ukončeniu povinnej školskej dochádzky. 

Ak chce zamestnávateľ s mladistvým uzatvoriť pracovnú zmluvu, môže tak urobiť len:

- po jeho predchádzajúcom lekárskom vyšetrení a

- po vyžiadaní vyjadrenia zákonného zástupcu mladistvého. 

V prípade, že sa mladistvý uchádza o úplné prvé zamestnanie, môže od neho jeho budúci zamestnávateľ vyžadovať len informácie súvisiace s prácou, ktorú by mal vykonávať. 

Obmedzenia ohľadom pracovného času 

2.1 Kratšia dĺžka pracovného času

V súvislosti s dĺžkou pracovného času sa mladiství zamestnanci delia na 2 skupiny:

1) ak majú menej ako 16 rokov, môžu pracovať najviac 30 hodín týždenne,
2) ak majú viac ako 16 rokov, platí pre nich maximálna dĺžka pracovného času 37 a 1/2 hodiny týždenne. 

Takto určený pracovný čas predstavuje absolútny strop, v ktorom sa zohľadňujú všetky zamestnania neplnoletých. Aby celkové trvanie pracovného času u všetkých zamestnávateľov uvedené hranice nepresiahlo, majú mladiství zamestnanci povinnosť informovať zamestnávateľov o jeho dĺžke v iných zamestnaniach. 

2.2 Prestávky v práci po kratšom pracovnom úseku 

Mladiství majú nárok na prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút už pri zmene, ktorá trvá dlhšie, než 4 a ½ hodiny (plnoletým zamestnancom uvedené právo vzniká až pri zmene, ktorá je dlhšia ako 6 hodín). 

2.3 Dlhší odpočinok medzi zmenami 

Pracovný čas mladistvého musí byť rozvrhnutý tak, aby mohol medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny čerpať dobu odpočinku v trvaní aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín. V prípade dohody o práci vykonávanej mimo pracovný pomer nesmie pracovný čas mladistvého v priebehu 24 hodín presiahnuť 8 hodín.

2.4 Nijaká práca nadčas 

Mladiství nemôžu vykonávať nadčasovú prácu. 

2.5 Žiadna pracovná pohotovosť 

Aj pre pracovnú pohotovosť neplnoletých pracovníkov platí zákaz jej nariadenia či jej dobrovoľného dojednania so zamestnávateľom. 

2.6 Obmedzenia nočnej práce 

Nočná práca (t. j. práca medzi 22. a 6. hodinou) v zásade mladistvým nie je povolená; len výnimočne ju môžu vykonávať osoby staršie ako 16 rokov, ak nepresahuje 1 hodinu a zároveň to je potrebné pre ich prípravu na budúce povolanie. Takáto nočná práca by navyše mala bezprostredne nadväzovať na pracovnú dobu pripadajúcu podľa rozvrhu zmien na denný čas. 

Limitácia zodpovednosti mladistvého zamestnanca 

S mladistvým zamestnancom nemôže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti; táto môže byť platne dojednaná až v deň jeho 18. narodenín. 

Sťažené ukončovanie pracovného pomeru 

Pre rozväzovanie pracovného pomeru neplnoletých platí, že:

1) v prípade výpovede alebo okamžitého skončenia zo strany zamestnávateľa musia byť tieto úkony dané na vedomie aj zákonným zástupcom mladistvých,
2) pri ukončení pomeru výpoveďou, okamžitým skončením a skončením v skúšobnej dobe zo strany mladistvého alebo dohodou má zamestnávateľ povinnosť vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu. 

Mladiství zamestnanci majú (na rozdiel od dospelých zamestnancov) navyše právo okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôžu vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky. 

Obmedzené druhy práce 

Osoby mladšie ako 15 rokov alebo adolescenti, ktorí už dovŕšili 15. rok veku, ale zatiaľ neskončili povinnú školskú dochádzku, sa môžu zamestnávať len ľahkými prácami, ktoré svojím charakterom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť či ďalší vývoj alebo samotnú školskú dochádzku. Tieto práce môžu spočívať v:

- účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych a umeleckých predstaveniach,

- účasti na športových podujatiach,

- reklamných činnostiach,

- iných činnostiach za predpokladu, že dieťa má viac ako 15 rokov a príslušný inšpektorát práce na ich výkon udelí povolenie, ktoré sa vydáva na žiadosť zamestnávateľa a po dohode s orgánom verejného zdravotníctva. Písomné vyhotovenie povolenia obsahuje aj počet hodín a špecifikáciu podmienok, za ktorých možno práce vykonávať. 

Mladiství vôbec nemôžu vykonávať:

- práce pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní,

- práce, ktoré sú so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti pre neplnoletých neprimerané, nebezpečné či zdraviu škodlivé (uvedené druhy prác sú stanovené najmä prílohou č. 1 nariadenia č. 286/2004 Z.z.; ide napr. o práce vykonávané dlhšie ako 4 hodiny postojačky bez možnosti zmeny základnej polohy, práce na veľmi hlučných pracoviskách, práce so škodlivými chemikáliami apod.)

- práce, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých výkone by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie svojich kolegov či iných osôb. 

Dodajme, že všetkých mladistvých možno zamestnať len činnosťami, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju a neohrozujú ich mravnosť. 

Zvýšená starostlivosť o mladistvých zamestnancov sa prejavuje aj pri stanovení povinných lekárskych prehliadok, ktoré musia byť zabezpečené:

- pred ich preradením na inú prácu,

- najmenej raz za rok, ak osobitný predpis nestanoví inak.

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

16. 5. 2023 | Barbora Magočová

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

Výskyt chorôb z povolania v posledných rokoch podľa NCZI stúpa. Nejde len o výsledok práce v rizikovom prostredí. Problematický je aj výkon činností, ktoré jednostranne zaťažujú niektorú... celý článok

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

24. 4. 2023 | Barbora Magočová

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

Všetky dobré pracovné ponuky sú mimo miesta vášho bydliska? Zvýšené náklady spojené s novým bývaním nemusia predstavovať neprekonateľný problém. Ak splníte stanovené podmienky, pomôže... celý článok

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

20. 4. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

Po vyše dvoch rokoch nás čaká zmena pri určovaní finálnej sumy väčšiny príplatkov. Zamestnanci si o niečo prilepšia – mzdové zvýhodnenia by totiž mali v porovnaní s doterajšou úpravou... celý článok

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

13. 4. 2023 | Barbora Magočová

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

Plánujete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo v nej už ste? Ako uchádzač o zamestnanie máte viaceré benefity; zároveň však treba počítať aj s niektorými... celý článok

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

12. 4. 2023 | Daniel Výcha

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v marci 2023 zverejnilo svoju predbežnú správu, v ktorej by chcelo zvýšiť stravné pri tuzemských cestách. Toto rozhodnutie... celý článok