10 prípadov, v ktorých vás môže úrad práce vyhodiť z evidencie

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 16. 6. 2023
Ak ste prišli o zamestnanie, nemusíte sa povinne hlásiť na úrade práce. Vďaka zaradeniu do ním vedenej evidencie si však nebudete musieť platiť zdravotné poistenie. Status uchádzača o zamestnanie je dôležitý aj kvôli dávke v nezamestnanosti. Kedy riskujete, že o tieto výhody prídete pre tzv. nespoluprácu s úradom?
10 prípadov, v ktorých vás môže úrad práce vyhodiť z evidencie

Zdroj: Shutterstock

Čo sa považuje za nespoluprácu s úradom práce? 

Úrad práce vás nemôže vyradiť z evidencie uchádzačov o zamestnanie za akékoľvek pochybenie pri plnení vašich povinností. Vyškrtnutím sa trestá najmä tzv. nespolupráca s úradom. Dopúšťate sa jej, ak: 

  1. Odmietnete ponuku alebo nástup do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov 
  1. Odmietnete ponuku na účasť alebo samotnú účasť na aktívnych opatreniach na trhu práce bez vážnych dôvodov 

Za nespoluprácu s úradom sa však nepovažuje odmietnutie ponuky na účasť alebo samotnej účasti na aktivačnej činnosti formou menších služieb pre samosprávny kraj. 

  1. Predčasne skončíte účasť na aktívnych opatreniach na trhu prácepred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov, prípadne ak bez vážnych dôvodov neplníte podmienky účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce písomne dohodnuté s úradom či opatrenia určené v individuálnom akčnom pláne 
  1. Úradu bez vážnych dôvodov riadne nepreukážete aktívne hľadanie zamestnania 

Aktívne hľadanie zamestnania sa podľa určenia úradu preukazuje osobne alebo elektronicky v ním stanovených termínoch. Realizuje sa napr. doložením žiadosti o prijatie do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, prípadne dokladom o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa.

Ak úradu dokladáte žiadosť adresovanú potenciálnemu zamestnávateľovi, musí táto obsahovať buď dátum prevzatia a podpis osoby oprávnenej na jej prevzatie za zamestnávateľa alebo k nej treba doložiť poštový podací lístok príp. preukázať jej odoslanie elektronickou poštou. 

  1. Bez vážnych dôvodov sa nedostavíte na úrad alebo na ním určené miesto 

Úrad môže vyškrtnutím z evidencie sankcionovať vašu neprítomnosť potrebnú pre:

- preukázanie aktívneho hľadania zamestnania,

- realizáciu ponuky vhodného zamestnania či niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce. 

  1. Nepredložíte doklady preukazujúce vážne dôvody ospravedlňujúce nespoluprácu s úradom, príp. doklad ohľadom starobného dôchodku či doklady pre posúdenie vašej zdravotnej spôsobilosti 

Doklady treba predložiť v termíne určenom úradom alebo Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny; nesankcionuje sa omeškanie, ktoré ste nespôsobili vy. 

  1. Nedodržíte liečebný režim počas vašej dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len „PN“) 
  1. Bez vážnych dôvodov si nesplníte voči úradu informačné povinnosti 

Úradu musíte:

- písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, a to najneskôr do ôsmich kalendárnych dní;

- doložiť kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovný pomer, na základe ktorej si počas vedenia v evidencii v zákonom stanovených medziach privyrábate (bližšie: Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?), a to najneskôr v deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila. 

  1. Bez vážnych dôvodov si nesplníte povinnosti súvisiace s aktivitami mimo územia SR 

Ako uchádzač o zamestnanie máte právo hľadať prácu aj v inom členskom štáte EÚ. Pokiaľ váš však úrad iného štátu EÚ nezaradí do svojej evidencie služieb zamestnanosti, musíte si opätovne začať plniť povinnosti súvisiace s aktívnym vyhľadávaním práce a jeho preukazovaním (vrátane povinnosti byť k dispozícii úradu práce do troch pracovných dní) plniť najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vášho odchodu do členského štátu EÚ. 

Ak vás úrad iného štátu EÚ do svojej evidencie služieb zamestnanosti zaradil, mali by ste byť za účelom plnenia niektorých povinností úradu práce v SR k dispozícii najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, kedy ste prestali byť k dispozícii príslušnému úradu členského štátu EÚ, ale najneskôr pred uplynutím šiestich mesiacov odo dňa vášho odchodu do iného štátu EÚ. 

Povinnosť preukazovania aktívneho hľadania práce a nutnosť byť úradu k dispozícii sa vás netýka počas zaradenia do projektov a programov mimo územia SR. Do troch pracovných dní od návratu do SR sa ale musíte osobne hlásiť na úrade. 

  1. Nepredložili ste so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie aj kópiu dohody, na základe ktorej si privyrábate 

Pokiaľ pracujete na dohodu v rozsahu povolenom aj uchádzačom o zamestnanie a máte ju uzatvorenú už v dobe podania žiadosti o zaradenie do evidencie úradu práce, musíte k žiadosti priložiť jej kópiu. Pokiaľ tak neurobíte a úrad jej uzatvorenie dodatočne zistí, ide o dôvod pre vyradenie z evidencie. 

Vážne dôvody ospravedlňujúce nespoluprácu s úradom 

Ak ste dosiaľ čítali pozorne, určite ste si všimli, že úrad práce niektoré vymenované prípady nespolupráce nepotrestá vyradením z evidencie, pokiaľ sú za nimi vážne dôvody. Týmito sa rozumejú nasledujúce skutočnosti: 

1) Miesto výkonu a povaha zamestnania manžela alebo miesto výkonu a povaha zamestnania neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia či školy. 

Vyššie uvedený dôvod ako jediný ospravedlňuje nespoluprácu s úradom len obmedzene. Vzťahuje sa na odmietnutie vhodného zamestnania či účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce, nemožno ho však použiť napríklad na odpustenie povinností súvisiacich s preukázaním aktívneho hľadania zamestnania. 

2) Váš (nepriaznivý) zdravotný stav zistený v rámci lekárskej posudkovej činnosti vykonanej za účelom posúdenia možnosti výkonu pracovných či zárobkových aktivít či posúdenia schopnosti plnenia povinností voči úradu práce 

3) Vaša dočasná PN 

Začiatok a skončenie PN sa úradu preukazuje potvrdením o dočasnej PN do troch pracovných dní odo dňa jeho vystavenia a pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej PN; skončenie dočasnej PN preukazujete osobne. 

4) Zdravotný stav vašich blízkych osôb, ktorý si podľa písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia vyžaduje vašu osobnú starostlivosť, ošetrovanie či sprevádzanie 

Vyjadrenie lekára či rozhodnutie zdravotníckeho zariadenia o začatí starostlivosti alebo ošetrovania musíte úradu predložiť do troch pracovných dní odo dňa jeho vystavenia. Vyjadrenie či rozhodnutie týkajúce sa skončenia starostlivosti či ošetrovania musíte predložiť nasledujúci pracovný deň po ich skončení. Doklad o sprevádzaní blízkej osoby treba úradu predložiť nasledujúci pracovný deň po jeho skončení. 

5) Výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, pravidelného cvičenia alebo plnenie úloh ozbrojených síl SR počas zaradenia do aktívnych záloh 

Začatie a skončenie uvedených aktivít sa preukazuje najneskôr 1 pracovný deň pred ich začatím a 3 pracovné dni po ich skončení. 

6) Iné vážne dôvody podľa posúdenia úradu. 

Na čo si ešte dať pozor? 

Okrem prípadov nespolupráce vás úrad môže vyradiť z evidencie aj kvôli vykonávaniu nelegálnej práce alebo ak zistí, že vám bolo udelené povolenie na zamestnanie v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ.

Anketa

Boli ste už evidovaný na úrade práce?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

23. 8. 2023 | Barbora Magočová

Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

Zrážky zo mzdy sú prísne limitované; zamestnávateľ vás teda nemôže ukrátiť na výplate podľa toho, ako sa mu to hodí. Pokiaľ zrážka nespĺňa zákonné podmienky, nemôže k nej zamestnávateľ... celý článok

Septembrové zvyšovanie platov na Slovensku: Koho sa týka a kto dostane najviac?

3. 8. 2023 | Marek Mittaš

Septembrové zvyšovanie platov na Slovensku: Koho sa týka a kto dostane najviac?

Rok 2023 je pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom sektore obdobím zvyšovania platov. Prvé kolo prišlo hneď v prvý deň roka, kedy výška mzdy narástla o 7 %. Dňa 1. januára... celý článok

Šéf vám dovolenku schválil len ústne. Čo vám hrozí ak odídete bez dovolenkového lístka?

14. 7. 2023 | Barbora Magočová

Šéf vám dovolenku schválil len ústne. Čo vám hrozí ak odídete bez dovolenkového lístka?

Na mnohých pracoviskách je zaužívané, že zamestnávateľ najmä kratšie dovolenky schvaľuje operatívne podľa potreby, a to aj na poslednú chvíľu. Čerpanie voľna je povolené len ústne a... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok

Povinnosti študentov po skončení školy: Na aké úrady musíte ísť? Presný postup TU

3. 7. 2023 | Redakcia

Povinnosti študentov po skončení školy: Na aké úrady musíte ísť? Presný postup TU

Končíte školu a neviete, ako postupovať, aby ste si splnili všetky povinnosti voči zdravotnej poisťovni a štátu? V tomto článku nájdete postup, ktorého by sa mali absolventi štúdia... celý článok