Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? O peniaze neprídete! Od koho ich treba žiadať?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 24. 11. 2022
Hrozí vášmu zamestnávateľovi platobná neschopnosť a vy sa bojíte, že nedostanete výplatu? Obavy nie sú namieste, váš problém totiž rieši garančné poistenie. Nemusíte si ho vybavovať osobitne. Ak ste zamestnancom, s najväčšou pravdepodobnosťou sa na vás vzťahuje automaticky. Čo všetko pokrýva a ako žiadať o vyplatenie dávok z tohto poistenia?
Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? O peniaze neprídete! Od koho ich treba žiadať?

Zdroj: Shutterstock

Akú výhodu ponúka garančné poistenie zamestnancom? 

Garančné poistenie predstavuje ochranu pre zamestnancov zamestnávateľa, ktorý sa ocitol v stave platobnej neschopnosti. Vďaka dávkam z tohto poistenia vás insolvencia zamestnávateľa nepripraví o časť príjmu, s ktorou ste do budúcna počítali. Pre účely garančného poistenia sa na platobnú neschopnosť zamestnávateľa usudzuje, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak súd začal konkurzné konanie vo veci zamestnávateľa aj bez podania návrhu. 

Z garančného poistenia možno vyplatiť:

1) dlžnú mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti,
2) príjem člena družstva plynúci z pracovnoprávneho vzťahu k družstvu,
3) odmenu z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
4) náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci,
5) náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalendárneho roka, v ktorom vznikla platobná neschopnosť, ako aj za predchádzajúci kalendárny rok,
6) odstupné po skončení pracovného pomeru,
7) náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru,
8) náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru,
9) cestovné, sťahovacie a iné výdavky, ktoré vznikli pri plnení pracovných povinností,
10) vecnú škodu v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,
11) náhradu príjmu pri dočasnej PN,
12) súdne trovy v súvislosti s uplatnením nárokov zamestnanca z pracovného pomeru (vrátane trov za zastupovanie advokátom). 

Kto môže uplatniť nároky z garančného poistenia 

Dávku z garančného poistenia vámpatrí, ak:

1) ste zamestnancom v pracovnom pomere (s nižšie uvedenými výnimkami),
2) pracujete na základe dohody o pracovnej činnosti,
3) pracujete na základe dohody o vykonaní práce,
4) pracujete na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
5) ste členom družstvav pracovnom vzťahu voči družstvu

Benefícium garančného poistenia sa na vás naopak nevzťahuje, pokiaľ:

1) síce ste zamestnancom, ale zároveň ste štatutárnym orgánom zamestnávateľa (napr. konateľom s.r.o.) alebo jeho členom (napr. člen predstavenstva a.s.) a máte najmenej 50 % účasť na majetkuzamestnávateľa,
2) ste zmluvu zakladajúcu pracovnoprávny vzťah uzatvorili až po vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, ak vás na ňu zamestnávateľ písomne upozornil,
3) ste zamestnancom zastupiteľského úradu cudzieho štátu (veľvyslanectva),
4) pracujete pre zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz (napr. štát, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC).

Aká je výška plnenia z garančného poistenia 

Plnenie z garančného poistenia sa poskytuje v sume vami uplatneného nároku zníženého o:

- poistné na zdravotné poistenie,

- poistné na nemocenské poistenie,

- poistné na starobné poistenie,

- poistné na invalidné poistenie,

- poistné na poistenie v nezamestnanosti,

ktoré máte povinnosť platiť ako zamestnanec a tiež o

- preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov, vypočítaných podľa podmienok platných v mesiaci, za ktorý vám uvedený nárok vznikol.

Dávky z garančného poistenia sa vyplatia:

- najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu, ktoré predchádzali začiatku platobnej neschopnosti vášho zamestnávateľa alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu jeho insolvencie (dňom vzniku platobnej neschopnosti je deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu súdu alebo deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania, ak začne aj bez podania návrhu).

- najviac v sume trojnásobku 1/12 všeobecného vymeriavacieho základu určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Ak táto nastala v období od 1. 1. do 30. 6. kalendárneho roka, použije sa vymeriavací základ platný v roku 2 roky predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom platobná neschopnosť vznikla. Ak vznikla od 1. 7. do 31. 12., použije sa základ, ktorý platil v roku predchádzajúcom rok vzniku insolvencie. 

Pre informáciu uveďme, že všeobecný vymeriavací základ za rok:

- 2019 bol 13 104 eur,

- 2020 bol 13 596 eur,

- 2021 dosahoval 14 532 eur. 

Ako sa nároky z garančného poistenia uplatňujú 

Uplatnenie nároku na dávku garančného poistenia nezávisí na tom, či zamestnávateľ reálne odvádzal platby na poistné na toto poistenie; dôležité je, že mu táto povinnosť vznikla. 

Dávku garančného poistenia treba žiadať v Sociálnej poisťovni, a to prostredníctvom osobitného tlačiva s názvom „žiadosť o dávku garančného poistenia“. Získate ho na webových stránkach poisťovne alebo na niektorej z jej pobočiek. K tlačivu prikladáte:

- kópiu pracovnej zmluvy alebo iný doklad preukazujúci mzdové podmienky,

- ak bol pracovný pomer skončený, doklad o jeho skončení,

- vyplnený formulár s názvom „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia“ (aj tento je dostupný na webe poisťovne). Potvrdenie síce nepatrí k povinným prílohám žiadosti, ak sa vám ho však nepodarí vybaviť (a to ani od správcu či predbežného správcu), poskytne vám Sociálna poisťovňa len preddavok na dávku, a to maximálne v rozsahu do sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu za 1 mesiac platného v čase rozhodnutia o jeho poskytnutí. 

Ak zamestnávateľ, predbežný správca alebo správca konkurznej podstaty poisťovni predložia potrebné údaje najneskôr do 1 roka od poskytnutia preddavku, doplatí vám poisťovňa čiastku chýbajúcu do plnej výšky dávky.

V prípade, že zamestnávateľ doklady nepredloží ani do 1 roka od právoplatnosti uznesenia o začatí konkurzného konania alebo uznesenia o odmietnutí návrhu na jeho vyhlásenie a správca najneskôr do 1 roka od poskytnutia preddavku, dorovná vám poisťovňa dávku maximálne do výšky minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou platnou pre obdobie, v ktorom zamestnávateľ neuspokojil vaše nároky. 

Aká je lehota pre uplatnenie nárokov z garančného poistenia 

Lehota na podanie žiadosti o priznanie dávky garančného poistenia je stanovená do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu. Sociálna poisťovňa však výslovne uvádza, že nárok na dávku garančného poistenia si môžete uplatniť aj po uplynutí tejto lehoty. Dávka vám musí byť vyplatená najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti o jej priznanie. 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Jednoduchšie to už nejde

Chcem vedieť viac

Požičať si v banke pre dnešných ľudí nie je veda, ide to online či offline. My máme totiž dnešné riešenie pre všetkých.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Tajná nahrávka zamestnávateľa či obchodného partnera: Dá sa použiť pred súdom?

20. 3. 2023 | Barbora Magočová

Tajná nahrávka zamestnávateľa či obchodného partnera: Dá sa použiť pred súdom?

Ste obeťou šikany, dostali ste neoprávnenú výpoveď alebo vás podrazil zákazník či dodávateľ? Technické vymoženosti dnešnej doby priam zvádzajú k tomu, aby ste pravdu dokázali zvukovým... celý článok

Kedy vás môže zamestnávateľ vyhodiť, ak má pocit, že nepracujete dostatočne?

8. 3. 2023 | Barbora Magočová

Kedy vás môže zamestnávateľ vyhodiť, ak má pocit, že nepracujete dostatočne?

Výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh môžete dostať, aj keď dodržujete pracovnú dobu a nepatríte k „flákačom“. Má to ale svoje pravidlá. Čo všetko musí zamestnávateľ splniť,... celý článok

Porušuje váš zamestnávateľ predpisy? Za jeho nahlásenie môžete získať odmenu

22. 2. 2023 | Barbora Magočová

Porušuje váš zamestnávateľ predpisy? Za jeho nahlásenie môžete získať odmenu

Máte informácie o nekalých činnostiach na vašom pracovisku? Ak na ne upozorníte úrady, môžete žiadať o poskytnutie zvláštnej ochrany. Okrem toho máte šancu získať zaujímavú finančnú... celý článok

Ako sa vyvíjala minimálna mzda na Slovensku?

17. 2. 2023 | Daniel Výcha

Ako sa vyvíjala minimálna mzda na Slovensku?

1. januára 2023 sme oslávili 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Slovenský finančný systém odvtedy prešiel viacerými zmenami, či už v zmysle oficiálnej meny, alebo... celý článok

Nemáte škôlku alebo si chcete na materskej privyrobiť? Riešením sú detské skupiny

25. 1. 2023 | Barbora Magočová

Nemáte škôlku alebo si chcete na materskej privyrobiť? Riešením sú detské skupiny

Skĺbenie rodinných a pracovných povinností je problematické najmä vtedy, keď máte malé deti. Dopyt po finančne dostupných materských školách výrazne prevyšuje ich ponuku. Škôlky majú... celý článok