12 situácií, v ktorých sa oplatí navštíviť notára

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 15. 6. 2020
Väčšine ľudí sa notári spájajú len s overovaním podpisov alebo s dedičskými záležitosťami. Notársky úrad vám však môže významne pomôcť aj v iných prípadoch. Poďte sa s nami pozrieť, ktoré to sú.
12 situácií, v ktorých sa oplatí navštíviť notára

Zdroj: Shutterstock

1. Vyhotovenie tzv. overenej kópie listín

Vidimácia alebo osvedčenie správnosti odpisu listiny (ľudovo tiež overenie kópie listiny) je jednou z najviac požadovaných notárskych služieb. Využíva sa vtedy, keď úrady či inštitúcie požadujú doložiť originál listiny, ale vy sa ho nechcete vzdať (napríklad preto, že dokument nemáte vo viacerých vyhotoveniach).

2. Uzatváranie niektorých zmlúv

Prevažná väčšina zmlúv nemusí byť uzatvorená pred notárom. Niektoré z nich sa však napriek tomu oplatí vteliť do formy notárskej zápisnice. Dôvodom je zamedzenie rizika ich neskoršieho spochybnenia. Týka sa to napríklad darovacích zmlúv na nehnuteľnosti, keď v rodine panujú pošramotené vzťahy. Zmluva vo forme notárskej zápisnice má silu verejnej listiny – je teda prakticky nemožné preukázať, že ide o falzifikát.  

3. Rozšírenie alebo zúženie bezpodielového spoluvlastníctva

Notár pomôže aj v prípade potreby úpravy rozsahu spoločného majetku manželov. Bezpodielové vlastníctvo môže oproti jeho zákonom stanovenému rozsahu zúžiť aj rozšíriť. Zúženie môže byť praktické, ak je jeden z manželov podnikateľom. Rozšírenie býva často realizované, keď si manželia prajú, aby nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve, v ktorej je ich spoločná domácnosť, vlastnili obaja. Dohodou vo forme notárskej zápisnice možno ďalej upraviť pravidlá správy spoločného majetku alebo vyhradiť vznik bezpodielového spoluvlastníctva až ku dňu zániku manželstva.

 

4. Vyhotovenie poslednej vôle

Poslednú vôľu možno spísať aj vlastnoručne. Ani v tomto prípade sa však neoplatí šetriť. Ak navštívite notára, máte istotu, že závet bude spísaný platne; notársky vyhotovený závet je navyše v prípade sporov o dedičstvo len veľmi ťažko napadnuteľný. Notár zároveň poskytuje službu úschovy závetu – nehrozí teda scenár, že sa váš závet po smrti nakoniec „stratí“.  

5. Vybavovanie dedičského konania

V dedičských konaniach vykonávajú notári funkciu tzv. súdnych komisárov. Znamená to, že sú súdom poverení k tomu, aby realizovali úkony vedúce k zisteniu okruhu dedičov a majetku či dlhov patriacich do pozostalosti. Úlohou notára je zabezpečenie prechodu dedičstva na právnych nástupcov zomrelého v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami (bližšie: Dedičské konanie krok za krokom).

6. Úschova kúpnej ceny v prípade prevodu nehnuteľností

V prípade kúpnopredajných zmlúv na nehnuteľnosti býva problematickým bodom riešenie splatnosti kúpnej ceny. Výplata ceny pri podpise zmluvy (t.j. ešte pred povolením vkladu vlastníckeho práva katastrálnym úradom), nebýva akceptovateľná pre kupujúceho, ktorý sa môže obávať, že úrad vklad nepovolí. Úhrada až po povolení vkladu je naopak nevýhodná pre predávajúceho, pretože riskuje, že kupujúci po prevode vlastníckeho práva už nebude mať motiváciu k plateniu. Notárska úschova chráni obe zmluvné strany – kupujúci uhradí kúpnu cenu notárovi ešte pred vkladom vlastníckeho práva, takže predávajúci vie, že svoje peniaze dostane. Notár predávajúcemu vyplatí peniaze z úschovy až po zápise kupujúceho do listu vlastníctva; aj kupujúci má teda istotu, že predávajúci nebude mať záujem proces prevodu vlastníctva po úhrade peňazí zbytočne komplikovať. 

7. Registrácia do zoznamu prijímateľov 2 % dane

Ak chcete z akéhokoľvek dôvodu získať podporu z 2 % daní, musíte na notársky úrad. Registrácia do zoznamu prijímateľov sa vykonáva každý rok najneskôr do 15. decembra. Pred samotnou registráciou treba dohodnúť jej termín; informujte sa tiež, čo bude notár pri registrácii vyžadovať. 

8. Notárska zápisnica so súhlasom k vykonateľnosti je užitočná pri vymáhaní dlhov

Ak si už pri uzatváraní zmluvy chcete zabezpečiť možnosť rýchleho vymoženia vašej pohľadávky, ste u notára na správnej adrese. Formou notárskej zápisnice obsahujúcej súhlas dlžníka s vykonateľnosťou môžete uzatvoriť napríklad zmluvu o pôžičke či dohodu o splátkach. Ak váš dlžník nebude platiť, môžete sa obrátiť rovno na exekútora. Vyhnete sa teda dlhému a náročnému súdnemu konaniu. 

9. Rozhodnutia týkajúce sa akciovej spoločnosti

Ak pôsobíte v akciovej spoločnosti, notárske služby sa vám budú hodiť vo viacerých prípadoch. Využijete ich už pri samotnom založení spoločnosti, ktoré je možné len formou zakladateľského dokumentu v podobe notárskej zápisnice. Rovnakú formu vyžaduje aj zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti a tiež zo zhromaždení, na ktorých sa rozhoduje o niektorých významných záležitostiach spoločnosti (napr. o zmenách stanov či výšky základného imania).

10. Úkony spojené s uplatňovaním práv zo zmeniek

V súvislosti s podnikateľskou činnosťou sa na notára obracajú tiež osoby, ktoré chcú riešiť úkony spojené s nenaplnením zmenkových práv; na notárskom úrade zabezpečíte vykonanie protestu pre neprijatie zmenky či jej neplatenie.

11. Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní

Notár môže pomôcť aj keď dlhodobo dobromyseľne užívate nehnuteľnosť s presvedčením, že vám patrí a zistíte, že v katastri je ako jej vlastník evidovaný niekto iný. Pokiaľ sa vám na splnení podmienok vydržania (bližšie Sused môže vlastniť aj časť vášho pozemku) podarí s osobou evidovanou v katastri zhodnúť, zájdite čo najskôr na notársky úrad a žiadajte osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva.

12. Overenie podpisu

Na záver len pre úplnosť pripomeňme, že u notára si môžete nechať úradne osvedčiť pravosť vášho podpisu.  Túto službu využijete napríklad pri uzatvorení zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti; v podnikateľskej sfére sa osvedčenie podpisu vyžaduje na zakladateľských dokumentoch spisovaných za účelom vzniku obchodnej spoločnosti, pri menovaní či odvolaní konateľa spoločnosti a tiež pri podávaní návrhu na zápis skutočností týkajúcich sa obchodných spoločností do obchodného registra. 

Anketa

Už ste sa niekedy súdili?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce