Osamelý rodič: 5 možností príjmu a 7 výhod v zamestnaní

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 7. 6. 2022
Osamelá matka či otec musia čeliť množstvu problémov, s ktorými si ľudia žijúci v páre dokážu ľahšie poradiť už len vďaka tomu, že sú na všetko dvaja. Zďaleka nejde len o to, že si rodina musí vystačiť s jedným zarábajúcim dospelým.
Osamelý rodič: 5 možností príjmu a 7 výhod v zamestnaní

Zdroj: Shutterstock

Pre osamelého rodiča je nevyhnutnosťou zvládanie dvojnásobku povinností okolo domácnosti a s tým súvisiaci nedostatok času na adekvátny oddych či aktivity s deťmi. Čo môžete ako takzvaný samoživiteľ využiť, aby sa vaša situácia zlepšila? existuje viacero možností finančného prilepšenia 

Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke 

Ak nie ste za otca svojho dieťaťa vydatá, máte právo od neho žiadať, aby vám najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispieval primerane na úhradu vašej výživy (t. j. nielen na výživné pre dieťa) a aby vám zaplatil príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom (určený napr. na tehotenské oblečenie, doplnky výživy, platby spojené s hospitalizáciou pri pôrode apod.).

Ak ešte nebolo určené otcovstvo, môžete sa obrátiť na súd, aby uložil pravdepodobnému otcovi poskytnutie sumy potrebnej na zabezpečenie príspevku na výživu, nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej máte nárok na materskú dovolenku. O príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom môžete žiadať aj spätne – majte však na pamäti, že sa premlčí 3 roky od pôrodu. 

Výživné pre rodiča 

Pokiaľ ste „single“ preto, že vás opustil manžel (či manželka), môžete od neho získať  výživné nielen pre dieťa, ale aj pre vás. Ak ešte nie ste rozvedení, lenžijete oddelene, máte nárok na manželské výživné určené tak, aby ste s manželom mali v zásade rovnakú životnú úroveň. Pokiaľ už ste rozvedení, môžete od expartnera získať príspevok na výživu pre rozvedeného manžela v primeranej výške, a to za predpokladu, že nemáte schopnosť živiť sa sám/a. Pri určení konkrétnej sumy sa prihliada aj na príčiny rozvratu manželstva. P

ríspevok na výživu rozvedeného manžela môže byť vyplácaný najdlhšie 5 rokov od rozvodu; táto doba sa výnimočne predĺži, ak sa z objektívnych dôvodov nedokážete uživiť ani po jej uplynutí, a to najmä pokiaľ sa staráte o  dlhodobo choré dieťa alebo vám to naopak neumožňuje váš zdravotný stav. 

Výživné pre dieťa 

Výživné pre dieťa platené k vašim rukám by mal súd druhému rodičovi určiť spravidla vo výške 20 až 30 % jeho čistého príjmu. K postupu a určovaniu výživného sme bližšie písali napr. v článku Výživné na dieťa si môžete vypočítať aj sami

Náhradné výživné 

Ak vám bývalý partner súdom určené výživné neplatí, pomôže štát, ktorý vám poskytne plnenie namiesto neho. Podmienkou je, aby výživné nebolo zaplatené ani do konca kalendárneho mesiaca, za ktorý má byť hradené a  podanie návrhu na jeho exekučné vymáhanie. So žiadosťou o náhradné výživné sa treba obrátiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; bližšie podmienky a výšku náhradného výživného zistíte v našom článku: Náhradné výživné v roku 2022: Bude dostupnejšie aj rýchlejšie

Dlhšie poskytovanie materského 

Osamelé mamičky majú nárok na materské aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku na jeho vyplácanie; na rozdiel od matiek v partnerskom vzťahu sa im materské poskytuje o 3 týždne dlhšie. Status osamelej matky treba Sociálnej poisťovni výslovne oznámiť. 

Výhody v zamestnaní 

Samoživitelia majú podľa zákona aj niektoré úľavy v zamestnaní. Pre priznanie väčšiny z nich je nevyhnutné, aby ste boli považovaní za tzv. osamelého zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa. Osamelým zamestnancom ste automaticky vtedy, keď žijete sami (t. j. zjednodušene platí, že sami hradíte náklady na domácnosť) a ste slobodný/á, ovdovený/á alebo rozvedený/á. Status osamelého zamestnanca vám však môže byť uznaný aj z iných vážnych dôvodov.

V praxi sa napríklad vtedy, keď je váš partner dlhodobo liečený s vážnou chorobou alebo sa nachádza vo väzení. Podmienku trvalej starostlivosti o dieťa spĺňate, ak sa osobne staráte o vlastné neplnoleté dieťa (vrátane striedavej starostlivosti) alebo o dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu. Postavenie zamestnanca trvale starajúceho sa o dieťa vám vzniká dňom, keď túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi písomne oznámite.

 Ako osamelýrodič môžete v práci počítať s nasledujúcimi výhodami: 

  1. Obmedzenie možnosti výpovede 

Zamestnávateľ vám nesmie dať výpoveď, ak sa staráte o dieťa mladšie ako 3 roky (zároveň platí zákaz výpovede aj počas vášho tehotenstva a materskej a rodičovskej dovolenky); výnimkou je výpoveď z dôvodu zrušenia či premiestnenia zamestnávateľa, ak nesúhlasíte so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce či výpoveď z dôvodov, pre ktoré by s vami mohol byť okamžite skončený pracovný pomer. 

  1. Nemožnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru 

Zamestnávateľ s vami nemôže okamžite skončiť pracovný pomer, ak sa staráte o dieťa mladšie ako 3 roky alebo o blízku osobu (vrátane dieťaťa bez limitu veku) s ťažkým zdravotným postihnutím; ak ste sa dopustili závažného porušenia pracovnej disciplíny alebo vás súd právoplatne odsúdil pre úmyselný trestný čin, môže vám dať zamestnávateľ len výpoveď. 

  1. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času musíte odsúhlasiť 

Ak sa staráte o dieťa mladšie ako 15 rokov, môže byť váš pracovný čas rozvrhnutý nerovnomerne len po dohode. 

  1. Prácu nadčas musíte odsúhlasiť 

Ak sa staráte o dieťa mladšie ako 15 rokov, môže od vás zamestnávateľ vyžadovať prácu nadčas len s vaším súhlasom

  1. Pracovná pohotovosť len po dohode 

Ak sa staráte o dieťa mladšie ako 15 rokov, môže byť od vás vyžadovaná pracovná pohotovosť len s vaším súhlasom

  1. Dlhšia materská dovolenka 

Ak ste osamelou ženou, predlžuje sa vám materská dovolenka na 37 týždňov (štandardne pri pôrode jedného dieťaťa len 34 týždňov). Pokiaľ začnete dobrovoľne (nie kvôli predčasnému pôrodu) čerpať materskú dovolenku menej ako 6 týždňov pred pôrodom, máte nárok na čerpanie 31 týždňov

  1. Ďalšie výhody, ktoré môžu využiť všetci rodičia starajúci sa o deti (aj osamelí)

 Medzi ďalšie benefity, ktoré vám môžu významne pomôcť, možno zaradiť:

- možnosť požiadať zamestnávateľa o kratší pracovný čas či o jeho inú vhodnú úpravu, ak sa staráte o dieťa mladšie ako 15 rokov; zamestnávateľ vám musí vyhovieť, ak mu nebránia vážne prevádzkové dôvody,

- pracovné voľno pri ošetrovaní chorého dieťaťa alebo jeho sprevádzaní k lekárovi na vyšetrenie či iné lekárske procedúry,

- predĺženie dovolenky až o 1 týždeň oproti štandardnej dĺžke už pred dosiahnutím 33 rokov veku (t. j. najmenej 5 týždňov v kalendárnom roku).

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce