Náhradné výživné v roku 2022: Bude dostupnejšie aj rýchlejšie

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 18. 2. 2022 | 1 komentár
Platba výživného je zákonná povinnosť, no nie všetci k nej pristupujú zodpovedne. Ak vám bývalý partner na dieťa neplatí, je nutné riešiť problém súdnou cestou. Avšak výpadok tohto príjmu by už nemal pre rodinný, či osobný rozpočet, predstavovať zásadný problém. Na to slúži náhradné výživné. Za akých podmienok a kedy je možné oň žiadať v roku 2022? Dobrou správou je, že bude dostupnejšie a vyplácané rýchlejšie ako v minulosti.
Náhradné výživné v roku 2022: Bude dostupnejšie aj rýchlejšie

Zdroj: Shutterstock

Najväčšie zmeny účinné od 1. 1. 2022 

V prípade neplatenia štandardného výživného sa k náhradnému výživnému dostanete rýchlejšie. Podľa starej právnej úpravy muselo omeškanie so zaplatením výživného trvať najmenej 2 po sebe nasledujúce mesiace. Zároveň muselo na vymoženie výživného prebiehať aspoň 2 mesiace exekučné konanie. Po novom postačí, keď povinný riadne nezaplatí splátku výživného ani do konca kalendárneho mesiaca, za ktorý je výživné hradené a oprávnený podá návrh na jeho exekučné vymoženie. Ruší sa aj horná hranica poskytovaného náhradného výživného vo výške 3,7-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (v roku 2021 išlo o 368,37 EUR) – dieťaťu bude vyplatené náhradné výživné tak, aby malo vo výsledku pre naplnenie svojich potrieb čiastku určenú súdom.

Zmena paltby

Mení sa aj hranica pre vyplácanie náhradného výživného z dôvodu absencie alebo nízkej sumy sirotského dôchodku, resp. sirotského výsluhového dôchodku a zároveň aj vyplácaná suma. Tieto už nebudú určované výškou minimálneho výživného (pre rok 2021 išlo o 29,87 EUR), ale 0,7-násobkom sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (aktuálne 69,69 EUR). Zrušila sa tiež podmienka spočívajúca v stanovení hranice príjmu domácnosti, nad ktorú sa už náhradné výživné neposkytovalo. 

Nové pravidlá pre priznanie náhradného výživného 

Náhradné výživné náleží za nižšie uvedených podmienok nezaopatrenému dieťaťu. Nárok vzniká, ak dieťa:

A) Nedokáže od povinného rodiča vymôcť výživné alebo nemá sirotský či sirotský výsluhový dôchodok v určitej výške

 Podmienka je splnená, ak dôjde aspoň k jednému z nasledujúcich prípadov:

  • 1) na vymoženie súdom priznaného výživného bol podaný exekučný návrh, pretože rodič (resp. iná povinná osoba) výživné neuhradil v plnej výške ani do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom malo byť výživné podľa rozhodnutia súdu zaplatené;
  • 2) ak je potvrdením Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže preukázané, že:

- návrh na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného bol postúpený prijímaciemu orgánu v cudzine alebo

- vymáhanie výživného z cudziny nie je možné a dôvodom nemožnosti vymáhania nie je neposkytnutie súčinnosti žiadateľa o náhradné výživné;

  • 3) dieťa nemá nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok;
  • 4) úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako 0,7‑násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (aktuálne 69,69 EUR). 

B) Plní povinnú školskú dochádzku

 Splnenie podmienky sa vyžaduje len v prípade školopovinného dieťaťa. Povinná školská dochádzka štandardne začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dovŕšení 6. roku dieťaťa a trvá do konca školského roka, v ktorom dieťa dovŕši 16 rokov. Podľa zákona sa plnenie povinnej školskej dochádzky v súvislosti s nárokom na náhradné výživné predpokladá, pokiaľ z písomného oznámenia riaditeľa školy nevyplynie, že zákonný zástupca dieťaťa nedbá o jej riadne plnenie.

C) Má kvalifikované väzby na územie Slovenskej republiky 

Nárok na náhradné výživné vzniká len dieťaťu, ktoré sa zdržiava na území Slovenskej republiky. Prípustnou výnimkou je pobyt v cudzine zo študijných dôvodov. Zároveň musí mať dieťa na našom území trvalý pobyt. Prechodný pobyt je postačujúci len u detí, ktorým sa poskytla takzvaná doplnková ochrana podľa zákona o azyle. 

D) Nie je umiestnené v špecializovanom zariadení 

Náhradné výživné nepatrí deťom, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou. Nemôžu naň pomýšľať ani deti umiestnené v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia či rozhodnutia súdu o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia. V neposlednom rade sa náhradné výživné neposkytuje osobe, ktorá sa nachádza vo výkone väzby či vo výkone trestu odňatia slobody. 

Ako sa určuje výška náhradného výživného 

Poskytovaná výška náhradného výživného sa líši podľa dôvodu, ktorý viedol k vzniku nároku na jeho vyplatenie. 

1) Ak bolo výživné určené súdnym rozhodnutím, musí mať dieťa k dispozícii sumu, ktorú by od povinného rodiča získalo, ak by výživné platil v plnej výške. Konkrétna čiastka teda závisí od toho, či rodič neplatí vôbec alebo iba čiastočne.

  1. a)pokiaľ rodič neplní svoju vyživovaciu povinnosť vôbec, má dieťa nárok na náhradné výživné v sume výživného podľa súdneho rozhodnutia;
  2. b) pokiaľ rodič platí len čiastočne, dostane dieťa náhradné výživné v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou určenou súdom a výškou zaplateného výživného.

 2) Ak vznikol nárok na náhradné výživné z dôvodu absencie sirotského dôchodku, resp. sirotského výsluhového dôchodku alebo ich nedostatočnej výšky, musí mať dieťa k dispozícii vždy aspoň 0,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (aktuálne 69,69 EUR).

  1. a)pokiaľ dieťa nemá nárok na uvedené dôchodky, vyplatí sa mu suma vo výške 0,7-násobku sumy životného minima;
  2. b) ak je dôchodok nižší, než 0,7-násobok sumy životného minima, uhradí sa čiastka vo výške rozdielu medzi 0,7‑násobkom sumy životného minima a úhrnom súm dôchodku po jednom rodičovi.

Odkedy máte nárok na úhradu náhradného výživného 

Ak žiadate o náhradné výživné z dôvodu jeho neplatenia podľa súdneho rozhodnutia, máte naň nárok odo dňa podania žiadosti. Pokiaľ sa oň uchádzate kvôli chýbajúcemu či nízkemu sirotskému dôchodku alebo sirotskému výsluhovému dôchodku, vzniká nárok už dňom úmrtia rodiča. So žiadosťou o náhradné výživné sa obráťte na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Príslušnosť sa spravuje podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 1 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce