Kedy vám štát preplatí cestu do práce?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 29. 4. 2022
Viete o dobrej pracovnej ponuke, ale cestovné náklady do miesta pracoviska sú pre vás privysoké? Jedným z možných riešení je využitie príspevku na dochádzku za prácou. Za akých podmienok ho získate a koľko peňazí vám môže ušetriť?
Kedy vám štát preplatí cestu do práce?

Zdroj: Shutterstock

Podmienky poskytnutia príspevku

Príspevok  na dochádzku za prácou je peňažná dávka, vďaka ktorej si môžete pokryť aspoň časť vašich cestovných nákladov vynaložených na dochádzku do miesta výkonu vášho zamestnania z miesta vášho trvalého alebo prechodného pobytu (a späť). 

Pre priznanie príspevku musíte spĺňať nasledujúce podmienky:

  1. musíte byť zamestnancom,
  2. adresa miesta vášho trvalého alebo prechodného pobytu sa líši od adresy miesta výkonu vašej práce,
  3. pred poskytnutím príspevku ste boli najmenej 3 mesiace vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
  4. k vášmu vyradeniu z evidencie uchádzačov o zamestnanie došlo z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu (napr. štátnozamestnaneckého pomeru),
  5. o príspevok písomne požiadate najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania.

Výška príspevku môže byť až 200 EUR mesačne

Príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje maximálne v sume 200 EUR za kalendárny mesiac. Konkrétna výška príspevku sa určuje podľa:

  1. vzdialenosti miesta výkonu vašej práce od miesta vášho trvalého alebo prechodného pobytu a
  2. počtu vami odpracovaných dní v mesiaci.

Tabuľka: Výška príspevku odstupňovaná podľa vzdialenosti miesta pobytu od pracoviska

Vzdialenosť miesta pobytu od práce:

Výška príspevku za kalendárny mesiac:

nad 1 km do 4 km

najviac 15 EUR

nad 4 km do 10 km

najviac 30 EUR

nad 10 km do 20 km

najviac 40 EUR

nad 20 km do 30 km

najviac 60 EUR

nad 30 km do 40 km

najviac 75 EUR

nad 40 km do 50 km

najviac 80 EUR

nad 50 km do 60 km

najviac 95 EUR

nad 60 km do 80 km

najviac 105 EUR

nad 80 km do 100 km

najviac 125 EUR

nad 100 km do 150 km

najviac 150 EUR

nad 150 km do 200 km

najviac 185 EUR

nad 200 km 

najviac 200 EUR

Ak odpracujete menej, než je celkový počet pracovných dní v kalendárnom mesiaci, príslušná suma príspevku sa pomerne kráti.

Ako dlho trvá finančná podpora? 

Príspevok je štandardne vyplácaný počas šiestich mesiacov. Pokiaľ ste však boli pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, predlžuje sa doba jeho poskytovania o ďalších šesť mesiacov (t.j. celkom sa môže vyplácať až 1 rok). Za znevýhodneného uchádzača ste považovaní, ak ste občan a:

- máte menej ako 26 rokov a ukončili ste príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi a od jej ukončenia ste nemali pravidelne platenú prácu,

- máte viac ako 50 rokov,

- ste v evidencii uchádzačov o zamestnanie aspoň 12 po sebe idúcich mesiacov (tzv. dlhodobo nezamestnaný občan),

- dosiahli ste vzdelanie, ktoré je nižšie ako stredné odborné vzdelanie,

- ste najmenej 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie,

- žijete ako osamelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na vašu starostlivosť alebo sa staráte aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,

- máte zdravotné postihnutie.

Za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa považuje aj štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo mu bola poskytnutá doplnková ochrana.

V prípade, že počas poskytovania príspevku zmeníte prácu, nemusí ísť o prekážku jeho ďalšieho vyplácania. Ak nastúpite do nového zamestnania tak, že nástup bude bezprostredne nadväzovať na vaše predchádzajúce zamestnanie, v poskytovaní príspevku sa bude pokračovať až do uplynutia stanovenej podpornej doby. Aj keď ste už raz príspevok využili, nebráni to jeho opakovanému priznaniu (samozrejme za predpokladu splnenia podmienok pre jeho poskytnutie). Od ukončenia obdobia poskytovania príspevku a jeho opätovným vyplácaním však musí uplynúť aspoň jeden rok.

Kde a ako o príspevok žiadať?

Príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre vyriešenie vašej žiadosti je miestne príslušným to pracovisko úradu, ktoré vás viedlo v evidencii uchádzačov o zamestnanie. K žiadosti musíte priložiť pracovnú zmluvu alebo potvrdenie vášho zamestnávateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania, ak toto miesto nie je rovnaké ako miesto výkonu zamestnania uvedené v pracovnej zmluve.

Formálnou podmienkou pre poskytnutie príspevku je uzatvorenie písomnej dohody o poskytnutí príspevku na dochádzku za prácou. Dohoda sa uzatvára medzi vami a úradom a okrem základných náležitostí každého dvojstranného právneho úkonu (napr. identifikačných údajov zmluvných strán) a podmienok poskytovania príspevku sa v nej musíte zaviazať, že budete:

- rešpektovať dohodnutý spôsob kontroly plnenia dojednaných podmienok poskytovania príspevku,

- oznamovať úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní.

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register