9 výhod, ktoré môžete podľa zákona využiť ako pracujúci rodič

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 19. 4. 2022
Máme dobré správy pre rodičov. Každý totiž dobre vie, že deti neprinášajú len radosť, ale aj väčšie náklady a zvýšené časové nároky súvisiace s rodičovstvom. Máloktorí rodičia však vedia, na čo majú nárok a akými úľavami je kompenzovaná náročnosť rodičovskej úlohy v pracovnej oblasti. Dnes prinášame super tipy, s ktorými bude výchova lacnejšia a ľahšia.
9 výhod, ktoré môžete podľa zákona využiť ako pracujúci rodič

Zdroj: Shutterstock

1. Rodičia sú zvýhodnení pri úprave pracovného času

 

Každý zamestnávateľ musí pri zaraďovaní zamestnancov do zmien prihliadať na potreby tehotných žien a tiež žien a mužov starajúcich sa o deti. Tehotná žena a rodič trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov môžu zamestnávateľa požiadať o skrátený úväzok či inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času a zamestnávateľ im musí vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. 

Ak ste tehotná, trvale sa staráte o dieťa mladšie ako 3 roky alebo ste osamelým rodičom a trvale sa staráte o dieťa mladšie než 15 rokov, nemôže vám zamestnávateľ bez vášho súhlasu:

- rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne;

- nariadiť prácu nadčas;

- nariadiť pracovnú pohotovosť.

 2. Úľavy od škodlivej a náročnej práce 

Tehotné ženy, matky do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiace ženy nemôže zamestnávateľ zaťažovať fyzicky neprimeranými činnosťami ani prácami škodlivými pre ich organizmus. Konkrétny zoznam prác je stanovený nariadením č. 272/2004 Z.z., príp. môže vyplývať z lekárskeho posudku týkajúceho sa konkrétnej ženy. Zamestnávateľ musí žene dočasne upraviť pracovné podmienky a pokiaľ to nie je možné, je povinný ženu preradiť na inú vhodnú prácu, pri ktorej môže dosahovať rovnaký zárobok.  

V prípade, že by vhodná práca s rovnakým zárobkom nebola k dispozícii, môže byť žena preradená na prácu iného druhu, ak s tým súhlasí. Preradenie na miesto s nižším zárobkom bez vášho zavinenia je kompenzované vyrovnávacím príspevkom v tehotenstve a v materstve. Ak preradenie vôbec neprichádza do úvahy, musí vám zamestnávateľ poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy. 

3. Povinné poskytnutie pracovného voľna pri prekážkach v práci súvisiacich s rodičovstvom 

Zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno napr. v dobe:

- materskej a rodičovskej dovolenky,

- osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa,

- preventívnej prehliadky súvisiacej s tehotenstvom, ak vyšetrenie či ošetrenie nemožno vykonať mimo pracovného času,

- nevyhnutnej pre prevoz matky vášho dieťaťa pri jeho pôrode do zdravotníckeho zariadenia a späť,

- sprevádzania dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie či ošetrenie či liečenie,

- sprevádzania zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti či špeciálnej školy.Priestor na dojčenie

4. Priestor na dojčenie

Dojčiacej matke musia byť okrem klasických prestávok v práci poskytnuté aj prestávky na dojčenie. Matke pracujúcej po určený týždenný pracovný čas patria 2 polhodinové prestávky na dojčenie na každé dieťa do 6. mesiaca jeho veku a v ďalších šiestich mesiacoch 1 polhodinová prestávka na dojčenie za zmenu. Prestávky možno zlúčiť a poskytnúť na začiatku a na konci pracovnej zmeny. V prípade skráteného úväzku trvajúceho aspoň ½ určeného týždenného pracovného času patrí matke 1 polhodinová prestávka na dojčenie na každé dieťa do konca 6. mesiaca jeho veku. 

5. Dlhšia dovolenka 

Zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa, má automaticky nárok na dovolenku za kalendárny rok v trvaní najmenej 5 týždňov (t.j. o týždeň viac, než je základná výmera dovolenky pre väčšinu zamestnancov do 33 rokov). Ak sa v priebehu kalendárneho roka začnete alebo naopak prestanete o dieťa trvale starať, zvýšenie dovolenky za kalendárny rok nad rámec jej základnej výmery vám patrí v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka. 

6. Sťažená možnosť ukončenia pracovného pomeru 

Zamestnávateľ vám nesmie dať výpoveď v tehotenstve, počas materskej či rodičovskej dovolenky alebo keď ste osamelým rodičom starajúcim o dieťa mladšie ako 3 roky. Zákaz výpovede neplatí, ak:

- sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje,

- sa zamestnávateľ alebo jeho časť premiestňuje a vy ste osamelým rodičom starajúcim sa o dieťa mladšie ako 3 roky a nesúhlasíte so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

- by s vami bolo možné okamžite skončiť pracovný pomer; to neplatí, pokiaľ ste na materskej či rodičovskej dovolenke,

- by s vami bolo možné ukončiť pracovný pomer kvôli porušeniu pracovnej disciplíny; to neplatí, ak ste tehotná alebo na materskej či rodičovskej dovolenke;

- ste z vlastnej viny stratili predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona. 

7. Daňový bonus (alebo dotácia na stravu) 

Zamestnaní rodičia (ale aj SZČO), ktorí v zdaňovacom období dosiahli zdaniteľný príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, si môžu na dieťa uplatniť daňový bonus. Vďaka nemu vám v konečnom dôsledku zo zarobených peňazí zostane vyššia čiastka. Ak vaše dieťa dovŕšilo 6 rokov, ale ešte nemá 15 rokov a chodí do predškolskej triedy alebo navštevuje základnú školu, môžete si vybrať, či si uplatníte nárok na daňový bonus alebo radšej využijete benefit spočívajúci v tzv. dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

8. Možnosť využitia príspevku na rekreáciu pre dieťa 

Ak váš zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov a váš pracovný pomer trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, môžete od neho žiadať príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však 275 EUR za rok. Oprávnené výdavky pritom nezahŕňajú len poplatky spojené s rekreáciou vašej osoby, ale aj vášho dieťaťa; rekreačný príspevok môžete využiť aj na zaplatenie organizovaných viacdenných aktivít a zotavovacích podujatí počas prázdnin na území SR pre dieťa navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia (napr. letný tábor). 

9. Možnosť využitia príspevku na športovú činnosť dieťaťa 

Mnoho zamestnávateľov poskytuje aj príspevok na športovú činnosť dieťaťa; podmienky jeho poskytnutia popisujeme bližšie v článku: Príspevok na športovú činnosť dieťaťa: ako ho získať?

 

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register