Daňové priznanie 2018: Ktoré príjmy sa nezdaňujú

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 19. 1. 2018
Ak ste minulý rok získali príjmy aspoň vo výške 1 901,67 eur, musíte podávať daňové priznanie k dani z príjmov. Avšak pozor, niektoré príjmy sa nezdaňujú.
Daňové priznanie 2018: Ktoré príjmy sa nezdaňujú

Zdroj: Shutterstock

Dani z príjmov nepodliehajú príjmy, ktoré sú od dane oslobodené alebo nie sú predmetom dane.

Taktiež sa do daňového priznania neuvádzajú príjmy, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa §43 zákona o dani z príjmov.

Medzi príjmy, ktoré sa nezdaňujú patrí najmä:

 • 1. Príjem získaný dedením
 • 2. Príjem získaný darovaním
 • 3. Úver a pôžička
 • 4. Daň z pridanej hodnoty u platiteľov DPH
 • 5. Príjem získaný reštitúciou

O tom, čo všetko nepatrí medzi zdaňované príjmy sa dočítate v zákone č. 595/2003 o dani z príjmov.

Príklad, kedy príjem získaný dedením nie je predmetom dane z príjmov

Ak zdedíte nehnuteľnosť, byt či časť nehnuteľnosti, hnuteľnú vec, právo alebo iné majetkové hodnoty a ponecháte si ich, nedaníte ich.
Keby ste však z tejto zdedenej nehnuteľnosti získali nejaký príjem (napr. jej prenájmom alebo predajom), tento už daníte (prípadne uplatníte oslobodenie od dani z príjmov).

Príklad: Pán Cyril zdedil po otcovi byt v hodnote 150 000 eur a obraz v hodnote 10 000 eur. Musí tento príjem uvádzať v daňovom priznaní?

Nemusí, kedže získal majetok na základe osvedčenia o dedičstve.

Pán Cyril však byt predal za 170 000 eur.  Do daňového priznania by príjem z bytu uviedol len v prípade, že by sa nedalo použiť oslobodenie od dane z príjmov pri predaji nehnuteľnosti. Vtedy by ako príjem uviedol v daňovom priznaní 170 000 avšak by si mohol uplatniť ako výdavky 150 000 eur uvedených v osvedčení  o dedičstve a daň by zaplatil z 20 000 eur (170-150).

Oslobodenie sa dá uplatniť ak predávajúci je vlastníkom nehnuteľnosti aspoň 5 rokov pred predajom, alebo  ak poručiteľ pri dedení bol vlastníkom aspoň 5 rokov alebo poručiteľ spolu s dedičom vlastnili nehnuteľnosť aspoň 5 rokov.

Ak teda otec pána Cyrila vlastnil byt dlhšie ako 5 rokov, môže pán Cyril byt predať hneď a uplatniť oslobodenie – teda príjem z predaja bytu v daňovom priznaní neuvedie.

Druhý príklad: Pán Dušan a pani Eva zdedili dom po mame v hodnote 100 000 eur. Dohodli sa, že pán Dušan vyplatí polovicu pani Eve.

Kedže vyplatenie finančnej náhrady dedičovy vyplýva z uznesenia o dedičstve, tento príjem nie je predmetom dane z príjmov a pani Eva nič v daňovom priznaní neuvádza.

Ktoré príjmy sa nezdaňujú

Príklad, kedy príjem získaný darovaním nie je predmetom dane z príjmov

Rovnako ako u dedenia, patria aj darované nehnuteľnosti, hnuteľné veci, práva a majetkové hodnoty medzi príjmy, ktoré sa nezdaňujú.

Pozor však na výnimku! Netýka sa to darov, ktoré sú poskytnuté v súvislosti:

 • s výkonom závislej alebo podnikateľskej či inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • v súvislosti s prenájmom nehnuteľnosti
 • v súvislosti s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu
 • dary, poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

Príklad: Pán Filip, získal byt darom v hodnote 50 000 eur. Po piatich rokoch sa ho rozhodol predať. Ani keď byt získal, nebol považovaný za príjem do daňového priznania. Kedže uplynulo 5 rokov od jeho vlastníctva (čo je podmienka pre oslobodenie od dane), nemusí ani príjem z jeho predaja uvádzať v daňovom priznaní.

Druhý príklad: Pán Gustáv má stavebnú firmu a v rámci svojho podnikania dostal do daru lešenie od svojho dodávateľa. Kedže tento dar preukazateľne súvisí s výkonom jeho činnosti, musí ho oceniť a hodnotu daru uviesť ako príjem z podnikania.

Príklad, kedy úver a pôžička nie je predmetom dane z príjmov

Úver alebo pôžička pre fyzickú osobu nie je príjmom podliehajúcim dani z príjmov. Pozor však na úroky z úveru a pôžičky. Úroky patria medzi príjmy z kapitálového majetku.
Tiež pozor na postúpenie pohľadávky. Ak veriteľ postúpi svoju pohľadávku tretej osobe, musí táto tretia osoba  uviesť ako ostatný príjem (keď dlžník pohľadávku uhradí).

Príklad: Manželia Hruškoví uzavreli s bankou zmluvu o úvere na obstaranie bytu. Na účet im banka poslala zjednanú sumu. Manželia nemajú žiadne daňové povinnosti.  Pán Hruška si však pani Ihličkovej požičal 10 000 eur na zariadenie, pričom v zmluve o pôžičke sa dohodli, že vráti pani Ihličkovej 11 000 eur.  

Daňová povinnosť vzniká pani Ihličkovej. Suma 1 000 eur predstavuje príjem z kapitáloveného majetku.

Príklad, kedy DPH nie je predmetom dane z príjmov

Ak je daň z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovaru alebo služby a daňovník je platiteľ DPH, poníži sa cena tovaru o túto DPH.

Príklad: Daňovník Adam a Bartolomej majú príjmy z podnikania. Daňovník Adam je registrovaný platiteľ dane z pridanej hodnoty. Naproti tomu daňovník Bartolomej podniká na základe živnostenského oprávnenia a nie je registrovaný platiteľ DPH.

Obaja vyfaktúrovali  svojmu odberateľovi  sumu 10 710 eur za dodanie tovaru:

 • cena tovaru 9 000 eur
 • DPH 1 710 eur
 • cena spolu s DPH  10 710 eur

Odberateľ zaplatil za dodanie tovaru 10 710 eur. Predmetom dane z príjmov u daňovníka Adama je suma bez DPH – teda 9 000 eur – nakoľko je Adam platiteľ DPH. Predmetom dane z príjmov u Bartolomeja je však celková suma príjmov, teda 10 710 eur.

Zdroj foto: Shutterstock

Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register