Obťažuje vás sused? Kam sa obrátiť pri riešení susedských sporov?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 23. 5. 2023 | 1 komentár
Tešili ste sa na teplejšie dni, ktoré si budete v pokoji vychutnávať na záhrade či na balkóne? Lenže čo z toho, keď vám váš sused vysnívanú pohodu pravidelne narúša? Čítajte, kedy sa proti hlučným aktivitám, dymeniu, pachom či iným nepríjemným prejavom suseda možno účinne brániť. A aké 4 spôsoby ich riešenia máte k dispozícii?
Obťažuje vás sused? Kam sa obrátiť pri riešení susedských sporov?

Zdroj: Shutterstock

Vo väčšine prípadov rozhodujú obvyklé pomery v danej lokalite 

Všeobecné pravidlo velí, že vlastník susedného pozemku: 

1) Nesmie vás obťažovať nad mieru primeranú pomerom 

Nie každá činnosť, ktorá druhým objektívne znepríjemňuje život, je závadná aj z pohľadu práva. Zakázané je len také konanie, ktoré je obťažujúce nad rámec intenzity, ktorá sa dá v lokalite umiestnenia vašej nehnuteľnosti a v danej ročnej dobe očakávať. Nie je pritom podmienkou, aby zároveň išlo o činnosť porušujúcu hygienické normy či iné predpisy (napr. rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 11Co/34/2019). 

Príklad: 

Nepríjemné efekty chovu hospodárskych zvierat (napr. primeraný zápach či zvukové prejavy) možno očakávať vo vidieckej oblasti. Ťažko ich však možno obhájiť v bytovom dome. Na druhej strane ani na dedine nemožno považovať za primeraný veľkochov zvierat na pozemku situovanom v mieste určenom pre rodinné bývanie, ktorý je svojou veľkosťou aj vybavením prispôsobený nanajvýš pre chov za účelom uspokojovania potrieb domácnosti (napr. rozhodnutie Krajského súdu Nitra, sp.zn. 5Co/25/2022). 

2) Nesmie vážne ohrozovať výkon vašich práv 

Ak sused svojou aktivitou vážne ohrozuje výkon vašich práv, nebude záležať na tom, či je primeraná miestnym pomerom. Rozdiel medzi obťažovaním a ohrozovaním výkonu práv spočíva v tom, že obťažovanie vám výkon vašich práv len znepríjemňuje, zatiaľ čo ohrozovanie môže viesť až k jeho znemožneniu. 

Konkrétne príklady činností, ktorými sused porušuje právo 

Okrem vyššie uvedeného všeobecného zákazu zákon vymenúva aj konkrétne prípady konaní, ktorými sa sused dopúšťa porušenia vašich práv. Ide o:

- ohrozenie vašej stavby či pozemku vykonaním úprav jeho pozemku či na ňom zriadenej stavby bez toho, aby urobil dostatočné opatrenie na ich upevnenie,

- obťažovanie hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami (tzv. imisiami), pričom opäť platí, že závadné je len obťažovanie nad mieru primeranú pomerom,

- nezabránenie vnikaniu ním chovaných zvierat na váš pozemok,

- odstraňovanie koreňov vašich stromov či ich vetiev presahujúcich na jeho pozemok nešetrným spôsobom alebo v nevhodnej ročnej dobe. 

Ďalšie príklady nedovolených činností možno nájsť aj v judikatúre. Táto sa okrem iného vyjadrila aj k narušovaniu súkromiaobťažujúcimi pohľadmi susedov (napr. rozhodnutie Krajského súdu Žilina, sp.zn. 30S/93/2019). Súdy sa zhodujú, že aj tieto možno za mimoriadnych okolností považovať za nepovolenú imisiu narušujúcu tzv. pohodu bývania; spravidla ale nie vtedy, ak sa im vlastník nehnuteľnosti dokáže vyhnúť bežným použitím dostupných prostriedkov (napr. pomocou rôznych nepriehľadných clôn, žalúzií, plotov a pod.).

Dobrá viditeľnosť z cudzích okien na váš dom či záhradu teda protiprávnou imisiou sama osebe nie je. Ak však váš sused zámerne vynakladá snahu, aby mal o činnosti na vašom pozemku prehľad (napr. pravidelne na vás pozerá ďalekohľadom z okna, ktorého výška mu umožňuje vami vytvorenú clonu prekonať), možno už hovoriť o obťažovaní.

Je sused povinný svoj pozemok oplotiť?

Na Slovensku nie je zavedená plošná povinnosť oplotenia pozemkov. Upravená je napr. povinnosť oplotenia pozemkov zastavaných stavbou, ak:

- stavba môže nepriaznivo pôsobiť na životné prostredie,

- treba zamedziť voľnému pohybu osôb či zvierat,

- treba stavbu chrániť pred okolitými vplyvmi či pred vstupom neoprávnenej osoby.

Oplotený musí byť aj stavebný pozemok pozdĺž verejnej cesty, ulice alebo námestia, športoviska a ihriska, kempingu a rekreačného priestoru, skladiska a odstavnej plochy, násypu a výkopu, ak to vyžaduje bezpečnosť osôb a poriadok. Úprava je zakotvená vo vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorá má byť k 1. 4. 2024 zrušená novým zákonom o územnom plánovaní č. 200/2022 Z.z. 

Od vlastníka pozemku možno stavbu plotu žiadať aj súdne (a to nielen pri zastavaných parcelách). Súd bude pri rozhodovaní v konkrétnej veci skúmať, či požadované ohradenie parcely:

- nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb,

- je naozaj potrebné.

Vyžiada si tiež stanovisko príslušného stavebného úradu. Návrhu na uloženie povinnosti oplotenia nemusí byť vyhovené napríklad vtedy, ak bude postačujúce aj miernejšie opatrenie. 

Čo susedovi musíte umožniť? 

V niektorých prípadoch musíte susedovi vyjsť v ústrety aj napriek tomu, že ho nemôžete doslova „ani vystáť“. Vašou povinnosťou je umožniť mu na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na váš pozemok alebo dokonca na ňom postavenú stavbu, ak to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie jeho pozemku či stavby. Ak vám pri tejto činnosti sused spôsobí škodu, musí vám ju riadne nahradiť a tejto povinnosti sa nemôže nijako zbaviť. 

Dodajme, že ak sa na vašom pozemku ocitne susedova úroda (napr. k vám padajú jablká z jeho stromu), nezískavate k nim vlastníctvo. Na plody má právo sused, ktorý od vás zároveň môže žiadať, aby ste mu svoj pozemok sprístupnili za účelom ich zberu. Na druhej strane platí, že ak by padajúca úroda na vašom pozemku narobila škody (polámala rastliny či znečistila záhradu), musí ich sused odstrániť. Uvedené sa ale nijako nevylučuje s vaším právom zrezať vetvy susedových stromov či kríkov presahujúce na váš pozemok (pokiaľ tak neurobíte nešetrne či v nevhodnej ročnej dobe).

Ako susedské spory riešiť, ak nepomôže dohovor

Podanie žiadosti na obec

S žiadosťou o ochranu pred vaším susedom sa môžete podľa § 5 Občianskeho zákonníka obrátiť aj na obec. Podmienkou poskytnutia ochrany je také konanie vlastníka susednej nehnuteľnosti, ktoré predstavuje zrejmý zásah do pokojného stavu. Musí ísť teda o činnosť alebo úkon, ktorým sused náhle zmení dlhodobejšie ustálené pomery. 

Obecný úrad má právomoc:

1) vydať rozhodnutie o predbežnom zákaze jeho konania,
2) uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. 

Riešenie záležitosti na obci vám nijako nebráni obrátiť sa v rovnakej veci aj na súd.

Svojpomoc

Proti neohľaduplnému susedovi je možné využiť aj tzv. svojpomoc podľa § 6 Občianskeho zákonníka. Môžete k nej pristúpiť, ak vám bezprostredne hrozí, že sused neoprávnene zasiahne do vášho práva. Váš postup v rámci povolenej svojpomoci však musí byť primeraný zásahu, ktorý má byť odvrátený. Dovolenou svojpomocou by napríklad mohol byť vstup na susedov pozemok za účelom urýchleného presunutia nevhodne umiestnenej veci, ktorej hroziaci pád by mohol spôsobiť poškodenie vášho majetku či dokonca zdravia.

Privolanie polície

K privolaniu polície by ste sa mali uchýliť až v krajných prípadoch. Tento postup má opodstatnenie, ak susedova činnosť (najmä taká, voči ktorej ste sa pred kontaktovaním polície aj ohradili) nesie znaky priestupku či iného deliktu. Typickým prípadom je porušovanie nočného kľudu.

Žaloba na súd

Proti obťažujúcemu konaniu suseda sa môžete brániť aj súdne. Vyžaduje si to ale dostatok trpezlivosti aj financií. V drvivej väčšine prípadov budete platiť súdny poplatok vo výške 99,50 Eur; zároveň ide o spory, ktoré často vyžadujú zložitejšie (aj znalecké) dokazovanie, ktoré sa tiež môže predražiť, nehovoriac o platbách za advokáta. Ak však vyhráte, súd uloží susedovi, aby vám vynaložené trovy nahradil.

Pokiaľ sused rozhodnutie súdu nebude rešpektovať, vynúti jeho plnenie na váš návrh exekútor (napr. ukladaním pokút).

 

Anketa

Mávate problémy so susedmi?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 1 komentárov

Obľúbené témy

advokát, bývanie, polícia

Toto ste už čítali?

Ako požiadať o príspevok na zvýšenú splátku hypotéky: Kto ho dostane a koľko to bude stáť?

15. 1. 2024 | Marek Mittaš | 1 komentár

Ako požiadať o príspevok na zvýšenú splátku hypotéky: Kto ho dostane a koľko to bude stáť?

Nárast úrokových sadzieb hypoték bol za posledné dva roky rýchly a výrazný. Z výhodných ponúk s úrokom pod 1 % sa zrazu stali veľmi drahé produkty s úrokovými sadzbami dosahujúcimi... celý článok

Ceny bytov a nájomného v EÚ opäť rastú: Aké sú vyhliadky a situácia na Slovensku?

24. 11. 2023 | Daniel Výcha

Ceny bytov a nájomného v EÚ opäť rastú: Aké sú vyhliadky a situácia na Slovensku?

Bývanie sa stáva čoraz drahším. Potvrdzujú to štatistiky, ktoré ukazujú, že ceny bývania v Európskej únii rástli aj v druhom štvrťroku. V porovnaní s prvým štvrťrokom boli ceny bytov... celý článok

Začína sa výpredaj na realitnom trhu: Kam až môžu padať ceny?

17. 10. 2023 | Redakcia

Začína sa výpredaj na realitnom trhu: Kam až môžu padať ceny?

Ceny nehnuteľností v minulom roku dosiahli svoje maximá. V kombinácii s vysokými hypotékami to spôsobilo pomerne výrazné ochladenie trhu. Najnovšie štatistiky však prinášajú skvelé... celý článok

Štátna prémia v roku 2024: Oplatí sa pre vás?

13. 9. 2023 | Redakcia

Štátna prémia v roku 2024: Oplatí sa pre vás?

Štátna prémia pre rok 2024 by mala dosahovať 7 % z ročného vkladu, avšak maximálne do výšky 70 eur. Tento záver vyplýva z návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky,... celý článok

V júli 2023 sa opäť navyšoval príspevok na bývanie. Využívate ho aj vy?

24. 7. 2023 | Daniel Výcha

V júli 2023 sa opäť navyšoval príspevok na bývanie. Využívate ho aj vy?

Jeden zo spôsobov, ako štát pomáha občanom v hmotnej núdzi, je poskytnutie príspevku na bývanie. Podľa novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa od 15. júla 2023 zvýšila suma tejto... celý článok