Nezvládate platiť náklady na bývanie? Štát môže poskytnúť príspevok

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 30. 5. 2022
Riešite stratu či zníženie príjmu a bojíte sa, že neutiahnete platby za domácnosť? Najmä v aktuálnej situácii je strach oprávnený – kvôli značnému zvyšovaniu cien budú musieť mnohí ľudia siahnuť aj na úspory, ktoré si odkladali práve za účelom preklenutia dočasných finančných ťažkostí ako „železnú rezervu“. Štát v zložitej situácii ponúka záchrannú sieť spočívajúcu v pomoci v hmotnej núdzi, ktorej zložkou je aj príspevok na bývanie. Za akých podmienok ho možno v roku 2022 získať?
Nezvládate platiť náklady na bývanie? Štát môže poskytnúť príspevok

Zdroj: Shutterstock

Štát v zložitej situácii ponúka záchrannú sieť spočívajúcu v pomoci v hmotnej núdzi, ktorej zložkou je aj príspevok na bývanie. Za akých podmienok ho možno v roku 2022 získať? Základných podmienkok poskytnutia príspevku na bývanie je niekoľko.

Hmotná núdza domácnosti 

Príspevok na bývanie má slúžiť domácnosti na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním. Domácnosťou sa pre účely posúdenia vzniku nároku na príspevok rozumejú tzv. spoločne posudzované osoby. Nemusí ísť vždy o viacero osôb; domácnosť môže byť tvorená aj jednotlivcom. Ďalej ju v režime spoločne posudzovaných osôb môže tvoriť napríklad:

- manželský pár,

- manželia a nezaopatrené deti (t. j. v zásade deti do 25. roku veku, ak stále študujú alebo nemôžu študovať či pracovať pre chorobu či úraz), maloleté nezaopatrené deti však len vtedy, ak žijú v domácnosti s manželmi,

- plnoletí rodičia a nezaopatrené deti; opäť platí, že ak ide o maloleté deti, musia s rodičmi žiť v jednej domácnosti. 

Nezaopatreným dieťaťom nie je dieťa, ktoré má nárok na invalidný dôchodok, ani dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. 

O hmotnej núdzi možno hovoriť, ak: 

1) príjem členov vašej domácnosti nedosahuje sumu životného minima podľa zákona o životnom minime. Aktuálne sa za životné minimum považuje suma:

- 218,06 Eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

152,12 Eur mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu

99,56 Eur mesačne v prípade zaopatrených neplnoletých detínezaopatrených detí 

Príklad: Ak žijete sám ako jednotlivec, je podmienka hmotnej núdze spočívajúca v určitej výške príjmu splnená, ak je menší ako 218,06 Eur za mesiac. Pokiaľ žijete s manželkou či s manželom, je podmienka splnená, ak spoločne mesačne nedosiahnete ani príjem 370,18 Eur. 

2) si členovia vašej domácnosti nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva (napr. speňažením majetku) či iného právak majetku alebo uplatnením nárokov (napr. vymáhaním pohľadávok) zabezpečiť alebo zvýšiť príjem. 

Domácnosť je v nehnuteľnosť užívanej z určitého právneho dôvodu alebo v osobitnom zariadení 

Príspevok môžete (ako domácnosť) získať, ak:

1) užívate na bývanie byt či rodinný dom, ktorého vlastníkom alebo spoluvlastníkom je člen vašej domácnosti;
2) užívate na bývanie byt, rodinný dom alebo obytnú miestnosť v zariadení určenom na trvalé bývanie (tzv. slobodárne či podnikové ubytovne; nie však turistické nocľahárne), ktorý je v nájme člena vašej domácnosti;
3) máte domácnosť v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, v ktorom vám je poskytovaná sociálna služba ako plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku;
4) sa vaša domácnosť nachádza v byte či v rodinnom dome, ktorý užívate na základe práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu doživotného užívania nehnuteľnosti. 

Riadne uhrádzanie platieb súvisiacich s bývaním 

Príspevok na bývanie patrí, ak ako domácnosť alebo člen domácnosti:

1) v súvislosti s bytomvo vlastníctve alebo spoluvlastníctve člena domácnosti platíte náklady za služby spojené s bývaním a daň z nehnuteľnosti; ak máte nedoplatky spojené s úhradou nákladov za služby spojené s bývaním za minulé obdobia, treba pre osvedčenie splnenia podmienok pre vznik nároku na príspevok predložiť dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára;
2) v súvislosti s rodinným domomvo vlastníctve alebo spoluvlastníctve člena domácnosti platíte daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad;
3) v súvislosti s bytom, rodinným domom alebo obytnou miestnosťou v zariadení určenom na trvalé bývanie v nájme člena domácnosti platíte nájomné a náklady za služby spojené s bývaním dohodnuté v nájomnej zmluve; v prípade nedoplatkov s úhradou nákladov za služby spojené s bývaním sa pre osvedčenie splnenia podmienok pre vznik nároku na príspevok predkladá dohoda o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára;
4) v súvislosti s bývaním v zariadení sociálnych služieb platíte úhradu za sociálnu službu;
5) v súvislosti s bývaním v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately platíte úhradu za starostlivosť.

 Preukazovanie uhrádzania nákladov za služby spojené s bývaním sa nevyžaduje, ak bývate v byte alebo v dome z titulu vecného bremena doživotného užívania.

 Výška príspevku na bývanie 

Príspevok na bývanie tvorí suma: 

1) 59,40 Eur mesačne v prípade domácnosti s jedným členom,
2) 94,80 Eur mesačne v prípade domácnosti s viacerými členmi, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

Príspevok na bývanie v jednom byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie patrí len raz bez ohľadu na počet domácností užívajúcich byt. Príspevok na bývanie je (len) jednou zo zložiek pomoci v hmotnej núdzi (bližšie napr. Veľká tabuľka: Pozrite si prehľad príspevkov, ktoré sa zvýšia podľa životného minima (2021/2022); celková suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov pomoci a príjmom člena domácnosti a poskytuje sa v jednej sume. 

Ako požiadať o príspevok na bývanie

O príspevok treba písomne žiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem vašich identifikačných údajov musíte deklarovať tiež váš rodinný stav a adresu pobytu členov domácnosti; ďalej budete musieť poskytnúť informácie o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a majetku členov domácnosti. 

Splnenie podmienok pre vyplácanie príspevku sa spravidla prehodnocuje každých 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Doba sa predlžuje na 12 mesiacov, ak sa daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad uhrádzajú ročne.

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce