6 vecí, ktoré treba zvážiť v súvislosti s rozvodom

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 31. 8. 2022
Rozchod s životným partnerom je sám osebe náporom na psychiku; riešenie právnych záležitostí spojených s rozvodom je o to náročnejšie. Aby sme vám tento proces uľahčili, pripravili sme prehľad záležitostí, ktoré v pri ukončení manželstva rieši väčšina párov.
6 vecí, ktoré treba zvážiť v súvislosti s rozvodom

Zdroj: Shutterstock

 Čítajte, v ktorých otázkach by ste sa mali snažiť dosiahnuť s expartnerom kompromis, aké náklady môžu byť s ukončením manželstva spojené a čo podniknúť, aby ste mali všetko usporiadané a mohli začať nový život. Upozorňujeme aj na zmenu, ktorá sa plánuje od decembra 2022 a bude sa týkať malých detí. 

1. Podanie návrhu na rozvod 

Prvým krokom k vysporiadaniu vzájomných vzťahov s partnerom je podanie návrhu na rozvod. Návrh môže podať ktorýkoľvek z vás. V drvivej väčšine prípadov sa podáva na okresný súd, v ktorého obvode ste mali posledné spoločné bydlisko, ak má v obvode tohto súdu naďalej bydlisko aspoň jeden z vás. Okrem vašich identifikačných údajov a adries treba v návrhu uviesť najmä skutočnosti, ktoré poukazujú na to, že manželstvo je trvalo rozvrátené. 

Ak máte maloleté deti, bude sa spolu s rozvodom automaticky riešiť aj úprava vašich pomerov k deťom na čas po rozvode. Dospelé deti rozvodový súd v zásade nezaujímajú; pokiaľ ešte potrebujú vašu finančnú podporu a jej výška je medzi vami sporná, môžu na súd podať samostatný návrh na určenie výživného plnoletých osôb. Návrh na rozvod je spoplatnený súdnym poplatkom vo výške 66 Eur. Priložte k nemu aj sobášny list a rodné listy detí. 

2. Starostlivosť o deti a úprava styku 

Ak máte spoločné maloleté deti, môže súd o ich starostlivosti aktuálne rozhodnúť dvoma spôsobmi:

1) buď ich zverí jednému z vás do osobnej starostlivosti a druhého zaviaže na platenie výživného alebo
2) dieťa zverí do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov; otázka platenia výživného v takom prípade záleží od okolností daného prípadu (bližšie: Striedavá starostlivosť a platenie výživného: možno sa mu vďaka nej vyhnúť?

Na dohľad je však aj uzákonenie ďalšieho možného spôsobu starostlivosti, a to tzv. spoločnej osobnej starostlivosti, ktorú môžu vykonávať naraz aj obaja rodičia (starostlivosť o dieťa sa teda nebude striedať v jednotlivých časových úsekoch). Podmienkou bude, aby o takéto usporiadanie mali obidvaja záujem a aby bolo prospešné aj pre dieťa. Účinnosť novely, ktorá uvedený spôsob starostlivosti umožní, je zatiaľ plánovaná na 1. 12. 2022 (aktuálne je v legislatívnom konaní). 

Okrem rozhodnutia o  starostlivosti je dobré zvážiť aj to, či by ste súdu nemali navrhnúť aj úpravu styku s dieťaťom. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že rozhodnutím o osobnej starostlivosti sa určí, s ktorým rodičom bude dieťa bývať; rozhodnutie o styku zase vymedzí, kedy bude dieťa tráviť čas s druhým rodičom. Ak je váš vzťah s bývalým partnerom konfliktný, je lepšie nechať styk určiť súdom. 

3. Výživné pre deti 

Výška výživného pre deti sa určuje podľa schopností, možností a majetkových pomerov rodiča, ktorý má výživné platiť; dieťa sa má podieľať na životnej úrovni rodičov. Základným ukazovateľom (aj keď nie jediným) pre určenie výživného je výška príjmu povinného rodiča. V praxi platia nasledujúce pravidlá: 

  • 1) Minimálne (bez ohľadu na zárobok) musí byť výživné aspoň 30 % sumy životnému minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa (aktuálne sa podiel vypočítava z čiastky 107,03 Eur, výživné teda musí byť aspoň 32,109 Eur mesačne),
  • 2) Výživné sa najčastejšie určuje v rozsahu 20 až 30 % čistého príjmu (rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 10CoP/15/2016). 

U zamestnancov sa vychádza zo mzdy, ak si ju ale nechajú „znížiť“, aby sa vyhli plateniu, mal by to súd zohľadniť. Dôležitá je totiž mzda adekvátna schopnostiam rodiča. Ak podnikáte, nemal by súd vychádzať len z daňových priznaní, ale z celkových majetkových pomerov (rozhodnutie Krajského súdu Žilina, sp.zn. 11CoP/15/2017). Pokiaľ súdu podnikateľ skúmanie majetkových pomerov riadne neumožní, bude vychádzať z toho, že jeho priemerný mesačný príjem predstavuje 20-násobok sumy životného minima (aktuálne je životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu 234,42 Eur; súd teda môže vychádzať až z čiastky 4 688,40 Eur). 

4. Výživné pre bývalého manžela 

Povinnosť platenia výživného aj expartnerovi (nie iba tzv. „na deti“) hrozí, ak nie je schopný sa sám živiť. Pri jeho určovaní sa prihliada aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva. Výška býva nižšia, než v prípade detí (podrobnejšie napr. tu: Môže nevera ovplyvniť majetkové nároky bývalého manžela po rozvode?

5. Zmena priezviska 

Ak sa chcete po rozvode vrátiť k pôvodnému priezvisku, oznámte to matričnému úradu ideálne najneskôr do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva. Len v takom prípade je totiž zmena oslobodená od správneho poplatku. Pokiaľ to nestihnete, vyjde vás zmena priezviska aktuálne na 100 Eur. 

6. Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) 

Rozdelenie spoločného majetku nie je podmienkou rozvodu manželstva; v súdnej praxi dokonca nedávno zaznel aj pomerne prekvapivý názor, že bezpodielové spoluvlastníctvo nie je možné pred zánikom manželstva záväzne vyporiadať ani predbežne formou zmluvy o zmluve budúcej (rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 11Co/12/2020). Osud spoločného majetku môže byť trojaký: 

1) buď si ho rozdelíte bez súdu dohodou (zvyčajne najlacnejšie riešenie);
2) bude vyporiadané súdom na základe žaloby o jeho vyporiadanie – túto treba podať najneskôr do troch rokov od rozvodu; súdny poplatok je 66 Eur pri jej podaní a následne za vyporiadanie ešte:

- ak sa konanie skončí rozsudkom, 3 % z ceny všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú, alebo

- ak sa konanie skončí zmierom, 1 % z ceny všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.

Bez ohľadu na výsledok konania vždy najmenej 66 EUR, najviac 16 596,50 EUR. Ak vás bude zastupovať advokát, priplatíte si navyše aj za jeho služby;

3) v prípade, že sa do troch rokov od rozvodu spoločný majetok nevyporiada ani dohodou, ani nie je podaná žaloba, bude platiť, že hnuteľné veci patria tomu, kto ich užíva; zvyšok (teda aj nehnuteľnosti) sa stanú podielovým spoluvlastníctvom bývalých manželov.

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

rozvod

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce