Môže nevera ovplyvniť majetkové nároky bývalého manžela po rozvode?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 7. 4. 2022
Aké okolnosti určujú, koľko peňazí budete musieť v súvislosti s ukončením manželstva zaplatiť v prospech ex partnera? Môžete byť finančne potrestaní za to, že sa manželstvo končí kvôli inému vzťahu?
Môže nevera ovplyvniť majetkové nároky bývalého manžela po rozvode?

Zdroj: Shutterstock

Neverník si môže priplatiť už pri rozvode 

Súdne konanie o rozvod manželstva prebieha v režime Civilného mimosporového poriadku. Pre mimosporové konania v zásade platí, že každý z účastníkov si musí súdne trovy financovať sám. Žiaden z rozvádzajúcich sa manželov teda za normálnych okolností nemá nárok na to, aby mu ex-partner nahradil súdny poplatok za podanie návrhu na rozvodči odmenu jeho právneho zástupcu. Zákon však výnimočne umožňuje priznanie náhrady nákladov aj v rozvodom konaní; mimoriadna náhrada trov je možná, ak je to s ohľadom na okolnosti posudzovaného prípadu spravodlivé. 

Súdna prax považuje za jeden zo spravodlivých dôvodov pre sankcionovanie jedného z manželov povinnosťou preplatenia trov druhému z manželov napríklad neveru. Tento názor bol prijatý vo vzťahu k mimomanželskému pomeru, ktorý podľa zistenia súdu vznikol v dobe, kedy manželské súžitie riadne fungovalo a vzťahy manželov boli usporiadané (rozhodnutie Krajského súdu Trenčín, sp.zn. 4CoP/66/2018). Ak teda rozpad manželstva spôsobila nevera, ktorá nebola výsledkom problémov v partnerskom zväzku, mal by neverník počítať s tým, že pre neho rozvod bude drahší. 

Podvádzanie manžela a vyporiadanie spoločného majetku 

Pri vyporiadavaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa zásadne vychádza z toho, že každý z bývalých manželov by mal dostať rovnaký podiel. Rozdeľovanie majetku ale musí zohľadniť aj potreby spoločných maloletých detí, pričinenie každého z manželov o starostlivosť o rodinu a tiež zásluhy na nadobudnutí a udržaní spoločných vecí.

Prihliada sa však aj na starostlivosť o deti a obstarávanie domácnosti. S ohľadom na uvedené judikatúra dospela k názoru, že súdy nemusia spoločný majetok vždy deliť na dve rovnaké polovice; ak jeden z bývalých manželov dostane menšiu časť z vyporiadavaného majetku a druhý naopak väčšiu, hovoríme o tzv. disparite podielov. 

V rozhodovacej činnosti súdov boli ako dôvody pre krátenie priznaného podielu v prospech ex-partnera uznané:

  • 1) mimoriadne zásluhy jedného z manželov o nadobudnutie spoločného majetku (rozhodnutie Krajského súdu Nitra, sp.zn. 6Co/116/2016);
  • 2) opustenie spoločnej domácnosti a nepodieľanie sa na starostlivosti o rodinu, príp. podieľanie sa len obmedzeným výživným na spoločné deti (rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 3Co/74/2018);
  • 3) významná finančná pomoc pri nadobúdaní spoločného majetku zo strany rodičov jedného z bývalých manželov (rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 2Co/213/2017).

 Samotné porušenie povinnosti manželskej vernosti nie je všeobecne pokladané za dôvod, pre ktorý by mal súd pri vyporiadavaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnúť o disparite podielov. Mimomanželský vzťah teda môže zohrať pri delení spoločného majetku úlohu len vtedy, ak by mal relevantný vplyv na to, ako sa neverný manžel podieľal na chode spoločnej domácnosti a plnení potrieb členov rodiny. 

Podvádzanie môže mať vplyv na príspevok na výživu rozvedeného manžela 

Okrem nároku na vyporiadací podiel zo spoločného majetku môže medzi bývalými manželmi vzniknúť aj tzv. nárok na výživu rozvedeného manžela. Tento nárok po zániku manželstva vzniká len tomu z rozvedených partnerov, ktorý nie je schopný živiť sa sám. Ak sa na poskytnutí príspevku bývalí manželia nedohodnú, môže sa ktorýkoľvek z nich obrátiť z účelom určenia peňažnej čiastky zodpovedajúcej primeranej výžive na súd. Konečná výška príspevku sa odvíja od schopností, možností a majetkových pomerov toho z rozvedených manželov, ktorý ho má platiť. 

Prípadná nevera môže pri určovaní rozsahu príspevku na výživu rozvedeného manžela zohrať veľmi významnú úlohu; súd má totiž pri jeho stanovení prihliadať aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. Pokiaľ bol dôvodom rozpadu manželstva mimomanželský pomer partnera, ktorý by mal poskytovať príspevok, môže ísť o okolnosť pre jeho navýšenie. Zapríčinenie rozvodu neverou toho z ex-partnerov, ktorý sa po ukončení manželstva nie je schopný živiť sám, je naopak potenciálnym dôvodom pre úplne odmietnutie priznania príspevku pre rozpor s dobrými mravmi (rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 23CoP/68/2019). 

Pre úplnosť dodajme, že príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Táto doba môže byť súdom výnimočne predĺžená; predĺženie je však možné len za podmienky, že prijímateľ príspevku sa ani po uplynutí uvedenej doby nedokáže z objektívnych dôvodov živiť sám. Zákon o rodine v tejto súvislosti výslovne upravuje dve konkrétne situácie, v ktorých by sa mal bývalému manželovi poskytnúť príspevok  na výživu aj nad rámec základnej päťročnej lehoty, a to:

  • 1) ak mu bolo po rozvode do osobnej starostlivosti zverené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,
  • 2) ak on sám dlhodobo trpí nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim sústavnú opateru. 

Právo na príspevok na výživu rozvedeného manžela automaticky zaniká, ak:

  • 1) manžel, ktorému sa poskytuje, uzatvorí nové manželstvo;
  • 2) manžel, ktorý ho vypláca, zomrie.

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

majetok, manželia, rozvod

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register