Kedy zistíte z katastra cenu nehnuteľnosti?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 12. 10. 2023
Potrebujete vedieť, za akých podmienok sa predali pozemok, stavba či byt? Logika velí, že by ste mali pátrať v katastri nehnuteľností. Kúpnu cenu či dokonca celý obsah prevodnej zmluvy však nemožno sprístupniť všetkým. Komu ich možno poskytnúť? A ktoré informácie z katastra sú verejné a pre ktoré naopak platia obmedzenia?
Kedy zistíte z katastra cenu nehnuteľnosti?

Zdroj: Shutterstock

Čo nájdete v katastri? 

Hoci sa výraz „kataster“ v praxi používa aj ako hovorové označenie katastrálneho úradu, v skutočnosti je kataster nehnuteľností databázou obsahujúcou geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Tvoria ho tzv. katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území. Operát zahŕňa:

1) súbor geodetických informácií (mapy, plány a iná geodetická dokumentácia),
2) súbor popisných informácií (obsahuje najmä údaje o nehnuteľnostiach a právach, ktoré sa zapisujú do listu vlastníctva),
3) zbierku listín (pozostáva hlavne z písomných vyhotovení zmlúv, dohôd či písomných vyhlásení, ktoré potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam),
4) sumárne údaje katastra o pôdnom fonde,
5) pozemkové knihy, železničnú knihu aich operát (obsahujú pôvodnú historickú evidenciu práv k nehnuteľnostiam). 

Jednotlivé časti operátu sa neodlišujú len obsahom, ale aj rozsahom ich sprístupnenia verejnosti. Všeobecne platí, že katastrálny operát je verejne prístupný. Znamená to, že pokiaľ zákonprístup k niektorým údajom či častiam operátu výslovne neobmedzuje (viď ďalej), mal by vám úrad umožniť doň nahliadnuť a robiť si výpisy, odpisy, náčrty či kópie pre vašu potrebu. 

Limitácie pre sprístupnenie informácií z katastra 

Obmedzenia pre sprístupnenie informácií z katastrálneho operátu platia pre: 

1) Rodné číslo, príp. iný obdobný identifikátor vzťahujúci sa k cudzincom 

Rodné číslo alebo obdobný identifikátor u cudzincov sa pri nahliadaní do katastrálneho operátu sprístupňujú len osobe, ktorej sa tieto identifikátory týkajú. 

2) Údaj o cene nehnuteľnosti 

Údaj o cene nehnuteľnosti možno poskytnúť na požiadanie vlastníkovi. Okrem toho sa na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov poskytuje tiež niektorým štátnym orgánom, inštitúciám či osobám s určitými mocenskými oprávneniami (napr. exekútorom či notárom), ale tiež napríklad znalcom v odbore stavebníctvo – odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, znalcom z odboru poľnohospodárstvo – odvetvie odhad poľnohospodárskej pôdy či znalcom z odboru lesníctvo - odvetvie odhad hodnoty lesov a osobe, ktorá vyhotovuje cenové mapy. 

Do katastra sa údaj o cene zapisuje na základe:

zmluvy, ktorá bola podkladom pre povolenie vkladu, a to pokiaľ je v nej cena vyčíslená,

zápisnice o vykonaní dražby podľa zákona o dobrovoľných dražbách,

- rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. 

Zistenie údaja o cene môže mať význam napríklad pri uplatňovaní nárokov z porušenia zákonného predkupného práva spoluvlastníka k podielu na spoločnej veci. Ak nie je dohodnuté inak, musí oprávnený z predkupného práva zaplatiť cenu ponúknutú niekým iným. Pokiaľ oprávnený spoluvlastník nezaplatí takto stanovenú cenu ani do dvoch mesiacov po ponuke, môže sa vec predať 3. osobe. Ako ale spoluvlastník zistí, či predávajúci pri prevode na 3. osobu skutočne dodržal cenu uvedenú v ponuke na odkúpenie podielu? 

V praxi sa kvôli nejednoznačnému zneniu zákona spoluvlastníci stretávali s tým, že im katastrálne úrady údaj o cene neposkytli. Odmietnutie odôvodnili skutočnosťou, že údaj o cene sa má poskytovať len „vlastníkovi“. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR však v Katastrálnom bulletine č. 2/2022(otázka č. 10) výslovne uvádza, že pri posudzovaní práva na poskytnutie údaja o cene sa vlastníkom nehnuteľnosti rozumie aj vlastník spoluvlastníckeho podielu. Úrady by teda podľa neho mali oprávneným z predkupného práva údaj o cene poskytovať. 

3) Zbierku listín 

Prístup k listinám v zbierke sa umožňuje len:

1) vlastníkovi,
2) inej oprávnenej osobe,
3) ich právnym predchodcom a nástupcom. 

Okrem toho môžu získať prístup k listinám tiež osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti, znalci z odboru geodézie a kartografie a opäť tiež niektoré úrady či osoby s mocenskými oprávneniami (samozrejme len za účelom plnenia osobitných úloh zverených zákonom). 

Ako sa k údajom z katastra dostať? 

Údaje z katastra úrad poskytuje v listinnej alebo elektronickej podobe. Niektoré informácie možno získať jednoduchým spôsobom aj na internete (kataster-portal.sk) či na pošte

Na špecializovaných pracoviskách pošty sa poskytuje:

- výpis z listu vlastníctva,

- kópiu z listu vlastníctva,

- kópiu z katastrálnej mapy alebo z mapy určeného operátu.

Čo si treba všímať na liste vlastníctva?

Pri realizácii každého právneho úkonu týkajúceho sa nehnuteľností (napr. uzatvorenia kúpnej zmluvy) je priam nevyhnutné zaobstarať si aktuálny výpis z listu vlastníctva (LV), na ktorom je nehnuteľnosť evidovaná. Okrem overenia základných údajov o nehnuteľnosti a jej vlastníctva na LV skontrolujte vždy tiež: 

1) či na LV nie je vyznačená plomba 

Vyznačenie plomby signalizuje, že sa ohľadom práv evidovaných na LV môže v krátkom čase niečo podstatné zmeniť. Typicky môže ísť o zmenu vlastníka nehnuteľnosti, ale tiež o zápis ťarchy (vecného bremena a pod.). Plomba sa na LV vyznačuje aj v súvislosti so začatím katastrálneho konania o oprave chyby v katastrálnom operáte či konaním o proteste prokurátora. 

2) či na LV figuruje nejaká poznámka 

Poznámka upozorňuje na skutočnosti, ktoré obmedzujú právo vlastníka s nehnuteľnosťou nakladať (napr. upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, zriadenie daňového záložného práva); môže však tiež informovať o nehnuteľnosti či o práve k nej (napríklad poznámka o súdnom konaní, ktoré sa týka práv k nehnuteľnosti). 

3) čo je na LV zapísané včasti C (ťarchy)

Táto časť LV vás upozorní, či na veci neviazne vecné bremeno (napr. doživotného užívania), záložné právo, predkupné právo (pozor – predkupné právo spoluvlastníka sa na LV osobitne neeviduje, vzniká automaticky zo zákona). Ak by ste teda nehnuteľnosť s ťarchou nadobudli, budete obmedzení buď pri jej užívaní alebo pri dispozíciách s ňou.

Údaje katastra sú hodnoverné, ak sa nepreukáže opak. Údaje o právach k nehnuteľnostiam, parcelné číslo, geometrické určenie nehnuteľnosti, druh pozemku, geometrické určenie a výmera katastrálneho územia, názov katastrálneho územia, výmera poľnohospodárskej jednotky alebo lesnej hospodárskej jednotky, alebo organizačnej jednotky, údaje o základných a podrobných polohových bodových poliach, údaje o bodových poliach aj štandardizované geografické názvy sú hodnoverné a záväzné, pokiaľ sa nepreukáže opak. Záväzným údajom nie je druh pozemku, ktorý je evidovaný ako parcela registra „E“.

Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

  • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
  • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
  • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

nehnuteľnosti, vecné bremeno

Toto ste už čítali?

5 vecí, ktoré by mal vedieť o výživnom každý, kto má deti

1. 12. 2023 | Barbora Magočová

5 vecí, ktoré by mal vedieť o výživnom každý, kto má deti

Vyživovacia povinnosť sa zďaleka netýka len tých, ktorí ju majú určenú súdnym rozhodnutím. Musia si ju plniť všetci rodičia a niekedy dokonca aj deti. Čo ak vám na potomkov neprispieva... celý článok

Koľko stoja evidenčné čísla vozidla podľa vlastného výberu a aké sú novinky v roku 2023?

20. 11. 2023 | Daniel Výcha

Koľko stoja evidenčné čísla vozidla podľa vlastného výberu a aké sú novinky v roku 2023?

Evidenčné čísla vozidiel za posledný rok prešli veľkými zmenami. Od januára 2023 vstúpil do platnosti nový dizajn, z ktorého zmizli skratky okresov. Došlo tiež k zmenám v procese vybavovania... celý článok

Čas na výmenu vodičského preukazu sa kráti: Aký je postup, čo potrebujete a čo ak to nestihnete?

16. 11. 2023 | Daniel Výcha

Čas na výmenu vodičského preukazu sa kráti: Aký je postup, čo potrebujete a čo ak to nestihnete?

Lehota na výmenu starého ružového vodičského preukazu sa skracuje. Držitelia tak môžu urobiť do 31. decembra 2023. Ako postupovať pri výmene a čo robiť, ak to nestihnete? Máme pre vás... celý článok

Nesúhlasíte s rozhodnutím Sociálnej poisťovne? Ako sa proti nemu môžete brániť?

14. 11. 2023 | Barbora Magočová

Nesúhlasíte s rozhodnutím Sociálnej poisťovne? Ako sa proti nemu môžete brániť?

Rozhodnutia Sociálnej poisťovne vás môžu výrazne ovplyvniť prakticky vo všetkých obdobiach vášho života. Zďaleka sa netýkajú len starobných či invalidných dôchodkov; dopad na rodinné... celý článok

Vykurovacia sezóna je tu a sused vás obťažuje dymom. Ako to riešiť?

2. 11. 2023 | Barbora Magočová

Vykurovacia sezóna je tu a sused vás obťažuje dymom. Ako to riešiť?

Ceny energií zostávajú naďalej vysoké; vykurovanie domácností rôznymi lacnejšími alternatívami preto asi len tak neskončí. Kúriť ale nemožno hocičím. Ak už teraz nemôžete riadne vetrať... celý článok