Má vaše dieťa úspory či nehnuteľnosť? Za zlé spravovanie hrozia postihy

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 1. 12. 2022
Majetok nemusia vlastniť len dospelí. Nebýva nijakou výnimkou, že ako vlastník figuruje aj maloleté dieťa. Veľmi veľa detí má dokonca príjem, ktorý z právneho hľadiska patrí práve im (napr. vo forme výživného či sirotského dôchodku) – nič na tom nemení ani fakt, že o jeho použití v praxi rozhodujú rodičia.
Má vaše dieťa úspory či nehnuteľnosť? Za zlé spravovanie hrozia postihy

Zdroj: Shutterstock

S majetkom dieťaťa však ako rodič nemôžete nakladať slobodne. Obmedzenia platia aj vtedy, keď má dieťa hodnotnejšie veci či pravidelnú „gážu“ len vďaka vám. Zákon zároveň stanoví zložitejšiu procedúru aj pre prípad, že by ste na dieťa chceli previesť lukratívnejšiu majetkovú súčasť, napr. nehnuteľnosť. Aké pravidlá musíte dodržovať? 

O vlastníctvo dieťaťa sa treba zodpovedne starať 

Majetok vášho maloletého dieťaťa musíte podľa zákona o rodine spravovať s náležitou starostlivosťou. Rozsah vašej zodpovednosti nespočíva len v ochrane vecí dieťaťa pred poškodením či v neutrácaní peňazí potomka na vaše vlastné potreby. Vyžaduje sa aj ochrana majetku pred jeho znehodnotením a jeho účelné využívanie – ak napr. vec dokáže generovať výnosy, ktoré môžu byť neskôr použité v prospech dieťaťa, mali by ste sa o ne v rámci vašich objektívnych možností snažiť.

Znamená to, že ak má dieťa nehnuteľnosť, ktorú zatiaľ nikto nevyužíva, mala by byť použitá aspoň na získanie príjmov z prenájmu. V prípade, že má dieťa nezanedbateľné úspory, nemali by ste ich ponechávať na bežnom účte, kde pod vplyvom inflácie len strácajú hodnotu. 

Pravidlá nakladania s  vlastníctvom dieťaťa sa líšia podľa toho, či ide o samotný majetok dieťaťa (typicky o veci) alebo o jeho výnosy (napr. nájomné, úroky a pod.). 

1) S výnosmi z majetku dieťaťa môžete naložiť nasledovne:

a) v prvom rade ich smiete využiť na uspokojovanie potrieb dieťaťa,
b) v primeranom rozsahu je možné ich použiť aj na uspokojovanie potrieb rodiny (napr. na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním, ak je to nevyhnutne potrebné a vy nedokážete takéto výdavky úplne pokryť z vášho príjmu). 

Dosahovanie výnosov z majetku dieťaťa vás však nezbavuje vyživovacej povinnosti – v každom prípade platí, že všetky základné potreby by ste mali dieťaťu financovať vy, ak to je (najmä po zdravotnej stránke) vo vašich schopnostiach a možnostiach. 

2) Samotný majetok dieťaťa (nie teda výnosy, ktoré boli vďaka nemu získané) môžete použiť na uspokojovanie potrieb dieťaťa a rodiny len vo veľmi výnimočnom prípade. Tento nastane iba vtedy, ak bez vášho zavinenia vznikne hrubý nepomer medzi vašimi majetkovými pomermi (ako rodiča) a majetkovými pomermi dieťaťa. 

Príklad: O použití majetku dieťaťa na uspokojovanie jeho potrieb či potrieb rodiny nemožno uvažovať, ak ste kvôli vášmu rozhodnutiu (opustenie výhodného zamestnania, gamblerstvo, márnotratný spôsob života) prišli o príjmy či ich zdroje. Na majetok dieťaťa však smiete siahnuť, ak nedokážete získať potrebný zárobok kvôli vážnej chorobe a váš vlastný majetok nevyhnutne potrebujete na uspokojovanie potrieb rodiny (napr. vďaka vlastníctvu rodinného domu uspokojujete celej rodine potrebu bývania). 

Plnoleté dieťa vám môže zlé nakladanie s majetkom spočítať 

Spravovaný majetok musíte dieťaťu odovzdať najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom dosiahne plnoletosť. Podľa zákona teda nemožno jeho vydanie podmieniť napr. úspešným doštudovaním vysokej školy či uzatvorením manželstva. 

Dieťa má voči vám zároveň:

1) právo požiadať o vyúčtovanie týkajúce sa správy jeho majetku; toto právo mu zanikne, ak ho neuplatní na súde do troch rokov po skončení správy,
2) právo na náhradu škody, ktorá by na jeho majetku vznikla v súvislosti s porušením vašej povinnosti starať sa o majetok s náležitou starostlivosťou,
3) právo na bezdôvodné obohatenie, ak by ste napríklad použili jeho majetok alebo výnosy v rozpore s vyššie uvedenými pravidlami.

Tie najhoršie porušenia pri nakladaní s majetkom detí zákon postihuje vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti; za porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku hrozí odňatie slobody až do dvoch rokov, ak je škoda len malá (od 266 do 2659 Eur); pri vyšších škodách môže súd vinníka poslať do väzenia aj na oveľa dlhšiu dobu (v najzávažnejších prípadoch až na 15 rokov). 

Ako na dieťa previesť nehnuteľnosť? 

Ak by ste chceli na maloletého potomka previesť nehnuteľnosť (napr. kvôli tomu, že sa rozvádzate a neviete sa dohodnúť, kto ju bude vlastniť), príp. by ju na neho chcel previesť niekto iný (napr. starí rodičia), vyžaduje to viacero formálnych krokov. 

Podľa zákona samozrejme platí, že za normálnych okolností zastupujú deti ich rodičia. Ani uvedený prípad nie je výnimkou. Zákon však rodičom ukladá pri majetkových dispozíciách týkajúcich sa dieťaťa idúcich nad rámec tzv. bežných vecí ďalšiu podmienku spočívajúcu v schválení zo strany súdu. Za bežné veci sa považujú nielen prevody nehnuteľností z majetku dieťaťa, ale aj ich nadobudnutie, a to bez ohľadu na to, či k nemu dôjde kúpnou alebo darovacou zmluvou. 

Samotná realizácia prevodu prebieha tak, že najskôr za dieťa zmluvu podpíšete a následne ju spolu s návrhom na jej schválenie podáte na súd. V návrhu uvediete, prečo je uzatvorenie zmluvy pre dieťa výhodné – súd totiž úkon odobrí len vtedy, ak bude v záujme maloletého. Problémom by napríklad mohli byť darovacie zmluvy, v ktorých je zriadené aj vecné bremeno dožitia darcu, a to najmä, ak priveľmi obmedzuje dieťa v užívaní darovanej nehnuteľnosti (napr. rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 25CoP/57/2018). 

Návrh sa podáva na súd príslušný podľa bydliska maloletého v čase začatia konania. Ak súd uzatvorenie zmluvy schváli, priloží sa jeho rozhodnutie spolu s vami podpísanou zmluvou k návrhu na vklad určenému pre katastrálny úrad. Súdne schválenie spravidla vyžaduje tiež uzatvorenie dlhodobejších zmlúv, na základe ktorých by dieťa malo pravidelne platiť určitú sumu (napr. poistná zmluva) či odmietnutie dedičstva.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+9
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov