Havarovali ste? Kedy od vás poisťovňa môže vymáhať preplatenie škody?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 23. 3. 2023
Povinné zmluvné poistenie uľahčuje život poškodeným aj vinníkom dopravných nehôd. Ani PZP však nevylučuje, že čiastku zodpovedajúcu spôsobenej škode nakoniec budete musieť celú hradiť z vlastného vrecka. Kedy od vás môže poisťovňa požadovať náhradu poistného plnenia? Treba pri väčších škodách volať políciu, aby ste sa s poisťovňou nedostali do problémov?
Havarovali ste? Kedy od vás poisťovňa môže vymáhať preplatenie škody?

Zdroj: Shutterstock

Kedy od vás poisťovňa môže žiadať náhradu poistného plnenia? 

Poisťovňa z povinného zmluvného poistenia nahradí poškodenému ujmu aj vtedy, ak nedodržíte niektoré dôležité povinnosti súvisiace s používaním motorového vozidla či riešením následkov havárie. Na oplátku od vás ale môže žiadať náhradu poistného plnenia (alebo jeho časti), ktoré namiesto vás poškodenému vyplatila. Uvedené prichádza do úvahy, ak ste: 

1) škodu spôsobili úmyselne,
2) motorové vozidlo viedli pod vplyvom návykovej látky (pričom návykovou látkou sa nerozumie len alkohol či omamné a psychotropné látky, ale aj ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie a rozpoznávacie schopnosti či sociálne správanie – napr. aj lieky, ktoré podľa príbalového letáku ovplyvňujú schopnosť viesť motorové vozidlo),
3) šoférovali bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo v dobe, keď trval zákaz činnosti viesť motorové vozidlo uložený súdom či iným orgánom,
4) spôsobili škodu motorovým vozidlom, o ktorom ste vedeli, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používaniev premávke na pozemných komunikáciách a škoda vznikla v príčinnej súvislosti s nevhodným stavom vozidla,
5) vedome zverili vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňala podmienky na jeho šoférovanie (napr. nemala vodičské oprávnenie),
6) porušili povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa zákona o cestnej premávke, ktorá je poistnou udalosťou (viď nižšie),
7) boli v čase, keď nastala poistná udalosť, v omeškaní s platením poistného,
8) motorovým vozidlom spôsobili škodu a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa ste porušili povinnosti spočívajúce vo včasnom a riadnom oznámení škodovej udalosti a ďalších skutočností, ktoré s ňou súvisia, poisťovni (konkrétne ide o povinnosti podľa 10 ods. 1 až 4 zákona č. 381/2001 Z.z.),
9) sa odmietli po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť návykovej látky

Ak ste poisteným, ale nie ste zároveň poistníkom (t.j. osobou, ktorá zmluvu o PZP uzavrela), môže od vás poisťovňa navyše požadovať náhradu plnenia aj vtedy, keď ste vozidlo použili neoprávnene. 

Samotná výška náhrady poistného plnenia, na ktorú poisťovni vznikne nárok, nesmie presiahnuť úhrn plnení, ktoré poisťovňa vyplatila z dôvodu poistnej udalosti. Ak voči vám poisťovňa nestihne uplatniť právo na náhradu poistného plnenia do troch rokov odo dňa jeho vyplatenia, môžete sa voči neskôr požadovanej náhrade úspešne brániť námietkou premlčania

Od júla 2022 sa už ohlasovanie nehody polícii neodvíja od výšky škody 

Až do 30. 6. 2022 sa za dopravnú nehodu zo zákona považovala aj udalosť, pri ktorej na niektorom z vozidiel, prepravovaných vecí alebo inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca čiastku 3 990 Eur (t.j. jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona). V praxi sa však často rozsah spôsobeného poškodenia nedal spoľahlivo odhadnúť. Z uvedeného dôvodu sa stávalo, že sa udalosť polícii nehlásila; po ustálení skutočnej výšky škody, ktorá hranicu 3 990 Eur presiahla, si následne poisťovne uplatňovali nárok na náhradu poistného plnenia, a to aj súdne. 

Slovenské súdy navyše podmienky vzniku povinnosti nahlásenia nehody nevykladali jednotne. Niektoré sa priklonili k názoru, že povinnosť ohlásenia bola daná len vtedy, keď už aj z laického odhadu vyplynulo, že poškodenie zrejme prevyšuje čiastku 3 990 Eur. Ak sa teda nehoda nehlásila, lebo sa škoda zdala nízka a až pri oprave vozidla sa zistilo, že uvedený limit presahovala, nemohlo podľa nich toto zistenie spätne založiť porušenie povinnosti nahlásenia nehody (napr. rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 17Co/27/2022 či rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 17Co/32/2020).  Iné súdy naopak zdôrazňovali, že ak účastník udalosti nebol schopný spoľahlivo odhadnúť škodu, mal z opatrnosti predpokladať, že môže ísť o dopravnú nehodu a policajtov privolať (napr. rozhodnutie Krajského súdu Nitra, sp.zn. 25Co/80/2021). 

Novela zákona o cestnej premávke účinná od 1. 7. 2022 odlíšenie dopravnej nehody a škodovej udalosti prostredníctvom odhadovanej výšky spôsobenej škody odstránila. Predkladatelia novej právnej úpravy si od novej právnej úpravy sľubovali najmä jednoduchšie uplatnenie práva na náhradu škody u poisťovní či odstránenie zbytočného blokovania a obmedzovania plynulosti cestnej premávky až do príchodu policajta na miesto udalosti. 

Kedy teda treba k nehode volať policajtov? 

Povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu policajtom samozrejme trvá aj po novele; táto upravila len definičné znaky dopravnej nehody. Kedy teda musíte udalosť v cestnej premávke nahlásiť, aby vám nehrozilo, že od vás poisťovňa bude požadovať náhradu poistného plnenia? 

Udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa musí riešiťako dopravná nehoda s políciou, ak:

1) sa pri nej usmrtí alebo zraní osoba,
2) sa pri nej znefunkční cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
3) pri nej uniknú nebezpečné veci,
4) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich použitia,
5) sa účastníci udalosti nedohodli na jej zavinení,
6) sa účastník udalosti dopustí niektorého z nasledujúcich porušení:

- bezodkladne nezastaví vozidlo,

- nepreukáže svoju totožnosť inému účastníkovi,

- neposkytne údaje o poistení vozidla,

- nevyplní a nepodpíše tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody,

- nezdrží sa požitia alkoholu či inej návykovej látky

- neurobí vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. 

Dodajme, že za dopravnú nehodu sa považuje udalosť aj v prípade, že jej účastník spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti a túto osobu o tom bezodkladne neupovedomí a nevyplní a nepodpíše tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Ak vás poisťovňa po nehode neodškodní správne, bude vám musieť priplatiť

27. 2. 2023 | Barbora Magočová

Ak vás poisťovňa po nehode neodškodní správne, bude vám musieť priplatiť

Povinné zmluvné poistenie by malo byť pre poškodených garanciou, že im škoda spôsobená dopravnou nehodou bude riadne nahradená. Nejde len o materiálne ujmy – pri nehodách často dochádza... celý článok

Ste dlžníkom Sociálnej poisťovne? Od februára máte šancu na odpustenie penále

31. 1. 2023 | Daniel Výcha

Ste dlžníkom Sociálnej poisťovne? Od februára máte šancu na odpustenie penále

Národná rada SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení, vďaka ktorej bude Sociálna poisťovňa odpúšťať penále za nedoplatky. Zmena zákona nadobúda účinnosť 1. februára 2023 a bude... celý článok

Úrazy na lyžiarskom svahu: Kto za ne zodpovedá a čo môže poškodený žiadať?

27. 12. 2022 | Barbora Magočová

Úrazy na lyžiarskom svahu: Kto za ne zodpovedá a čo môže poškodený žiadať?

S vianočnými prázdninami sa každoročne rozbehne aj lyžiarska sezóna. Zimné športy sú obľúbenou rekreačnou aktivitou; spájajú sa však aj so zvýšeným rizikom úrazov a poranení. Aké pravidlá... celý článok

Poistný trh na Slovensku sa mení. Konečne nám záleží viac na zdraví

4. 11. 2022 | Redakcia

Poistný trh na Slovensku sa mení. Konečne nám záleží viac na zdraví

Nie je žiadne tajomstvo, že Slováci dlhodobo podceňovali starostlivosť o vlastné zdravie. S automobilmi sme chodili do servisu častejšie, ako s našim telom na preventívnu prehliadku.... celý článok

Ako zmeniť zdravotnú poisťovňu a na čo si dať pozor?

16. 9. 2022 | Redakcia

Ako zmeniť zdravotnú poisťovňu a na čo si dať pozor?

Finančný príspevok na zdravotnú starostlivosť pre celú rodinu, zľavy pri vyšetreniach či preplatenie doplatkov za lieky. To sú len niektoré z benefitov, na ktoré sa zdravotné poisťovne... celý článok