Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 5. 5. 2023
Viedol váš blízky až do jeho smrti prosperujúci podnik? Nadviazanie na jeho podnikanie je možné bez ohľadu na to, či ho prevádzkoval prostredníctvom s.r.o. alebo ako živnostník. Aké podmienky musia byť splnené, aby ste sa na zabehnutej firme po zosnulom mohli (prinajmenšom) podieľať?
Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

Zdroj: Shutterstock

Čo ak zomrie živnostník? 

Pokračovanie v živnosti po zosnulom možno rozdeliť na 3 etapy.

1. etapa: pokračovanie v živnosti odo dňa úmrtia do skončenia dedičského konania 

V živnosti zomrelého môžu až do skončenia konania o dedičstve pokračovať: 

a) dedičia zo zákona, pokiaľ neexistujú závetní dedičia,
b) dedičia zo závetupozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, avšak tento len za predpokladu, že je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti,
c) len samotný pozostalý manžel, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti, za predpokladu, že v živnosti nepokračujú dedičia,
d) správca dedičstva - správcu ustanovuje súd najmä z okruhu dedičov alebo osôb blízkych poručiteľovi; môže ním však byť aj notár, ktorý v dedičskom konaní zároveň nie je súdnym komisárom (napr. ak sa dedičia nevedia rýchlo zhodnúť, kto bude v podnikaní dočasne pokračovať ďalej). Správca má však nárok na odmenu aj preplatenie výdavkov či náhrad (bližšie: Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?). 

Pokračovanie v prevádzkovaní živnosti po zosnulom musí nasledovník oznámiť živnostenskému úradu v lehote 1 mesiacaod úmrtia podnikateľa. Uvedené neplatí pre správcu dedičstva, ktorému lehota pre oznámenie plynie až od ustanovenia do funkcie. 

Nadviazanie na živnosť zosnulého je možné aj vtedy, ak dedičia či pozostalý manžel nespĺňajú podmienky, ktoré zákon pre prevádzkovanie živnosti vyžaduje. V takom prípade si ale musia bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu. Pre úplnosť dodajme, že medzi podmienky prevádzkovania živnosti patrí:

1) vek aspoň 18 rokov,
2) spôsobilosť na právne úkony,
3) bezúhonnosť spočívajúca v absencii právoplatného odsúdenia za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa na osobu nehľadí, akoby nebola odsúdená. Sprísnené podmienky pre splnenie kritéria bezúhonnosti môžu byť stanovené pre živnostníkov, ktorí podnikajú v prísnejšie regulovaných odvetviach (napr. v oblasti predaja výbušnín).
4) u niektorých živností sa vyžaduje aj odborná či iná spôsobilosť.

2. etapa: pokračovanie v živnosti po dedičskom konaní do 6 mesiacov od jeho skončenia 

Po skončení konania o dedičstve môžu naďalej pokračovať v živnosti vyššie uvedené osoby, a to pokiaľnadobudli majetkový podiel používaný na jej prevádzkovanie. Aj v tomto prípade treba živnostenskému úradu pokračovanie opäť oznámiť, a to do 1 mesiaca od skončenia konania o dedičstve.

3. etapa: pokračovanie v živnosti po 6 mesiacoch od skončenia konania o dedičstve 

Ak nasledovníci zosnulého živnostníka plánujú nadviazať na jeho podnikanie po dlhšiu dobu, musia najneskôr do 6 mesiacov od skončenia dedičského konania získať vlastné živnostenské oprávnenie. Ak sa im to nepodarí, strácajú možnosť ďalšieho prevádzkovania živnosti po zomrelom. 

Uvedené obmedzenie však neplatí pre pozostalého manžela, ktorý bol spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti alebo ktorý takýto majetok či podiel nadobudol ako dedičstvo. Tento smie v živnosti pokračovať aj po uvedenej šesťmesačnej lehote na základe živnostenského oprávnenia poručiteľa. Pokiaľ je podnikateľom, oznámi živnostenskému úradu obchodné meno, pod ktorým bude v živnosti pokračovať a tiež ďalšie údaje potrebné pre vydanie nového osvedčenia o živnostenskom oprávnení. 

Pokračovanie v živnosti a daňové povinnosti

1) Daň z príjmu 

Daňové priznanie za zomrelého živnostníka za príslušnú časť roka musí podať dedič. Ak je dedičov viac, podá ho:

1) dedič, ktorému to vyplynie z dohody dedičov,
2) ak sa dediči nezhodnú, kto priznanie podá, určí túto osobu správca dane.

Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka a správca dane môže túto lehotu na žiadosť predĺžiť, ak je podaná najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. 

2) DPH 

Ak pokračujete v živnosti zosnulého platiteľa, musíte to najneskôr do 30 dní odo dňa jeho úmrtia oznámiť daňovému úradu príslušnému pre poručiteľa. V čase od smrti do skončenia konania o dedičstve sa následne osoba pokračujúca v podnikaní považuje za platiteľa. 

Čo ak zomrie spoločník s.r.o.? 

Úmrtie spoločníka s.r.o. s viacerými spoločníkmi 

V prípade úmrtia spoločníka s.r.o. s viacerými spoločníkmi záleží na znení spoločenskej zmluvy. V praxi tak môžu vzniknúť 2 situácie: 

a) Spoločenská zmluva dedenie podielu vylučuje 

Ak spoločenská zmluva dedenie podielu nepripúšťa, vzniká dedičom právo na vyrovnací podiel, ktorý sa určuje pomerom splateného vkladu poručiteľa k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva nestanoví inak. Podiel sa dedičom vyplatí v peniazoch a jeho výška bude vychádzať z riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom došlo k úmrtiu spoločníka (pokiaľ spoločenská zmluva nestanoví inak). 

b) Spoločenská zmluva dedenie podielu nevylučuje 

Obchodný podiel získavajú tí dedičia, ktorým pripadne podľa rozhodnutia o dedičstve. Ak je dedičov viacero, prichádzajú do úvahy 2 možnosti:

- podiel budú mať spoluvlastníctve; práva z podielu ale môžu vykonávať len prostredníctvom spoločného zástupcu;

obchodný podiel sa rozdelí; tento postup je však možný, len ak ho spoločenská zmluva nevylučuje, odsúhlasí ho valné zhromaždenie a po rozdelení bude zachovaná minimálna požadovaná výška vkladu (aktuálne 750 Eur). 

Úmrtie spoločníka jednoosobovej s.r.o. 

s.r.o. s jediným spoločníkom nemožno dedenie obchodného podielu vylúčiť; postupuje sa teda rovnako ako v prípade viacosobovej s.r.o., u ktorej nie je vylúčené dedenie podielu. 

Záverom dodajme, že ak si chcete vopred overiť, ako sa bude postupovať ohľadom obchodného podielu vášho príbuzného po jeho smrti, môžete si vyžiadať znenie spoločenskej zmluvy zo zbierky listín obchodného registra cez portál slovensko.sk. Nezabúdajte však na to, že hoci môžete patriť medzi zákonných dedičov spoločníka, môže dedičskú postupnosť ovplyvniť aj prípadný závet.

Anketa

Pokračovali by ste v podnikaní po smrti príbuzného?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

3. 5. 2023 | Daniel Výcha

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

Mzdári ich používajú pri svojej každodennej práci. Aj keď niekto pre vás vykonáva účtovníctvo, je dobré mať aspoň základné povedomie o týchto číslach. Tieto čísla totiž ovplyvňujú vašu... celý článok

Založenie eseročky v roku 2023: Čo sa zmenilo a ako postupovať?

28. 4. 2023 | Marek Mittaš

Založenie eseročky v roku 2023: Čo sa zmenilo a ako postupovať?

Rozhodli ste sa podnikať formou s.r.o.? Od 1. februára 2023 došlo k niekoľkým zmenám v porovnaní s rokom 2022. Prečítajte si, aké úkony a povinnosti musíte splniť a kedy si môžete zjednodušiť... celý článok

4 situácie, v ktorých vám RAPEX a RASFF ušetria zdravie aj peňaženku

13. 3. 2023 | Barbora Magočová

4 situácie, v ktorých vám RAPEX a RASFF ušetria zdravie aj peňaženku

Sledovanie systémov Safety Gate/RAPEX, RASFF či upozornení orgánov dohľadu na nebezpečné výrobky už dnes vďaka internetu nie je vôbec ťažké. Lepší prehľad o rizikách dostupného tovaru... celý článok

PN živnostníka: Všetko, čo potrebujete vedieť

7. 3. 2023 | Redakcia

PN živnostníka: Všetko, čo potrebujete vedieť

Živnostníci majú nárok na nemocenskú dávku počas dočasnej práceneschopnosti. Dnes vám prinesieme všetky podstatné informácie o tom, čo robiť, keď vás lekár vypíše na PN. Čítajte ďalej,... celý článok

Podcast: Polovica firiem skončí do 5 rokov. Neopakujte rovnaké chyby!

28. 2. 2023 | Redakcia

Podcast: Polovica firiem skončí do 5 rokov. Neopakujte rovnaké chyby!

Začať podnikať nie je jednoduché. Na druhej strane je to omnoho jednoduchšie, ako v podnikaní uspieť a vytrvať. Nie je žiadnym tajomstvom, ale smutnou štatistikou, že mnoho firiem aj... celý článok