Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 16. 3. 2023
Dedenie sa bez účasti notára nezaobíde. Jeho odmena za výkon funkcie súdneho komisára v dedičskom konaní však nie je jediným plnením, ktoré vám profit zo získaného dedičstva zníži. Ktoré úkony notára či súdu súvisiace s dedičským konaním sú vlastne spoplatnené? A koľko vás vysporiadanie dedičstva môže stáť?
Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

Zdroj: Shutterstock

Súdne poplatky za konanie o dedičstve

Konkrétna výška súdneho poplatku za konanie o dedičstve sa odvíja od čistej hodnoty dedičstva (rozdiel medzi zistenými aktívami a pasívami dedičstva). V súlade s uvedeným platí, že súdny poplatok za konanie o dedičstve:

1) do 3 319 Eur čistej hodnoty dedičstva je 6,50 Eur,
2) do 9 958 Eur čistej hodnoty dedičstva je 16,50 Eur,
3) nad 9 958 Eur je 0,2 % z čistej hodnoty dedičstva, najviac však 165,50 Eur.

V praxi nezriedka dochádza k tomu, že sa po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ešte objaví majetok poručiteľa nezahrnutý do pôvodného dedičského konania. Tento sa rieši v tzv. dodatočnom konaní o dedičstve, za ktoré sa platí súdny poplatok vo výške 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej ale aspoň 6,50 Eurnajviac 165,50 eur.

Poplatková povinnosť dediča vzniká vydaním rozhodnutia dedičstve. Ak je dedičov viacero, majú podľa zákona povinnosť zaplatiť súdny poplatok spoločne a nerozdielne.

Za podanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu v dedičskom konaní vydanému vo veci samej, zaplatíte súdny poplatok v sume 16,50 Eur.

Odmena notára ako súdneho komisára

Okrem úhrady súdneho poplatku treba počítať aj s odmenou notára, ktorý má na starosti agendu súvisiacu s dedičským konaním. Právomoc notára rozhodovať v dedičských veciach sa odvíja od poverenia zo strany súdu. Notár vystupuje akotzv. súdny komisár a jeho rozhodnutia a úkony vykonané na základe poverenia sa zo zákona považujú za rozhodnutia a úkony súdu prvej inštancie.

V prípade, že notár vykoná úkony v konaní o dedičstve, ktoré bolo zastavené alebo v ktorom bolo odmietnuté podanie vo veci samej, patrí mu odmena len v sume 13 Eur.

V ostatných prípadoch je základom pre výpočet odmeny tzv. všeobecná hodnota majetku poručiteľa, ktorý je predmetom konania o dedičstve; v prípade dodatočného konania o dedičstve je základom len všeobecná hodnota majetku, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo pôvodné konanie o dedičstve skončené.

 

Vyhláška o odmenách a náhradách notárov predpokladá, že na účely odmeny notár zistí všeobecnú hodnotu majetku na vlastné náklady. Ak by na základe podaného odvolania proti výroku o odmene notára vznikli ďalšie trovy spojené so zisťovaním všeobecnej hodnoty majetku, znáša ich notár v prípade, že bude dokazovaním zistená nižšia všeobecná hodnota majetku (v porovnaní s hodnotou určenou notárom).

Dodajme, že všeobecnou hodnotou majetku sa podľa § 200 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku rozumie cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

V súlade s uvedeným je odmena notára:

1) z prvých 3 300 Eur základu (t.j. všeobecnej hodnoty majetku) 2 %,
2) z presahujúcej sumy až do 16 500 Eur základu 1 %,
3) z presahujúcej sumy až do 33 100 Eur základu 0,7 %,
4) z presahujúcej sumy až do 99 500 Eur základu 0,4 %,
5) z presahujúcej sumy až do 663 800 Eur základu 0,2 %.

Suma nad 663 800 Eur sa do základu nezapočítava a najmenej sa musí notárovi na odmene uhradiť 23 Eur.

Odmenu si notár môže aj primerane zvýšiť, najviac však o 50 % a len vtedy, ak boli jeho úkony mimoriadne obťažné alebo časovo náročné. Základ odmeny sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.

Odmena pre notára, ktorý vykonáva funkciu správcu dedičstva

V dedičskom konaní môže byť ustanovený aj tzv. správca dedičstva. Ide o osobu, ktorá vykonáva úkony nevyhnutné na zachovanie majetkových hodnôt patriacich do dedičstva. Môže sa napríklad starať o podnik, ktorý po poručiteľovi zostal. Správcom dedičstva môže byť aj osoba z okruhu potenciálnych dedičov; zákon ale pripúšťa, aby ním bol ustanovený tiež notárnesmie však ísť o toho istého notára, ktorý už vykonáva v dedičskom konaní týkajúcom sa spravovaného majetku funkciu súdneho komisára.

V prípade, že je správcom dedičstva ustanovený notár a funkciu vykonáva 4 mesiace, vypočíta sa jeho odmena podľa pravidiel,ktoré platiaaj pre výpočet odmeny súdneho komisára. Ak vykonáva funkciu správcu dlhšie alebo kratšie, odmena sa mu pomerne zvýši alebo zníži. Za predpokladu, že úkony správcu pri správe boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné, môže (aj v tomto prípade) súdny komisár odmenu správcu primerane zvýšiť, najviac však o 50 %.

Hotové výdavky notára ako súdneho komisára a správcu dedičstva

Notárovi popri odmene za výkon funkcie súdneho komisára alebo správcu dedičstva spravidla náleží aj náhrada:

1) hotových výdavkov, ktoré boli účelne vynaložené v súvislosti s výkonom uvedených funkcií (napr. cestovné a telekomunikačné výdavky, náklady na vypracovanie znaleckého posudku a pod.); u cestovných výdavkov platí, že ak sa s notárom nedohodnete inak, bude účtovať sumu podľa zákona č. 283/2002 Z.z., o cestovných náhradách;
2) za stratu času, ktorá notárovi patrí pri úkonoch vykonávaných mimo jeho sídla alebo mimo miesta konania jeho úradných dní za čas strávený cestou do tohto miesta a späť, a to v sume 3,32 Eur za každú (aj začatú) polhodinu.

Notár sa s vami môže aj vopred dohodnúť na druhu a výške niektorých výdavkov, ktorých vynaloženie predpokladá.

Európske osvedčenie o dedičstve

Ak potrebujete preukázať svoje práva vo vzťahu k dedičstvu aj pred orgánmi iného štátu EÚ (napr. ak mal poručiteľ majetok aj v cudzine), bude sa vám hodiť európske osvedčenie o dedičstve. Za jeho vydanie alebo zmenu patrí notárovi odmena vo výške 66 Eur. Pokiaľ budete potrebovať aj jeho osvedčený odpis, zaplatíte notárovi navyše 1,99 Eur za každú (aj začatú) stranu vydaného textu.

Pri platbách určených notárovi treba zohľadniť aj DPH

Ak je notár platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady o sumu zodpovedajúcu DPH, ktorú samozrejme bude chcieť od vás.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+13
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

25. 9. 2023 | Marek Mittaš

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

Na začiatku septembra 2023 bola spustená štvrtá výzva v rámci Plánu obnovy rodinných domov. Tentokrát bol vyčlenený rozpočet vo výške 190 miliónov eur pre 10 000 záujemcov. Žiadateľ... celý článok

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

19. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

Ak sa podieloví spoluvlastníci nedokážu ohľadom spoločnej veci dohodnúť, vždy na tom niektorý z nich tratí. Za akých podmienok si môžete nárokovať peňažnú náhradu, ak zo spoločnej veci... celý článok

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

27. 8. 2023 | Redakcia

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

V Nemecku stúpli predaje nákladných elektrobicyklov na viac ako 200 tisíc kusov za rok. Břetislav Hanzel z firmy Cargo Bike Daddy zameranej na predaj a požičiavanie nákladných elektrobicyklov... celý článok

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

25. 8. 2023 | Barbora Magočová

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

Prevádzky ponúkajúce potraviny či hotové jedlá musia plniť množstvo rôznych povinností. Prakticky všetky sú stanovené práve kvôli tomu, aby ste takpovediac nekúpili „mačku vo vreci“.... celý článok

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

23. 8. 2023 | Redakcia

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

Pokazené auto, chladnička alebo akútna rekonštrukcia kúpeľne? Nečakané situácie, ktoré si žiadajú väčšie investície. Čo robiť, keď momentálne nemáte dostatok voľných financií? Jedným... celý článok