Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2022. Čo sa mení a aké sú pravidlá?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 7. 7. 2022
Nie každý využíva obdobie letných prázdnin len na oddychové aktivity. Mnoho mladých si plánuje cez voľné dni aj privyrobiť. Dohodu o brigádnickej práci ale nemôže uzatvoriť každý; zákon ju povoľuje len pre určitú skupinu študentov.
Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2022. Čo sa mení a aké sú pravidlá?

Zdroj: Shutterstock

Aké podmienky musia byť splnené pre platné dojednanie dohody? Budete z brigády platiť štátu odvody? Koľko vám musí zamestnávateľ na základe dohody zaplatiť?

Podmienky uzatvorenia dohody 

1. Zamestnanec musí mať status študenta 

V režime dohody o brigádnickej práci študentov môžete pracovať, len ak máte štatút:

1) žiaka strednej školy; za študenta strednej školy ste pre účely posúdenia podmienok na uzatvorenie dohody považovaní až do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom ste riadne ukončili stredoškolské vzdelanie alebo
2) študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, pre účely posúdenia podmienok na uzatvorenie dohody ste za takéhoto študenta považovaní až do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom ste riadne ukončili štúdium v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa. 

2. Vekové ohraničenie 

Dohodu môžete uzatvoriť, ak ste ešte nedovŕšili 26 rokov veku. Prácu na základe už uzatvorenej dohody možno po dosiahnutí uvedeného veku vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom ste tento vek dosiahli. Dolná veková hranica pre uzatvorenie dohody sa spravuje všeobecnými ustanoveniami Zákonníka práce, v zmysle ktorých pracovnoprávna spôsobilosť vzniká dovŕšením 15. roku veku, najskôr však môžete nastúpiť do práce až po skončení povinnej školskej dochádzky. Dodajme, že do jej skončenia možno vykonávať len veľmi obmedzený okruh prác, ktoré navyše musí individuálne povoliť inšpektorát práce. 

Formálne a obsahové náležitosti platného uzatvorenia dohody 

Dohoda o brigádnickej práci študentov musí byť uzatvorená písomne, v opačnom prípade je neplatná. V dohode musia byť uvedené:

1) dohodnutá práca,
2) odmena dojednaná za vykonanú prácu,
3) dohodnutý rozsah pracovného času,
4) doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. 

Neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci študentov je potvrdenie o štatúte študenta strednej alebo vysokej školy. Ak je dohoda uzatváraná v dobe od ukončenia štúdia do 31. októbra daného roku, prikladá na namiesto potvrdenia doklad o riadnom ukončení štúdia. Zamestnávateľ vám musí jedno vyhotovenie dohody vydať.

 Zákonné obmedzenia obsahu dohody 

1.Ohraničenie časového rozsahu výkonu práce 

Na základe dohody môžete vykonávať prácu v maximálnom rozsahu 20 hodín týždenne; ide však o priemer, ktorý sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená. V prípade potreby teda môžete niektorý týždeň pracovať aj viac hodín a následne to vykompenzovať v inom týždni, keby budete pracovať menej.

Zároveň však treba dodržať aj pravidlo, že pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín; mladistvý zamestnanec (t. j. mladší ako 18 rokov veku) môže v rovnakom časovom úseku odpracovať maximálne 8 hodín. Nemožno vám nariadiť (ani s vami dohodnúť) prácu nadčas a pracovnú pohotovosť. 

2. Obmedzenie doby, na ktorú možno dohodu uzatvoriť 

Dohoda sa uzatvára len na dobu určitú a možno ju uzatvoriť maximálne na 12 mesiacov. 

Pravidlá týkajúce sa odmeny podľa dohody 

Aj pre tzv. dohodárov platia obmedzenia týkajúce sa minimálnej výšky mzdy; nesmiete teda zarobiť menej, než 3,713 Eur za hodinu. Odmena je splatná až za vykonanú prácu a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Za každú hodinu práce vo sviatok vám musí byť dohodnutá odmena navýšená najmenej o 3,58 Eura; príplatky musíte dostať aj za prácu v sobotu a v nedeľu či za nočnú prácu. 

Ukončenie trvania dohody 

Spôsob, akým možno dohodu ukončiť, hľadajte v prvom rade v jej texte. Strany dohody si môžu možnosti jej skončenia dojednať podľa svojich preferencií; jediné obmedzenie kladie zákon na úpravu jej okamžitého skončenia, ktoré môže byť zo strany zamestnávateľa realizované len:

1) ak došlo k vášmu právoplatnému odsúdeniu pre úmyselný trestný čin,
2) ste sa dopustili závažného porušenia pracovnej disciplíny. 

Ak dohoda osobitné ustanovenia ohľadom jej zániku neobsahuje, môže byť ukončená:

1) vzájomnou dohodou odsúhlasenou vami aj zamestnávateľom,
2) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán dohody, a to bez uvedenia dôvodu; výpovedná doba trvá 15 dní a začína dňom, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 

Dohoda o brigádnickej práci študentov a odvody 

Aj študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci sa týka povinnosť platiť Sociálnej poisťovni odvody. Dohodao brigádnickej práci študentov vám ale poskytuje tú výhodu, že sa vďaka nej môžete ich plateniu vyhnúť, ak:

1) pracujete na základe dohody s pravidelným mesačným príjmom, ktorý neprekračuje 200 Eur,
2) pracujete na základe dohody s nepravidelným príjmom, ak priemerný mesačný príjem z tejto dohody neprekročí 200 Eur. 

Výnimka sa uplatňuje prostredníctvom predloženia tlačiva, ktoré je označované ako oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov na účely uplatnenia práva podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. V tomto tlačive označíte konkrétnu dohodu, na základe ktorej nechcete mať postavenie zamestnanca pre účely dôchodkového poistenia a predložíte ho zamestnávateľovi.

Ak máte viacero zamestnávateľov, môžete si úľavu uplatniť maximálne u jedného z nich. V prípade, že neprekročíte hranicu príjmu 200 Eur a uplatníte si odvodovú úľavu, bude zamestnávateľ platiť len odvody na úrazové a garančné poistenie. Pokiaľ hranicu príjmu presiahnete, týkajú sa platby odvodov len čiastky, ktorá prekročí sumu 200 Eur. 

Preddavky na zdravotné poistenie platiť nemusíte. Záverom dodajme, že ak v priebehu roka dosiahnete celkové zdaniteľné príjmy presahujúce 2 289,63 Eur, budete musieť podať daňové priznanie. Ak však aj takéto príjmy nedosiahnete a zamestnávateľ vám strhával preddavky na daň z príjmu, oplatí sa vám podať daňové priznanie kvôli vráteniu daňového preplatku.

 

 

 

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

brigáda, mzda, práca na dohodu

Toto ste už čítali?

Neviete, ako sa zaregistrovať na úrade práce? Tu je jednoduchý sprievodca!

31. 1. 2024 | Marek Mittaš

Neviete, ako sa zaregistrovať na úrade práce? Tu je jednoduchý sprievodca!

So stratou práce sa spája niekoľko povinností, vrátane evidovania sa na úrade práce. Dobrou správou je, že štát tento proces zjednodušil. Po novom všetko vybavíte z pohodlia domova... celý článok

Aké sú následky zverejnenia vašich osobných údajov? Budete prekvapení

30. 1. 2024 | Barbora Magočová

Aké sú následky zverejnenia vašich osobných údajov? Budete prekvapení

Už aj Slováci si pomaly zvykajú na to, že nemusia tolerovať neprípustné zásahy do svojho súkromia či cti. Uplatňovanie práv vyplývajúcich z ochrany osobnosti dnes nie je ničím výnimočným;... celý článok

Zamestnávateľ robí nekalosti? Môžete získať odmenu až 37 500 eur!

25. 1. 2024 | Barbora Magočová

Zamestnávateľ robí nekalosti? Môžete získať odmenu až 37 500 eur!

Zvýhodnené podmienky oznamovania protiprávnej činnosti na pracovisku na Slovensku platia už 5 rokov. Zamestnanci môžu za ich nahlásenie získať značnú peňažnú odmenu; nezanedbateľný... celý článok

Každý z nás už v práci urobil 1 z týchto vecí. Za všetky vás ale možno vyhodiť!

16. 1. 2024 | Barbora Magočová

Každý z nás už v práci urobil 1 z týchto vecí. Za všetky vás ale možno vyhodiť!

V zamestnaní trávime približne polovicu nášho bdelého času. Počas takto dlhej doby sa môže ľahko pritrafiť slabšia chvíľka, v ktorej sa nezachováme úplne príkladne. Mnoho pomerne bežných... celý článok

Minimálna mzda v roku 2024: Vieme, aká bude a čo všetko ovplyvní

9. 1. 2024 | Daniel Výcha

Minimálna mzda v roku 2024: Vieme, aká bude a čo všetko ovplyvní

Minimálna mzda je suma, ktorá sa mení každý rok. Od nej sa priamo odvíjajú aj výšky ďalších platieb, ako sú odvody alebo príplatky. Vďaka jej zvýšeniu sa tieto sumy tiež navýšia. Ako... celý článok