Hromadné prepúšťanie v roku 2022: Na čo máte nárok, ak zamestnávateľ znižuje stavy?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 12. 5. 2022
Pandémia koronavírusu a vojna na Ukrajine neprospeli ani slovenskej ekonomike; mnohí zamestnávatelia chystajú škrty, a to aj v personálnej oblasti. Poďte sa s nami pozrieť na to, čo musí zamestnávateľ splniť, ak chce prepustiť viacerých zamestnancov naraz a čo od neho môžete požadovať nad rámec nárokov z individuálneho ukončenia pracovného pomeru.
Hromadné prepúšťanie v roku 2022: Na čo máte nárok, ak zamestnávateľ znižuje stavy?

Zdroj: Shutterstock

Kedy treba voči prepúšťaným zamestnancom plniť osobitné povinnosti 

Ak zamestnávateľ alebo jeho časť v ohraničenom časovom úseku ukončí pracovný pomer s väčším počtom zamestnancov, nemusí ísť z pohľadu pracovného práva automaticky o tzv. hromadné prepúšťanie. Sprísnený režim pre kolektívne rozväzovanie pracovných pomerov musí spĺňať 3 základné podmienky: 

1) Podmienka časovej súvislosti 

K rozviazaniu pracovných pomerov so stanoveným počtom zamestnancov musí dôjsť v priebehu 30 dní

2) Podmienka zákonom stanoveného počtu prepustených zamestnancov 

O hromadné prepúšťanie ide len vtedy, ak zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer:

a) aspoň s desiatimi zamestnancami, ak zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov,
b) aspoň s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov, ak zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov,
c) aspoň s tridsiatimi zamestnancami, ak zamestnáva najmenej 300 zamestnancov.

3) Podmienka osobitných dôvodov rozviazania pracovných pomerov 

Do celkového počtu zamestnancov, s ktorými zamestnávateľ rozviazal pracovný pomer, sa z hľadiska hromadného prepúšťania započítavajú len zamestnanci, s ktorými bol pomer skončený:

a) výpoveďou z dôvodu, že sa:

- zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo

- premiestňuje a zamestnanci nesúhlasia so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

- zamestnanci stanú nadbytočnými vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách. Ak je zamestnávateľ agentúrou dočasného zamestnávania, môže byť výpoveď pre nadbytočnosť daná aj vtedy, ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú;

b) z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, ak sa pracovný pomer skončí iným, než vyššie uvedeným spôsobom.

Do celkového počtu prepustených zamestnancov sa však nezapočítavajú zamestnanci, ktorým skončil pracovný pomer na dobu určitú jej uplynutím. 

Povinnosti zamestnávateľa pred hromadným prepúšťaním 

Pri znižovaní stavov, ktoré možno považovať za hromadné prepúšťanie, musí zamestnávateľ splniť viacero povinností, ktoré možno rozdeliť do nasledujúcich okruhov: 

1) Prerokovanie znižovania stavov so zamestnancami 

Hromadné prepúšťanie musí byť najneskôr 1 mesiac pred jeho realizáciou prerokované so zástupcami zamestnancov (typicky s odbormi). Ak na pracovisku zástupcovia zamestnancov nepôsobia, musí si zamestnávateľ povinnosť prerokovania splniť priamo voči zamestnancom, s ktorými plánuje ukončiť pracovný pomer. Prerokovanie by malo smerovať k prijatiu opatrení, ktoré znižovanie stavov odvrátia alebo aspoň zmiernia jeho dopady (napr. môžu byť dohodnuté kratšie pracovné úväzky alebo môže zamestnávateľ sprostredkovať prijatie zamestnancov k inému zamestnávateľovi). 

2) Poskytnutie informácií o hromadnom prepúšťaní zamestnancom 

V súvislosti s plnením povinnosti prerokovania hromadného prepúšťania musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom (resp. ich zástupcom) všetky potrebné informácie, a to minimálne o:

- dôvodoch hromadného prepúšťania,

- počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými bude rozviazaný pracovný pomer,

- celkovom počte a štruktúre zamestnancov zamestnávateľa,

- dobe, počas ktorej bude prebiehať znižovanie stavov,

- kritériách, podľa ktorých si zamestnávateľ vybral zamestnancov, ktorých sa chystá prepustiť. 

3) Poskytnutie informácií o hromadnom prepúšťaní príslušným úradom 

O hromadnom prepúšťaní musí zamestnávateľ informovať aj úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorému zároveň poskytne aj mená, priezviská a adresy trvalého pobytu prepúšťaných zamestnancov. Úrad by sa mal podieľať na aktívnom riešení dopadov znižovania stavov; môže napríklad poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce. Úradu a zástupcom zamestnancov musí zamestnávateľ doručiť aj písomnú informáciu o výsledkoch prerokovania hromadného prepúšťania. 

Aké práva má pri hromadnom prepúšťaní zamestnanec 

V prípade, že vás zamestnávateľ plánuje prepustiť kvôli tomu, že sa on alebo jeho časť zrušuje, premiestňuje alebo z dôvodu nadbytočnosti, môže tak urobiť až po uplynutí 1 mesiaca odo dňa, v ktorom doručil informáciu o výsledku prerokovania hromadného prepúšťania úradu práce,sociálnych vecí a rodiny. Táto lehota sa vzťahuje aj na skončenie pracovného pomeru výpoveďou, aj na predloženie návrhu na dohody na jeho rozviazanie z uvedených dôvodov, neplatí však pre zamestnávateľa, na ktorého súd vyhlásil konkurz. Z objektívnych dôvodov môže úrad lehotu primerane skrátiť. 

Pokiaľ zamestnávateľ:

1) neposkytol zástupcom zamestnancov (príp. dotknutým zamestnancom) a úradu práce zákonom stanovené informácie o hromadnom prepúšťaní,
2) nedoručil písomnú informáciu o výsledku prerokovania hromadného prepúšťania úradu alebo zástupcom zamestnancov,
3) s vami rozviazal pracovný pomer ešte pred uplynutím jednomesačnej lehoty plynúcej od doručenia informácie o výsledku prerokovania hromadného prepúšťania úradu,

musí vám zaplatiť náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku vášho priemerného zárobku. 

Aj v prípade hromadného prepúšťania je ďalej zachovaný nárok na odstupné (bližšie: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné? Získať ho môže v týchto prípadoch). Dodajme, že za porušenie povinností stanovených v súvislosti s hromadným prepúšťaním hrozí zamestnávateľovi od Inšpektorátu práce pokuta až do výšky 100 000 eur. Na druhej strane však nedodržanie informačnej povinnosti či povinnosti prerokovať hromadné znižovanie stavov nevedie k neplatnosti ukončení pracovných pomerov s dotknutými zamestnancami.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce