Dlhy v dedičstve: ako sa s nimi vysporiadať, aby ste neprerobili?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 26. 8. 2019
Zdedíte s majetkom aj dlhy? Ktoré z nich budete musieť uspokojiť a do akej výšky? Čo robiť, ak za dlhy vôbec zodpovedať nechcete? Čítajte a dozviete sa viac.
Dlhy v dedičstve: ako sa s nimi vysporiadať, aby ste neprerobili?

Zdroj: Shutterstock

Na Slovensku je zodpovednosť limitovaná, v Česku je to horšie

Pod dedičstvom si väčšina ľudí v prvom rade predstaví majetok, ktorý po smrti poručiteľa prechádza do vlastníctva dediča. Z právneho hľadiska však na dediča s hmotnými vecami prechádzajú aj pohľadávky a dlhy. Práve druhé menované môžu z pozostalosti urobiť pomyselného trójskeho koňa. Prejednávaniu dedičstva preto treba venovať náležitú pozornosť.

Podľa slovenského právneho poriadku zodpovedá dedič nielen za dlhy, ktoré mal poručiteľ v čase svojej smrti, ale aj za primerané náklady spojené s jeho pohrebom. Zodpovednosť je však limitovaná výškou ceny nadobudnutého dedičstva. Rátať treba tiež s tým, že prechádzajú aj dlhy, o ktorých nemusíte vedieť – teda aj také, ktoré by sa mohli objaviť po skončení dedičského konania. Ako dedič ale nebudete zodpovedať napríklad za záväzky, ktorých obsahom bolo plnenie viazané výlučne na osobu dlžníka (typicky rôzne umelecké výkony, ale napr. aj vyživovacia povinnosť, pokiaľ ide o dávky, ktoré mali vzniknúť do budúcna). Ak s vami budú dediť aj iné osoby, zodpovednosť za dlhy a náklady pohrebu sa medzi vás rozdelia podľa pomeru toho, čo každý z vás z dedičstva nadobudol, k celému dedičstvu.

 

Pre úplnosť treba dodať, že zodpovednosť ohraničená výškou ceny nadobudnutého dedičstva sa vás týka vtedy, keď bude dedičské konanie prebiehať podľa slovenského právneho poriadku. Ak ale budete dediť po príbuznom v Českej republike, môže byť prechod dlhov zložitejší. V prípade, že sa nebudete aktívne brániť a neuplatníte si tzv. výhradu súpisu, budete v prípade prejednania dedičstva podľa českého práva zodpovedať za dlhy poručiteľa v plnom rozsahu.  

Predlžené dedičstvo: prenechanie veriteľom alebo likvidácia

Ak je dedičstvo predlžené, môžete sa s veriteľmi dohodnúť, že im ho prenecháte na úhradu dlhov. Súd takúto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.

V prípade, že sa s veriteľmi nedohodnete, môže súd nariadiť likvidáciu predlženého dedičstva. Likvidácia prebieha tak, že súd vyzve veriteľov k prihláseniu pohľadávok; na prihlásenie im určí lehotu, ktorá musí trvať aspoň 1 mesiac. Zároveň veriteľov upozorní, že pohľadávky, ktoré nebudú pri likvidácii uspokojené, zaniknú. Uznesenie s výzvou na prihlásenie pohľadávok súd zverejní:

  • na svojej úradnej tabuli,
  • na webových stránkach súdu
  • a na webovom sídle Notárskej komory.

Ak veritelia svoje pohľadávky napriek výzve neoznámia, nebudete im ako dedič zodpovedať za ich uspokojenie, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena vami nadobudnutého dedičstva vyčerpaná.

V okamihu, keď sa uznesenie o nariadení likvidácie stane právoplatným, zastavia sa exekučné konania na majetok poručiteľa. Ak bola v nejakom z exekučných konaní vykonaná dražba nehnuteľnosti vo vlastníctve poručiteľa a ak bol už príklep schválený exekučným súdom, vydá exekútor po odpočítaní trov exekúcie výťažok dražby súdu konajúcemu o dedičstve.

Likvidácia dedičstva je vykonaná tak, že sa speňaží všetok majetok poručiteľa. Speňaženie má na starosti notár, ktorý musí majetok speňažiť za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný majetok za obdobných podmienok obvykle predáva. Majetok pritom môže speňažiť buď priamym predajom alebo dražbou prostredníctvom dražobníka, prípadne ponukovým konaním či iným vhodným spôsobom. Finančné prostriedky, ktoré predajom majetku získa, následne uloží na osobitný bankový účet zriadený na tento účel. Výťažok, ktorý sa speňažením majetku poručiteľa dosiahne, rozdelí súd medzi veriteľov. Skončením likvidácie proti vám zaniknú neuspokojené pohľadávky veriteľov. O náhrade trov konania čítajte v článku: Koľko stojí súdny spor, v ktorom vymáhate pohľadávku?

Dedičstvo môžete aj odmietnuť

Ak sa vám z akýchkoľvek dôvodov vôbec nechce zapodievať dlhmi poručiteľa a nestojíte kvôli nim ani o jeho majetok, môžete dedičstvo rovno odmietnuť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva musíte urobiť do jedného mesiaca odo dňa, keď vás súd upovedomil o vašom práve tak urobiť a zároveň o následkoch, ktoré sú s odmietnutím dedičstva spojené. Dodajme, že zákon pripúšťa predĺženie uvedenej lehoty z dôležitých dôvodov (napr. ak sa dlhodobo zdržiavate v zahraničí) – o predĺženie by ste však mali požiadať ešte pred jej uplynutím.

Z formálneho hľadiska môžete dedičstvo odmietnuť ústne alebo písomným vyhlásením odoslaným súdu. Ak za vás bude odmietať dedičstvo splnomocnený zástupca, treba mu oprávnenie na odmietnutie výslovne udeliť v plnomocenstve. Odmietnutie nemôže obsahovať nijaké výhrady či pripomienky a dedičstvo môže byť odmietnuté len ako celok. Ak odmietnete dedičstvo podmienene alebo len sčasti, nebude to mať požadované právne účinky.

Odmietnutie dedičstva neprichádza do úvahy, ak ste už svojím počínaním dali najavo, že ho odmietnuť nechcete. V tejto súvislosti sa odborná verejnosť zhoduje na tom, že starostlivosť o majetok poručiteľa alebo jeho ochrana pred hroziacou škodou (napr. údržba záhrady či nehnuteľností) ešte neznamená, že dedičstvo neplánujete odmietnuť. Možnosti účinného odmietnutia dedičstva sa však už spravidla zbavujete používaním majetku poručiteľa pre osobnú potrebu či aktívnym vystupovaním v súdnych sporoch týkajúcich sa pohľadávok alebo dlhov poručiteľa.

V neposlednom rade treba dodať, že ak už raz vyhlásite, že dedičstvo odmietate, nemožno toto vyhlásenie odvolať. Uvedené platí aj naopak – pokiaľ výslovne deklarujete, že sa chcete dedičského konania zúčastniť a dedičstvo neodmietate, možnosť zrieknutia sa dedičstva strácate.

Anketa

Bola na Vás niekedy uvalená exekúcia?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register