Exekúcia na dôchodku: Na čo všetko vám môžu siahnuť?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 14. 4. 2022
Tešili ste sa, že odchodom do dôchodku sa zbavíte exekúcie? Realita je ale, bohužiaľ, iná. Penzia je oficiálne uznaná ako príjem, z ktorého je možné vykonávať exekučné zrážky. Postupné splácanie dlhov tak bude vo väčšine prípadov aj naďalej ovplyvňovať váš mesačný príjem. Navyše stále narastá počet penzistov, ktorých navštívi exekútor. O akú maximálnu sumu môžete následkom exekúcie prísť a kedy nesmie byť zrážka vykonaná?
Exekúcia na dôchodku: Na čo všetko vám môžu siahnuť?

Zdroj: Shutterstock

Čo vedie k exekúcii na dôchodku?

Dôvody na výkon exekučných zrážok z príjmu sú v prípade dôchodcov rovnaké ako pri zamestnancoch. Exekúcií teda predchádza situácia, kedy človek dobrovoľne nezaplatí sumu, ktorú je povinný zaplatiť. Konkrétne dôvody môžu byť rôznorodé, no najčastejšie sa v praxi stretnete s neplatením:

 • výživného na dieťa,
 • daní a poplatkov,
 • poistného na sociálne alebo zdravotné poistenie,
 • súkromnej pôžičky,
 • pôžičky od banky alebo nebankovky.

Hlavným rozdielom z hľadiska realizácie exekučných zrážok je to, kto je za ich vykonanie zodpovedný. Pokiaľ je dlžník zamestnaný, musí ich vykonávať zamestnávateľ. Odchodom do dôchodku sa táto povinnosť presúva na Sociálnu poisťovňu. V oboch prípadoch sú zrážky nariadené príslušným orgánom, väčšinou súdnym exekútorom. Sociálna poisťovňa, rovnako ako zamestnávateľ, nemá právo riešiť okolnosti príkazu, jednoducho musí zrážku vykonať.

Zmeny v dôchodkových exekučných zrážkach

 1. januára 2022 začala platiť zmena rozsahu zrážok zo mzdy. Ide o rozhodnutie ministerstva spravodlivosti, následkom ktorého sa na začiatku roka museli prehodnotiť exekučné zrážky z dôchodkov. V kombinácii s novým systémom valorizácie dôchodkov sa táto zmena prejaví znížením, niekedy až úplným zrušením zrážok z penzie. 

Minimálna výška dôchodku

Dôležitým údajom pri výpočte maximálnej možnej exekučnej zrážky z penzie je životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu. Aktuálne platná hodnota na obdobie 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022 je určená na 218,06 €.

Ak ste dlžníkom a ide o neprednostnú pohľadávku, aj napriek exekúcii budete mať garantovaný príjem v hodnote 140 % zo životného minima, teda 305,28 €. Pokiaľ sa však exekučné zrážky týkajú prednostnej pohľadávky, základná suma dôchodku je stanovená na 100 % zo životného minima, teda 218,06 €.

Vďaka základnej sume, čiže minimálnej výške dôchodku, sa môže stať, že exekučná zrážka nebude vykonaná. Táto situácia by nastala vtedy, ak by zrážka znamenala, že exekútor bude brať peniaze zo stanovenej základnej sumy.

Vyživované osoby

Spodná hranica nároku na dôchodok počas exekúcie sa posúva smerom nahor s každou osobou, ktorej poberateľ penzie poskytuje výživné. Môže to byť manžel, manželka, prípadne deti dlžníka. K základnej sume sa teda pripočíta 50 % zo životného minima, čiže 152,64 € na každého vyživovaného.

Zrážka na výživné na maloleté dieťa

Z hľadiska určenia základnej sumy nastáva špecifická situácia v prípade, že sa exekučná zrážka vykonáva na úhradu výživného. Vtedy je základná výška dôchodku rovnaká ako pred 1. 1. 2022, teda 91,58 €. Zvyšuje sa však suma, ktorá sa k základu pripočíta na každú osobu, ktorej dlžník poskytuje výživné. Z pôvodných 38,15 € sa zvýšila na 76,32 €.

Prednostné pohľadávky

Prvý bod určovania základnej sumy dôchodkového príjmu dlžníka sa týka delenia pohľadávok na prednostné a neprednostné. Preto je dobré vedieť, pod ktorú kategóriu patrí váš dlh, ak nejaký máte. Medzi prednostné pohľadávky patrí napríklad:

 • výživné,
 • náhrada škody spôsobenej ublížením na zdraví,
 • náhrada škody spôsobenej úmyselným trestným činom,
 • pohľadávky daní, poplatkov, ciel,
 • poistné na zdravotné a sociálne poistenie,
 • príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Výška zrážky

Presnú výšku exekučnej zrážky z dôchodku oznámi dlžníkovi Sociálna poisťovňa prostredníctvom písomného oznámenia. To sa týka jednak prvého vyplatenia penzie zníženej o sumu zrážky, ale aj každej zmeny jej výšky. K úprave exekučnej zrážky dochádza vo väčšine prípadov vždy k 1. januáru ďalšieho roka. Vtedy sa spravidla valorizujú dôchodky, čo vedie k prepočítaniu sumy exekučných zrážok.

Existuje však aj iná možnosť úpravy výšky zrážky z dôchodku – dohoda oprávneného s povinným. Ak teda obe strany dlhu súhlasia s úpravou mesačnej zrážky (môže sa znížiť, ale aj zvýšiť), musia svoju dohodu oznámiť exekútorovi. Ten potom zmenu nahlási Sociálnej poisťovni, ktorá výšku mesačnej zrážky z penzie následne upraví na základe dohody.

Pokiaľ však k vzájomnej dohode povinného a oprávneného nedošlo, výška sumy zrážaná z dôchodku nemôže byť zmenená. Je teda zbytočné Sociálnu poisťovňu žiadať o zníženie zrážky, keďže žiadosti nemôže vyhovieť ani s prihliadnutím na zlú životnú situáciu, v ktorej sa dlžník nachádza.

Ako dlho trvajú zrážky z penzie?

Exekučné zrážky z dôchodku môže Sociálna poisťovňa prestať vykonávať iba v dvoch prípadoch:

 • orgán, ktorý nariadil zrážky, oznámi kompletnú úhradu pohľadávky,
 • zastavenie exekúcie z iného dôvodu.

Pokiaľ teda nenastane situácia, ktorá by dlžníka oslobodila od povinnosti platenia, neostáva vám iné, ako sa so zrážkami z dôchodku zmieriť. Dlh sa tak postupom času splatí a dôchodok bude opäť vyplácaný v plnej sume.

Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register