Deti nie sú vaše: čo treba robiť a môžete žiadať naspäť výživné?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 9. 6. 2021
Pre platenie výživného nie je podstatné, či ste alebo nie ste biologickým otcom dieťaťa. Dôležitý je zápis v matrike. Čítajte, ako postupovať, ak je evidencia vášho otcovstva v rozpore so skutočnosťou.
Deti nie sú vaše: čo treba robiť a môžete žiadať naspäť výživné?

Zdroj: Shutterstock

Postup pri zapretí otcovstva sa líši podľa toho, ako bolo určené

Matrikovým otcom sa môžete stať trojakým spôsobom:

  1. Ste manželom alebo bývalým manželom matky a zároveň platí, že dieťa sa narodilo v čase od uzavretia manželstva do uplynutia 300 dní po jeho zániku (príp. jeho vyhlásenia za neplatné). Ak je matka dieťaťa znovu vydatá, považuje sa za otca vždy neskorší manžel, a to aj keď sa dieťa narodilo pred uplynutím trojstého dňa po zániku manželstva (tzv. 1 domnienka otcovstva);
  2. Nie ste manželom matky, ale spolu s ňou ste (pred súdom alebo na matrike) súhlasne vyhlásili, že dieťa je vaše (tzv. 2. domnienka otcovstva);
  3. Vaše otcovstvo bolo založené súdnym rozhodnutím v konaní o určení otcovstva (na základe tzv. 3 domnienky otcovstva).

Z logiky veci platí, že zapierať vaše otcovstvo môžete len, ak bolo určené prostredníctvom 1. alebo 2. domnienky otcovstva.

Kedy môžete zaprieť otcovstvo, ak ste manželom alebo bývalým manželom matky

Ak bolo vaše otcovstvo určené na základe 1. domnienky, môžete zaprieť otcovstvo do troch rokov odo dňa, kedy ste sa dozvedeli o skutočnostiach, ktoré ho dôvodne spochybňujú. V prípade, že sa dieťa narodilo v čase medzi 180. dňom po uzavretí manželstva a 300. dňom po tom, čo bolo manželstvo rozvedené, môžete zaprieť otcovstvo len vtedy, ak je vylúčené, že ste otcom (napr. zo zdravotných dôvodov alebo aj preto, že ste sa s matkou v danej dobe vôbec pohlavne nestýkali). Dôkazné bremeno ohľadom skutočností vylučujúcich vaše otcovstvo nesiete vy. Súdna prax ustálila, že pohlavný styk matky s iným mužom v inkriminovanej dobe sám osebe na vylúčenie vášho otcovstva nepostačuje.

Ak sa naopak dieťa narodí pred 180. dňom od uzavretia manželstva, postačí, ak zapriete vaše otcovstvo na súde – bremeno ohľadom jeho dokazovania musí v takom prípade uniesť matka. To však neplatí, ak ste mali s matkou pohlavný styk v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako 180 a viac, ako 300 dní, alebo ak ste pri uzavretí manželstva vedeli, že je matka dieťaťa tehotná.

Pokiaľ sa dieťa narodilo z umelého oplodnenia vykonaného s vaším súhlasom v lehote medzi 180. dňom a 300. dňom od jeho vykonania, svoje otcovstvo zaprieť nemôžete – iba ak by ste preukázali, že matka otehotnela inak.

 

Kedy môžete zaprieť otcovstvo, ak bolo určené súhlasným vyhlásením

V prípade určenia otcovstva súhlasným vyhlásením môžete otcovstvo zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, ale len, ak je vylúčené, že by ste mohli byť otcom dieťaťa (napr. ste dodatočne zistili, že vaše otcovstvo úplne vylučujú zdravotné dôvody). Lehota na zapretie pritom nemôže skončiť skôr, než pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa, a to ani vtedy, ak bolo otcovstvo určené vyhlásením už pred jeho narodením.

Ako sa otcovstvo zapiera?

Otcovstvo musíte zaprieť tak, že podáte žalobu na súde. Žalovanými sú dieťa a matka. Vecne príslušným je okresný súd; miestna príslušnosť súdu sa v drvivej väčšine prípadov určuje podľa obvodu bydliska dieťaťa; len ak takého súdu niet, je príslušný všeobecný súd matky, inak váš všeobecný súd. Za prejednanie žaloby o zapretie otcovstva zaplatíte súdny poplatok vo výške 66,- EUR.

V súčasnosti už nie je problém spoľahlivo zistiť, či ste alebo nie ste biologickým otcom dieťaťa. Súdy na tento účel využívajú možnosť odberu a porovnania vzoriek DNA s tým, že výsledky takéhoto testu (na rozdiel od krvných testov používaných v minulosti) sú len veľmi ťažko spochybniteľné. Zapretiu otcovstva nebráni ani skutočnosť, že biologický otec je neznámy (bližšie rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 10Co/203/2017).

Dodajme, že pre výmaz z rodného listu dieťaťa nie je vždy nutné podstúpiť proces zapierania otcovstva. V praxi pomerne často dochádza k tomu, že matka dieťaťa založí rodinu s iným mužom a za účelom jej zjednotenia sa všetky strany dohodnú na tom, že dieťa adoptuje jej aktuálny partner. Keď súd schváli osvojenie, je z právneho hľadiska novým otcom partner matky a vám zaniká povinnosť platiť výživné (ale aj všetky práva k dieťaťu). Prostredníctvom procesu adopcie sa teda môže otcovstva „zbaviť“ aj muž, ktorý je preukázateľne biologickým otcom dieťaťa.

Ako doriešiť vrátenie výživného?

Po úspešnom zapretí otcovstva sa môžete od skutočného otca (v samostatnom súdnom konaní) domáhať vrátenia výživného, ktoré ste platili za neho. Úhradu môžete požadovať vrátane úrokov z omeškania určených podľa predpisov občianskeho práva. Aktuálne výšku úrokov stanovuje nariadenie č. 87/1995 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka; momentálne sa ich sadzba určuje tak, že sa základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania navýši o 5 percentuálnych bodov. Právo žiadať vrátenie výživného sa premlčuje v trojročnej premlčacej lehote; pre jej začiatok je podstatný okamih, kedy bolo určené otcovstvo skutočného otca dieťaťa.

Anketa

Čerpali ste už nejaké dávky?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register