Príspevok pri narodení dieťaťa v roku 2022: Čo (ne)robiť, aby ste oň neprišli

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 1. 8. 2022
Príspevok pri narodení dieťaťa (laicky aj tzv. kočíkovné) je dávka, z ktorej môže profitovať takmer každý slovenský rodič. V praxi však môžu nastať situácie, ktoré vám jeho získanie skomplikujú. Nejde pritom o administratívne pochybenia – problémy prinesie už zanedbávanie niektorých povinností v tehotenstve.
Príspevok pri narodení dieťaťa v roku 2022: Čo (ne)robiť, aby ste oň neprišli

Zdroj: Shutterstock

Suma vyplácaného príspevku (najmä pri prvých troch deťoch) predstavuje v súčasnosti nezanedbateľnú čiastku; o ďalšiu podporu sa navýši, ak sa vám narodí viacero detí naraz.

V takom prípade vám môže v ďalších rokoch vzniknúť aj nárok na takzvaný príspevok na viac súčasne narodených detí. Okrem štátu vyplácajú menší finančný obnos pri narodení nového „občana“ aj niektoré obce. 

Komu možno vyplatiť príspevok pri narodení dieťaťa 

O príspevok môže žiadať:

1) matka dieťaťa,
2) otec dieťaťa, ale len ak:

- matka dieťaťa zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie,

- mu bolo dieťa zverené do starostlivosti na základe súdneho rozhodnutia. 

Podmienky výplaty príspevku pri narodení dieťaťa 

Na príspevok pri narodení dieťaťa vám vznikne nárok, pokiaľ: 

1) máte trvalý pobyt a zároveň bydlisko na území Slovenska 

Posúdenie podmienky trvalého pobytu na území Slovenska v praxi nespôsobuje problémy; ide len o evidenčný údaj. Bydliskom sa podľa zákona rozumie miesto, kde máte sústredené najdôležitejšie záujmy. Pre účely výplaty príspevku sa predpokladá, že vaše bydlisko sa nachádza v SR, ak na jeho území spĺňate aspoň 2 z nasledujúcich podmienok:

a) ste v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sústavne sa pripravujete na povolanie štúdiom alebo sa staráte o ďalšie dieťa do 6 rokov veku,
b) máte uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

- so všeobecným lekárom a

- s gynekológom/pôrodníkom (ak o príspevok žiadate ako matka dieťaťa)

c) máte v SR povinné verejné zdravotné poistenie,
d) ďalšie dieťa, ktoré máte v starostlivosti, tu navštevuje školu alebo vysokú školu.

2) sa dieťa narodilo
 
3) ste pre dieťa uzatvorili dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. 

Príspevok vám naopak nemôže byť vyplatený v prípade, že: 

1) ste súhlasili s adopciou dieťaťa,
2) narodené dieťa alebo iné z vašich detí bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej rodičovskú starostlivosť,
3) dieťa sa narodilo mimo územia SRobdobný príspevok vám vyplatil cudzí štát, v ktorom prebehol pôrod,
4) ešte ste nedosiahli plnoletosť a nemáte súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa,
5) ste sa ako matka dieťaťa nezúčastňovali od 4. mesiaca tehotenstva do pôrodu raz za mesiac na preventívnych gynekologických prehliadkach (podmienka účasti na prehliadkach je splnená, ak bola matka napr. v prípade rizikového tehotenstva hospitalizovaná),
6) po pôrode ste opustili zdravotnícke zariadenie v rozpore s príslušnými predpismi. 

Aká je výška príspevku pri narodení dieťaťa v roku 2022 

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazovou dávkou a vypláca sa v sume:

829,86 Eur v prípade dieťaťa z 1. až 3. pôrodu,

151,37 Eur v prípade dieťaťa zo 4. a ďalších nasledujúcich pôrodov. 

Ak sa vám narodilo súčasne viacero detí, zvyšuje sa suma príspevku o 75,69 Eur na dieťa, pričom nárok na príspevok vzniká na každé dieťa samostatne.

V prípade, že sa vám dieťatko narodilo po 31. marci 2022, nebude sa pri určovaní poradia jeho pôrodu zohľadňovať predchádzajúci pôrod dieťaťa narodeného pred 1. 4. 2022, ak sa nedožilo 28 dní. 

Po novom už sa žiadosť o príspevok nepodáva 

Splnenie podmienok vzniku nároku na príspevok pri narodení dieťaťa posudzuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta vášho trvalého pobytu. Ak sa dieťa narodilo po 1. 4. 2022, začína sa konanie o príspevku pri narodení dieťaťa automaticky dňom doručenia informácie o jeho zápise do registra fyzických osôb úradu.

Uvedené nemusí platiť, ak pôrod prebehol v zahraničí; v takom prípade sa začiatok konania o príspevku posúva až na okamih preukázania jeho narodenia mimo územia SR, a to buď:

- doručením úradného prekladu rodného listu dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dôkazu o jeho narodení do slovenského jazyka;

- doručením rodného listu dieťaťa vydaného v ČR (úradný preklad z českého jazyka sa nevyžaduje). 

V drvivej väčšine prípadov odpadá okrem nutnosti podania osobitnej žiadosti aj potreba dokladania ďalších dokumentov; ak by úrad potreboval preukázať akúkoľvek skutočnosť rozhodnú pre posúdenie nároku, zašle vám výzvu a vy mu podľa jej obsahu doložíte požadované dokumenty v stanovenej lehote. Všetky skutočnosti dostupné z informačného systému verejnej správy by si mal však úrad zaobstarať sám (napríklad z NCZI). 

Príspevok sa podľa zákona vyplatí najneskôr v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dôjde k preukázaniu splnenia podmienok nároku na príspevok (pri pôrode v SR je oficiálne avizovaný termín do 60 dní od narodenia dieťaťa). Finančná suma zodpovedajúca príspevku vám môže byť podľa vašich preferencií uhradená na bankový účet či v hotovosti.

Ak úradu neoznámite iné bankové spojenie, vyplatí vám príspevok na účet, na ktorý dostávate tehotenské. Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím dvanástich mesiacov od pôrodu. 

Finančný príspevok pri narodení dieťaťa od obce 

Okrem príspevku vyplácaného v systéme štátnych sociálnych dávok poskytujú rodičom pri narodení potomka finančné prilepšenie aj niektoré obce. To, či k nim patrí aj tá vaša, si môžete overiť buď na jej webových stránkach, alebo na obecnom úrade. Zväčša ide o peňažnú čiastku, ktorá sa uhrádza v súvislosti so slávnosťou „uvítania detí do života“. 

Príspevok na viac súčasne narodených detí 

Príspevok na viac súčasne narodených detí sa vypláca raz za rok v prípade starostlivosti o:

1) súčasne narodené 3 deti alebo súčasne narodených viac detí alebo
2) v priebehu dvoch rokovopakovane narodené 2 deti súčasne (príp. v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne).

Suma príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 Eur. O príspevok sa žiada na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je príslušný podľa miesta trvalého pobytu.

Nárok sa uplatňuje každoročne k dátumu, ktorý zodpovedá dňu a mesiacu narodenia detí; prvýkrát tak možno urobiť pri dovŕšení 1. roku veku detí (v prípade opakovaného narodenia dvojčiat pri 1. narodeninách mladšieho páru dvojičiek).

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce