Absolventská prax v roku 2022: aké sú jej pravidlá a koľko za ňu dostanete?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 24. 6. 2022
Stredné či vysoké školy každoročne vyprodukujú množstvo absolventov. Drvivá väčšina z nich však nie je pre zamestnávateľov atraktívna. Dôvodom sú najmä chýbajúce skúsenosti v obore; svoju úlohu ale zohrávajú aj nedostatočné pracovné návyky. Po škole skrátka ešte mnoho mladých ľudí presne nevie, ako „v tom chodiť“.
Absolventská prax v roku 2022: aké sú jej pravidlá a koľko za ňu dostanete?

Zdroj: Shutterstock

Absolventi sú zo zákona považovaní za znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Štát sa snaží ich ťažšiu pozíciu na trhu práce riešiť programom absolventskej praxe, za ktorú poskytuje príspevok. Okrem toho získate aj potvrdenie o jej vykonaní, ktoré vám môže konečne otvoriť dvere k adekvátnemu zamestnaniu.

Pre koho je príspevok určený 

Príspevok môžete získať, ak:

1) ste občanom SR alebo občanom členského štátu Európskej únie či jeho rodinným príslušníkom, prípadne štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorý má na Slovensku udelený pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom v EÚ,
2) máte menej ako 26 rokov veku,
3) ukončili ste príslušným stupňom vzdelávania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi,
4) od ukončenia prípravy na povolanie ste nemali pravidelné platené zamestnanie (t.j. trvajúce aspoň 6 po sebe nasledujúcich mesiacov). 

Ďalšie podmienky získania príspevku

 

  1. Vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie

 

Pre získanie príspevku vás musí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny viesť v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 1 mesiac.

 

  1. Uzatvorenie písomnej dohody o absolventskej praxi

 

Absolventská prax v zmysle zákona o službách zamestnanosti sa vykonáva na základe písomnej dohody, ktorá bude uzatvorená medzi vami a úradom a medzi úradom a konkrétnym zamestnávateľom. Dohoda podľa zákona obsahuje najmä:

a) začiatok a dĺžku vykonávania absolventskej praxe,
b) druh a spôsob získavania znalostí z praxe a druh pracovného miesta, na ktorom budete absolventskú prax vykonávať,
c) váš záväzok dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými ste boli preukázateľne oboznámení,
d) vašu povinnosť k náhrade škody pre prípad, že ju zamestnávateľovi spôsobíte úmyselne,
e) váš záväzok uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania praxe (úrad vám však počas vykonávania absolventskej praxe poskytne náhradu poistného),
f) povinnosť úradu poskytnúť vám paušálny príspevok na vykonávanie absolventskej praxe do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.

Zamestnávateľ sa úradu súčasne zaviaže vytvárať pre vás podmienky na vykonávanie absolventskej praxe, viesť evidenciu vašej dochádzky a predkladať ju úradu či oznamovať vašu neúčasť na praxi alebo jej predčasné skončenie z vašej strany. Plnenie dohody o absolventskej praxi kontroluje úrad prostredníctvom povereného zamestnanca.

 

  1. Nemožnosť pracovať tzv. na dohodu

 

Ako uchádzač o zamestnanie za štandardných okolností môžete v obmedzenom režime (čo do trvania a výšky zárobku) pracovať na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Uvedené však neplatí počas vykonávania absolventskej praxe. 

Výška príspevku

Príspevok sa poskytuje vo výške 65 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od 1. 7. 2022 sa životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu upravuje na čiastku 234,42 Eur mesačne; 65 % z tejto čiastky je 152,373 Eur. Vzhľadom na to, že výsledná suma príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, bude sa príspevok poskytovať vo výške 153 Eur.

 Príspevok je určený na úhradu vašich nevyhnutných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe. Výška príspevku sa znižuje:

1) pri čerpaní dní voľna,
2) za ďalšie dni neprítomnosti na absolventskej praxi. 

Podkladom pre krátenie je evidencia dochádzky, ktorú vedie váš zamestnávateľ. Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ju musí predložiť vždy do desiatich pracovných dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý je dochádzka vedená. Pre úplnosť treba dodať, že podľa zákona úrad príspevok poskytuje len fakultatívne – znamená to, že ho môže (ale aj nemusí) poskytnúť. 

Ako dlho možno vykonávať absolventskú prax

Absolventskú prax možno vykonávať najmenej 3 a najdlhšie 6 mesiacov. Nemožno ju predĺžiť ani vykonávať opakovane. Rozsah praxe je 20 hodín týždenne, pričom jej začiatok a trvanie určuje zamestnávateľ. 

Voľno počas absolventskej praxe 

Počas vykonávania absolventskej praxe môžete čerpať voľno vo výmere 10 pracovných dní. Nárok na voľno však možno uplatniť až po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania praxe. Okrem uvedeného voľna, ktoré sa neviaže na nijaký konkrétny dôvod (a je teda možné ho čerpať aj bez udania dôvodu) vás zamestnávateľ ospravedlní aj v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti či z dôvodu ošetrovania člena rodiny.

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+8
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

25. 5. 2023 | Barbora Magočová

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie... celý článok

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

8. 11. 2022 | Marek Mittaš

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom.... celý článok

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

14. 10. 2022 | Barbora Magočová

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Príspevok na činnosť pracovného asistenta je pomerne vysoká forma podpory, ktorá môže pomôcť hneď dvom ľuďom. Zdravotne postihnutá osoba sa vďaka nemu môže aktívne zárobkovo realizovať;... celý článok

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

11. 10. 2022 | Barbora Magočová

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

České ministerstvo spravodlivosti nedávno zverejnilo nové tabuľky, ktoré majú pomôcť s výpočtom výživného. Na Slovensku podobná iniciatíva zatiaľ chýba; konkrétne čísla treba prácne... celý článok