Cukrovka či bezlepková diéta. Na aké príspevky máte nárok?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 2. 6. 2022
Postretla vás či vášho rodinného príslušníka alebo blízkeho zdravotná indispozícia, ktorá si vyžaduje osobitnú úpravu stravovacieho režimu? Podporu pri hradení nákladov na drahšie potraviny môže poskytnúť aj štát.
Cukrovka či bezlepková diéta. Na aké príspevky máte nárok?

Zdroj: Shutterstock

Priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie záleží najmä od typu a závažnosti diagnózy. Za akých podmienok sa príspevok vypláca? Podmienky poskytnutia príspevku s alíšia a je ich viacero. 

Nepriaznivý zdravotný stav 

Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sa kompenzujú osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú podľa tzv. komplexného (lekárskeho) posudku odkázané na diétne stravovanie. Ťažkým zdravotným postihnutím sa rozumie zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy aspoň 50 %; podmienka odkázanosti na diétne stravovanie je splnená, ak je u osoby zistená choroba alebo porucha špecifikovaná nižšie. 

Zákonom stavená diagnóza 

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie sa poskytuje v troch základných výškových režimoch (a jednom osobitnom); zaradenie do konkrétneho režimu záleží na diagnóze, ktorá vyžaduje špeciálne úpravy jedálničku.

Konečná čiastka príspevku sa v každom prípade odvíja od aktuálnej výšky sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú zákonom o životnom minime. Od 1. 7. 2021 ide o čiastku 218,06 Eur mesačne, v roku 2022 sa počíta s jej navýšením, ktoré sa však (napriek rekordnej inflácií) nejaví ako zásadné; podľa doposiaľ avizovaných informácií by malo po novom ísť o čiastku 233,10 Eur. 

1) Príspevok vo výške 18,56 % sumy životného minima (t. j. 40,48 Eur z čiastky 218,06 Eur a 43,26 Eur z čiastky 233,10 Eur) patrí osobám s:

- fenylketonúriou do 18. roku života, po 18. roku života záleží na individuálnom posúdení na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia,

- cystickou fibrózou s pankreatickou insuficienciou,

- nešpecifickým zápalovým ochorením čreva - ulceróznou kolitídou, Crohnovou chorobou v období sekundárnej malabsorpcie,

- celiakiou v detskom veku; u dospelých celiatikov príspevok patrí, ak si ich zdravotný stav vyžaduje osobitné potravinové výrobky. 

2) Príspevok vo výške 9,28 % sumy životného minima (t. j. 20,24 Eur z čiastky 218,06 Eur a 21,63 Eur z čiastky 233,10 Eur) patrí osobám s:

- diagnózou diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami (t. j. cukrovkárom, ktorí sa liečia inzulínom; v zmysle judikatúry nepostačuje liečba tabletkami – perorálnymi antidiabetikami – viď rozhodnutie Krajského súdu Žilina, sp.zn.  27Sa/25/2020),

- odstránením 2/3 alebo celého žalúdku s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,

- syndrómom krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,

- chronickým poškodením pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy s prejavmi malabsorpcie,

- systémovým ochorením (systémovým lupusom erytematodes, Sjögrenovým syndrómom, reumatoidnou artritídou, Bechterovovou chorobou) spojenými s poklesom hmotnosti tela viac ako 10 % od normy,

- malígnym ochorením spojeným s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,

- skupinou ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela viac ako 15 % od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie. 

3) Príspevok vo výške 5,57 % sumy životného minima (t. j. 12,15 Eur z čiastky 218,06 Eur a 12,98 Eur z čiastky 233,10 Eur) patrí osobám s/so:

- chronickou insuficienciou obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l,

- zúžením pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade. 

4) Príspevok vo výške sumy zodpovedajúcej nákladnejšej diéte 

Osobitný režim platí pre osoby trpiace viacerými diagnózami, z ktorých každá patrí z hľadiska určenia výšky príspevku do iného režimu. Týmto osobám možno poskytnúť peňažný príspevok v sume, ktorá zodpovedá nákladnejšej diéte. 

Nejde o prijímateľa celoročnej pobytovej sociálnej služby 

Príspevok sa neposkytuje prijímateľom celoročnej pobytovej sociálnej služby (napr. v domove pre seniorov). To neplatí pre poskytovanie sociálnej služby v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného bývania alebo pre jej poskytovanie v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 po sebe idúcich dní. 

Príjem nepresahuje trojnásobok životného minima 

Príspevok sa ďalej neposkytuje ani v prípade, ak je príjem osoby vyšší, než trojnásobok aktuálneho životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Pre zistenie výšky príjmu sa však zohľadňujú aj príjmy spoločne posudzovaných osôb (podľa konkrétnych okolností môže ísť o rodičov, deti a manžela či manželku). Do príjmu sa však nezapočítava napríklad prídavok na dieťa, jednorazová štátna sociálna dávka či jednorazová dávka v hmotnej núdzi. 

Majetok nepresahuje 39 833 Eur 

Ak je hodnota majetku zdravotne postihnutej osoby vyššia ako 39 833 eur, príspevok sa neposkytne. Poskytnutiu príspevku však nebránia napríklad nasledujúce súčasti majetku (aj v danej hodnote):

- nehnuteľnosť, ktorú osoba užíva na trvalé bývanie,

- poľnohospodárska či lesná pôda užívaná pre potreby osoby,

- nevyhnutné vybavenie domácnosti, ošatenie, obuv, veci na ktoré sa poskytla dávka v hmotnej núdzi alebo príspevok na kompenzáciu,

- 1 osobné motorové vozidlo. 

Ako o príspevok požiadať 

O príspevok treba písomne požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa adresy trvalého pobytu. Pred podaním žiadosti je najlepšie navštíviť úrad, ktorý vám poskytne aktuálne informácie k požadovaným formulárom a ich prílohám. Priznaný príspevok sa vypláca raz za mesiac.

 

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

sociálne dávky

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce