Stal sa vám pracovný úraz: Na čo všetko máte nárok?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 28. 4. 2022
Pri dodržiavaní všetkých zásad BOZP by teoreticky nemalo dôjsť k úrazu na pracovisku. Čo však platí v teórii, nie je vždy aj realitou. V praxi stačí sekunda nepozornosti a pracovný úraz je na svete. Čo všetko patrí medzi pracovné úrazy a na aké dávky máte nárok?
Stal sa vám pracovný úraz: Na čo všetko máte nárok?

Zdroj: Shutterstock

Definícia pracovného úrazu

Pri určovaní nároku na odškodné za pracovný úraz je najprv potrebné vedieť, čo vlastne patrí do tejto skupiny zranení. Nájdu sa napríklad ľudia, ktorí sa zrania cestou z práce a od zamestnávateľa pýtajú náhradu, lebo cestu domov ešte spájajú so samotnou prácou. Aby sa predišlo podobným situáciám, zákon o sociálnom poistení obsahuje presnú definíciu pracovného úrazu.

O pracovný úraz ide v prípade, že sú splnené tieto body:

 • nastalo poškodenie zdravia alebo smrť,
 • poškodený je zamestnanec v pracovnom pomere podľa Zákonníka práce,
 • situácia nastala nezávisle od vôle zamestnanca,
 • príčinou je krátkodobé, náhle a násilné pôsobenie vonkajších vplyvov,
 • poškodenie zdravia nastalo pri plnení pracovnej úlohy alebo v priamej súvislosti s ním.

Medzi pracovné úrazy taktiež patria služobné úrazy vojakov, policajtov, hasičov a ďalších zamestnancov v služobnom pomere podľa osobitných zákonov.

Zároveň sú definované aj špecifické situácie, kedy sa úraz nepovažuje za pracovný:

 • cesta do alebo zo zamestnania,
 • počas stravovania,
 • pri ošetrení alebo vyšetrení v zdravotníckom zariadení,
 • cestou na ošetrenie/vyšetrenie a späť.

Čo robiť, ak nastane pracovný úraz?

Okrem presnej definície pracovného úrazu je v zákone popísaný aj postup, ktorým sa treba riadiť v prípade poškodenia zdravia na pracovisku. Prvým krokom je oznámenie vzniku pracovného úrazu kolegom, vedúcemu alebo vo väčších firmách na číslo ohlasovne mimoriadnych situácií. Ak bol pri úraze svedok, úraz oznamuje spolu so zraneným.

Ďalším krokom je zabezpečenie pracoviska. Prítomné osoby vykonajú úkony potrebné na zabránenie vzniku ďalších škôd a úrazov. Môže to byť čokoľvek od hasenia požiaru cez vypnutie energetických médií až po vyslobodenie zraneného. Treba však myslieť na to, že stav pracoviska sa môže meniť iba vtedy, ak je to nutné. Iné zmeny by mohli narušiť neskoršie vyšetrovanie príčin vzniku pracovného úrazu.

Následne sa všetkým zraneným podáva prvá pomoc a v prípade potreby volá záchranná služba. Zamestnávateľa čaká vyhotovenie dokumentácie, na základe ktorej sa budú zisťovať príčiny úrazu a robiť opatrenia brániace jeho opakovaniu. Vás ako zranenú osobu čaká vyšetrenie u lekára. Práve lekársky posudok bude hrať kľúčovú rolu pri určovaní výšky príplatkov, odškodnení a náhrad.

Nároky po pracovnom úraze

Váš zamestnávateľ je povinný v prípade pracovného úrazu nahlásiť udalosť Sociálnej poisťovni. Tá na základe podanej žiadosti z úrazového poistenia vyplatí dávky, na ktoré vám vznikne nárok. V prípade úmrtia zamestnanca vzniká nárok manželovi/manželke, nezaopatrenému dieťaťu či inej osobe, ktorú zamestnanec v čase úmrtia živil. Z úrazového poistenia vám môže byť vyplatené:

Ako uplatniť nárok?

V zozname možných nárokov je ku každému z nich priložený aj odkaz na stiahnutie žiadosti. Výnimkou je úrazový príplatok, ktorý sa žiada na základe tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti – diel II. Tento doklad dostanete od lekára spolu s lekárskym posudkom zameraným na váš pracovný úraz.

Potrebné žiadosti si vytlačíte, vyplníte a prinesiete na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. K nim je potrebné priložiť aj dokumenty, ako lekársky posudok alebo účty za náklady na pohreb či liečbu.

Výška nárokov

Sociálna poisťovňa má na svojom webe zverejnené sumy, ktoré môže poskytovať na jednotlivé príspevky, odškodnenia a náhrady.

 • jednorazové vyrovnanie – (365-násobok DVZ) * (percentuálny pokles pracovnej schopnosti / 100),
 • jednorazové odškodnenie – na manžela/manželku 730-násobok DVZ poškodeného, na každé nezaopatrené dieťa polovica tejto sumy, horný limit = 59 651,70 €,
 • úrazový príplatok – prvé 3 dni PN 55 % DVZ, od štvrtého dňa 25 % DZV,
 • úrazová renta – (30,4167 * 80 % DVZ) * (percentuálny pokles pracovnej schopnosti / 100),
 • pozostalostná úrazová renta – výška výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol zamestnanec povinný platiť ku dňu svojej smrti,
 • rehabilitačné – 80 % DVZ za každý deň trvania rehabilitácie,
 • náhrada za bolesť – na základe bodového ohodnotenia vášho úrazu pri lekárskej prehliadke, pričom v roku 2022 je 1 bod rovný sume 24,22 €,
 • náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia – lekár pri prehliadke bodovo hodnotí aj sťaženie spoločenského uplatnenia, pričom hodnota 1 bodu je rovnaká ako pri náhrade za bolesť,
 • náhrada nákladov na liečenie – podľa predložených dokladov o výdavkoch na liečenie, horný limit pre rok 2022 = 29 826,30 €,
 • náhrada nákladov na pohreb – podľa predložených dokladov o výdavkoch na pohreb, horný limit pre rok 2022 = 2 983,50 € + jedna tretina výdavkov na smútočné oblečenie (maximálne 99,60 €).

DVZ – denný vymeriavací základ

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce