Príspevok na športovú činnosť dieťaťa: ako ho získať?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 29. 3. 2022
Príspevok na športovú činnosť dieťaťa je zaujímavým zamestnaneckým benefitom, ktorý môže vylepšiť váš rodinný rozpočet. Aké sú podmienky pre jeho vyplatenie a aký má dopad z daňového hľadiska?
Príspevok na športovú činnosť dieťaťa: ako ho získať?

Zdroj: Shutterstock

Športový poukaz pre maloleté deti

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (označovaný aj ako športový poukaz) vám môže zamestnávateľ poskytnúť, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

  • 1) váš pracovný pomer u zamestnávateľa trvá bez prerušenia najmenej 24 mesiacov (2 roky);
  • 2) príspevok žiadate pre dieťa, ktoré v kalendárnom roku, za ktorý má byť príspevok poskytnutý, dovŕšilo najviac 18 rokov veku a ide o:
  1. a) vaše vlastné dieťa,
  2. b) dieťa, ktoré vám bolo zverené do náhradnej starostlivosti na základe súdneho rozhodnutia,
  3. c) dieťa, ktoré vám bolo zverené do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o adopcii,
  4. d) iné dieťa, ktoré s vami býva v spoločnej domácnosti;
  • 3) dieťa je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z., o športe, a to najmenej počas šiestich mesiacov.

Na športový poukaz nie je (na rozdiel napr. od príspevku na rekreáciu) právny nárok – je teda na internej politike zamestnávateľa, či ho bude vyplácať. Jeho plošné poskytovanie môže u konkrétneho zamestnávateľa pozitívne ovplyvniť najmä pôsobenie zástupcov zamestnancov. Pokiaľ vo vaše firme pôsobia napríklad odbory, umožňuje zákon dojednať so zamestnávateľom aj ďalšie podmienky pre poskytovanie príspevku. V porovnaní s rekreačnými poukazmi nie je podmienku vyplatenia príspevku minimálny počet zamestnancov na pracovisku (u príspevku na rekreáciu sa vyžaduje, aby u zamestnávateľa pracovalo viac ako 49 zamestnancov).

Ak pracujete vo viacerých podnikoch, môže vám byť príspevok za 1 kalendárny rok vyplatený vždy len u jedného zamestnávateľa.

Výška príspevku je pohyblivá

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa poskytuje v sume 55 % oprávnených výdavkov na uvedenú aktivitu, najviac však v čiastke 275 EUR za 1 kalendárny rok. Počet detí nehrá rolu – keďže vyplácaná suma zahŕňa všetky vaše deti, sú zamestnanci s väčším počtom detí v tomto smere znevýhodnení.

O príspevok môžete požiadať, aj keď pracujete na skrátený úväzok. V takomto prípade sa však jeho výška hradená za 1 kalendárny rok zníži v pomere, ktorý vášmu kratšiemu pracovnému času zodpovedá. Finálna výška poskytovanej sumy príspevku sa vypláca zaokrúhlená na najbližší eurocent nahor.

Pokiaľ o príspevok požiadate, nesmie vás zamestnávateľ nijakým spôsobom znevýhodniť oproti vašim kolegom, ktorým príspevok nebol poskytnutý.

Oprávnené výdavky a ich preukazovanie

Oprávnenými výdavkami sa v súvislosti s určením výšky príspevku na športovú činnosť dieťaťa rozumejú všetky vami preukázané náklady, ktoré ste zaplatili v súvislosti so športovou aktivitou vášho dieťaťa v športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe, ktorá v zmysle zákona garantuje, že dieťa bude športovať pod dohľadom odborne spôsobilej osoby. V súlade so zákonným vymedzením príspevku sa uznávajú len výdavky uhradené za obdobie kalendárneho roka, za ktorý sa príspevku domáhate.

Oprávnené výdavky musíte zamestnávateľovi preukázať. Zákon vyžaduje, aby ste mu za týmto účelom predložili písomný doklad, a to do 30 dní odo dňa jeho vydania príslušnou športovou organizáciou, ktorá športovú činnosť dieťaťa zaštiťuje. V doklade musia byť výslovne uvedené:

  • 1) meno a priezvisko dieťaťa;
  • 2) obdobie, na ktoré sa doklad vzťahuje.

Splnenie podmienok pre poskytnutie príspevku následne zamestnávateľ posudzuje ku dňu začatia obdobia špecifikovaného v doklade. Ak podmienky spĺňate, vyplatí vám príspevok v najbližšom výplatnom termíne určenom pre úhradu mzdy nasledujúcom po predložení dokladu. Prípustný je aj odlišný termín úhrady – ak ho však zamestnávateľ navrhne, nemusíte s ním vysloviť súhlas.

Daňové aspekty príspevku

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa je v zmysle ustanovenia § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) oslobodený od dane z príjmov.

Pre zamestnávateľa je naopak motiváciou jeho poskytovania skutočnosť, že podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. c) bod piaty zákona o dani z príjmov patrí medzi daňovo akceptované výdavky.

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register