15 prilepšení, ktoré môžu pomôcť, ak bojujete so zdravotným znevýhodnením

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 29. 2. 2024
Máte v rodine chorého seniora, dieťa s hendikepom či rodinného príslušníka s vážnym (napríklad aj onkologickým) ochorením? Prinášame prehľad uľahčení a príspevkov, ktoré môžete v roku 2024 získať; nejde pritom len o prilepšenia od štátu. Kto ešte zdravotne znevýhodneným osobám poskytuje finančné výhody?
15 prilepšení, ktoré môžu pomôcť, ak bojujete so zdravotným znevýhodnením

Zdroj: Shutterstock

Prvým krokom je získanie preukazu ŤZP 

Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „ŤZP“) treba vybaviť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“). Vydáva sa na základe stanoviska posudkového lekára, ak miera funkčnej poruchy dosiahne aspoň 50 %. Preukaz je dokladom, ktorý zdravotne znevýhodnenej osobe otvára dvere k mnohým výhodám poskytovaným nielen štátom (najčastejšie prostredníctvom úradu práce) ale aj odlišnými osobami či inštitúciami. 

Parkovací preukaz 

Parkovací preukaz môže získať osoba, ktorá:

- má zdravotné postihnutie podľa prílohy č. 18 zákona č. 447/2008 Z.z., o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP,

- je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom má oproti iným účastníkom cestnej premávky určité uľahčenia. Všeobecne známa je možnosť používania vyhradených parkovacích miest; v prípade nevyhnutnosti ďalej môže vchádzať aj tam, kde je vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel či do pešej zóny. Po nevyhnutne potrebný čas nemusí dodržať zákaz státia. Vozidlo zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu, je oslobodené od úhrady diaľničnej známky. 

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu (opakovaný) 

Príspevok sa poskytuje osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomoc osobného asistenta pri činnostiach stanovených v osobitnom zozname (napr. vstávanie, líhanie, osobná hygiena, ale aj pomoc pri domácich prácach či s písaním alebo čítaním). Často sa možno s osobným asistentom stretnúť napríklad v súvislosti so začlenením znevýhodnených detí do bežných škôl. 

Rozsah asistencie závisí od konkrétnych činností, na ktoré osoba potrebuje asistenta a počtu hodín potrebných na ich vykonanie. Základný limit je stanovený na 7 300 hodín ročne. Sadzba príspevku je aktuálne 5,52 Eur/1 hodinu asistencie. 

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky a úpravu pomôcky 

Podmienkou poskytnutia všetkých vyššie uvedených príspevkov je stav odkázanosti na pomôcku podľa komplexného posudku. Môže ísť napríklad o špeciálny softvér či vodiaceho, asistenčného (v prípade pohybového znevýhodnenia) či signálneho psa (pre sluchovo postihnutých), špeciálne stoličky, vozíky, načúvacie aparáty ale tiež niektoré domáce spotrebiče (napr. práčku či umývačku). Zoznam pomôcok spolu s maximálne zohľadňovanou sumou z ich ceny nájdete v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 7/2009 Z.z. v znení noviel. 

Výšku príspevku je možné určiť pomocou nižšie pripojenej tabuľky (aktuálna k 27. 2. 2024); tabuľka je zároveň použiteľná pre určenie ceny príspevku na úpravu osobného motorového vozidla a bytu, rodinného domu či garáže (informácie k týmto príspevkom uvádzame nižšie). 

1) Cena pomôcky (s výnimkou kúpy psa), výcviku jej používania a jej úpravy

2) Cena úpravy osobného motorového vozidla

3) Cena úpravy bytu, rodinného domu, garáže

Príjem osoby s ŤZP v násobkoch sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (aktuálne 268,88 Eur)

Do 1

(do 268,88 €)

Do 2

(do 537,76 €)

Do 3

(do 806,64 €)

Do 4

(do 1075,52 €)

Do 5

(do 1344,40 €)

Do 332 Eur

Príspevok 90 % z ceny

Príspevok 90 % z ceny

Príspevok 90 % z ceny

Príspevok 70 % z ceny

Príspevok 50 % z ceny

Do 1 660 Eur

Príspevok 95 % z ceny

Príspevok 95 % z ceny

Príspevok 85 % z ceny

Príspevok 75 % z ceny

Príspevok 65 % z ceny

Nad 1 660 Eur

Príspevok 98 % z ceny

Príspevok 95 % z ceny

Príspevok 90 % z ceny

Príspevok 80 % z ceny

Príspevok 70 % z ceny

Cena psa so špeciálnym výcvikom

Príjem osoby s ŤZP v násobkoch sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (aktuálne 268,88 Eur)

Do 2

(do 537,76 €)

Do 3

(do 806,64 €)

Do 4

(do 1075,52 €)

Do 5

(do 1344,40 €)

Výška príspevku v % z ceny psa

100 %

95 %

90 %

80 %

 

Príspevok na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky alebo na úpravu pomôcky je najviac 8 630,42 Eur. Príspevok na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 Eur, druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 Eur a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 Eur. 

Peňažný príspevok na opravu pomôcky 

Príspevok možno poskytnúť, ak je osoba s ŤZP podľa komplexného posudku odkázaná na pomôcku, ktorá vyžaduje opravu, prípadne na úpravu pomôcky, ktorá vyžaduje opravu. Vzťahuje sa aj na opravu úpravy osobného motorového vozidla či opravu zdvíhacieho zariadenia. 

Oprava nesmie byť nerentabilná; hranica je stanovená na 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky (resp. 50 % ceny úpravy). 

Výšku príspevku možno určiť pomocou nasledujúcej tabuľky: 

Cena opravy

Príjem osoby s ŤZP v násobkoch sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (aktuálne 268,88 Eur)

Do 1

(do 268,88 €)

Do 2

(do 537,76 €)

Do 3

(do 806,64 €)

Do 4

(do 1075,52 €)

Do 5

(do 1344,40 €)

Do 166 Eur

Príspevok 95 % z ceny opravy

Príspevok 95 % z ceny opravy

Príspevok 50 % z ceny opravy

Príspevok 0 % z ceny opravy

Príspevok 0 % z ceny opravy

Do 332 Eur

Príspevok 95 % z ceny opravy

Príspevok 95 % z ceny opravy

Príspevok 70 % z ceny opravy

Príspevok 50 % z ceny

Príspevok 25 % z ceny opravy

Do 830 Eur

Príspevok 95 % z ceny

Príspevok 95 % z ceny opravy

Príspevok 80 % z ceny opravy

Príspevok 60 % z ceny

Príspevok 40 % z ceny opravy

Nad 830 Eur

Príspevok 98 % z ceny

Príspevok 95 % z ceny opravy

Príspevok 90 % z ceny opravy

Príspevok 70 % z ceny

Príspevok 50 % z ceny opravy

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia 

Príspevok je určený na financovanie zariadenia, ktoré osobe s ŤZP umožní prekonávanie architektonických bariér, zvýši schopnosť premiestňovať sa alebo si zabezpečiť sebaobsluhu. Môže však ísť aj o zariadenie, ktoré uľahčí premiestňovanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci inou osobou. Dôležité je, aby nešlo o zariadenie, ktoré možno získať prostredníctvom verejného zdravotného poistenia. Výšku príspevku možno určiť podľa nasledujúcej tabuľky: 

 

Príjem osoby s ŤZP v násobkoch sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (aktuálne 268,88 Eur)

 

Do 1

(do 268,88 €)

Do 2

(do 537,76 €)

Do 3

(do 806,64 €)

Do 4

(do 1075,52 €)

Do 5

(do 1344,40 €)

Výška príspevku v % z ceny zariadenia

98 %

95 %

90 %

85 %

80 %

Maximálne možno poskytnúť 11 617,88 Eur. 

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla 

Vypláca sa, ak je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Vozidlo musí byť vyrobené na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, používané sa na prepravu osôb a mať najmenej 4 kolesá, pričom môže byť:

- projektované na prepravu cestujúcich najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča

- projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg, ak počet miest na sedenie uvedených v osvedčení o evidencii tohto vozidla je najmenej 4. Nesmie ísť o štvorkolku. 

Auto nesmie byť podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov. Lehota 5 rokov začína plynúť 1. 1. kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bolo vozidlo vyrobené. 

Výšku príspevku možno určiť podľa nasledujúcej tabuľky: 

 

Príjem osoby s ŤZP v násobkoch sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (aktuálne 268,88 Eur)

 

Do 1

(do 268,88 €)

Do 2

(do 537,76 €)

Do 3

(do 806,64 €)

Do 4

(do 1075,52 €)

Do 5

(do 1344,40 €)

Výška príspevku v % z ceny auta, najviac zo sumy 26 555,14 Eur

90 %

85 %

80 %

70 %

55 %

Najviac možno získať 13 277,58 Eur; na vozidlo s automatickou prevodovkou najviac 16 596,96 Eur. Cena vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 26 555,14 Eur. 

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla 

Benefit sa poskytuje, ak je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Upravované vozidlo musí spĺňať rovnaké parametre, ako vozidlo, na ktoré sa poskytuje príspevok na kúpu osobného motorového vozidla (viď vyššie). Výška príspevku sa určuje podľa tabuľky, ktorú uvádzame pri príspevku na kúpu pomôcky; najviac sa poskytuje 13 277,58 Eur. 

Peňažný príspevok na prepravu (opakovaný) 

Príspevok možno poskytnúť, ak osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu a zároveň nie je:

- držiteľom osobného motorového vozidla,

- neposkytuje sa jej príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,

- schopná použiť svoje vozidlo získané z príspevku kvôli jeho technickej nespôsobilosti. 

Príspevok je určený na prepravu na pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity a vypláca sa na základe predloženia dokladu od osoby, ktorá prepravu zabezpečila; mesačne sa hradí najviac 51,02 % sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu. 

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu a garáže 

Ide o príspevok za účelom vykonania bezbariérových úprav. Výška príspevku sa líši podľa výšky príjmu osoby s ŤZP a ceny konkrétnej úpravy; určuje sa podľa pravidiel vyjadrených v tabuľke pri peňažnom príspevku na kúpu pomôcky. Úhrn poskytnutých príspevkov na úpravu bytu a rodinného domu v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 13 277,58 Eur a úhrn príspevkov na úpravu garáže v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 1 659,70 Eur. 

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov (opakovaný) 

Príspevok sa poskytuje osobe s ŤZP, ak je podľa komplexného posudku odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov: 

1) na diétne stravovanie 

18,56 % z životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (aktuálne 49,91 Eur mesačne) môžu získať osoby s fenylketonúriou, cystickou fibrózou s pankreatickou insuficienciou, ulceróznou kolitídou, Crohnovou chorobou  či celiakiou,

-  9,28 % z životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (aktuálne 24,96 Eur mesačne) môžu získať osoby s cukrovkou, odstránením 2/3 alebo celého žalúdka, syndrómom krátkeho čreva, chronickým poškodením pankreasu so závažnou maldigesciou, lupusom, Sjögrenovým syndrómom, reumatoidnou artritídou, Bechterevovou chorobu či s malígnymi ochoreniami tráviaceho traktu,

5,57 % z životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (aktuálne 14,98 Eur mesačne) možno získať v prípade chronickej nedostatočnosti obličiek (hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l) a zúžením pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania.

Výpočet diagnóz je informatívny; spravidla sa vyžaduje, aby boli spojené aj s určitým poklesom hmotnosti alebo osobitným diétnym režimom. 

2) súvisiacich s/so:

hygienou, s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia (napríklad pri obrnách, mozgových dysfunkciách, slepote, autizme či Aspergerovom syndróme) – vypláca sa v sume 9,28 % životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (aktuálne 24,96 Eur mesačne)

zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (ide napr. aj o osoby, ktorým sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba či osoba zaradená do chronického dialyzačného programu) – vypláca sa v sume 16,70 % životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (aktuálne 44,91 Eur mesačne)

starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom - vypláca sa v sume 22,27 % životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu (aktuálne 59,88 Eur mesačne) 

Peňažný príspevok na opatrovanie (opakovaný) 

Príspevok sa vypláca tomu, kto osobne opatruje osobu s ŤZP, ktorá:

- dovŕšila 6 rokov veku,

- je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie. 

Opatrovateľom môže byť manžel, manželka, rodič či osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, prípadne osoba, ktorú za opatrovníka ustanovil súd. Ďalej môže ísť o dieťa, starého rodiča, vnuka, vnučku, súrodenca, nevestu (alebo vdovu po synovi), zaťa (alebo vdovca po dcére), svokra/svokru, švagra, švagrinú, neter či synovca.

Príspevok je možné vyplatiť aj osobe, ktorá nespadá do okruhu vyššie menovaných, ak je splnená podmienka, že má trvalý alebo prechodný pobyt na rovnakej adrese, ako opatrovaná osoba s ŤZP. 

Opatrovateľ musí byť plnoletý, musí mať plnú spôsobilosť na právne úkony a fyzické a psychické schopnosti na vykonávanie opatrovania. Podmienkou je aj udelenie súhlasu s opatrovateľom zo strany osoby s ŤZP (pokiaľ je toho schopná). 

Príspevok sa hradí v základnej výške:

569 EUR mesačne pri opatrovaní jednej osoby (ak opatruje poberateľ dôchodku, platí sa 426,75 Eur),

756,80 EUR mesačne pri opatrovaní dvoch a viac osôb (ak opatruje poberateľ dôchodku, platí sa 567,60 Eur). 

Počas poberania príspevku možno vykonávať zamestnanie, ktoré nie je v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania, pričom mesačný príjem zo zamestnania nesmie byť vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu.  

  1. Limity za doplatky za lieky 

Ak v kalendárnom štvrťroku zaplatíte na doplatkoch za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastku, ktorá presahuje tzv. limit spoluúčasti, uhradí vám zdravotná poisťovňa sumu, o ktorú je tento limit prekročený. Pre dosiahnutie limitu sa ale doplatky prepočítavajú na najlacnejšie alternatívy liekov/pomôcok/potravín. 

Limit môže byť:

- 12 Eur, ak je osoba držiteľom preukazu ŤZP k 1. dňu kalendárneho štvrťroka,

- 0 Eur, ak celkový príjem držiteľa preukazu ŤZP nie je vyšší ako 180 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza roku, v ktorom sa posudzuje nárok na limit spoluúčasti. 

Úľavy na miestnych daniach 

Pre zľavy či oslobodenia na miestnych daniach je potrebné skontrolovať príslušné všeobecne záväzné nariadenia vášho mesta či obce. Zvýhodnenia hľadajte pri dani za psa, poplatku za komunálny odpad, ale tiež pri dani zo stavieb alebo z bytov, ktoré slúžia na trvalé bývanie zdravotne znevýhodnených osôb, prípadne tiež nebytové priestory či garáže slúžiace pre motorové vozidlá používané na ich prepravu. 

Zľavy v hromadnej doprave 

Železničná spoločnosť Slovensko poskytuje zľavu približne 60 % z obyčajného vnútroštátneho cestovného pre držiteľov preukazu ŤZP; bezplatne by mala odviezť ich vozík, kočík pre imobilné dieťa a tiež psa so špeciálnym výcvikom. Držitelia preukazu ŤZP sú zvýhodnení aj pri používaní mestskej hromadnej dopravy; pre konkrétne zľavy či oslobodenia treba skontrolovať tarifu či prepravné podmienky dopravného podniku vo vašom meste. 

  1. Iné zvýhodnenia (bez bližšej špecifikácie) 

Ďalšie zvýhodnenia pre osoby s ŤZP sa poskytujú napríklad:

- v podobe zliav či oslobodení na niektorých správnych poplatkoch (napr. za uzavretie manželstva, za vydanie občianskeho preukazu, v prípade niektorých poplatkov hradených v súvislosti s činnosťou stavebných úradov),

- v podobe zliav na rôzne koncertné, literárne, divadelné či iné kultúrne podujatia, na registračné poplatky do niektorých knižníc, vstupy do múzeí či do zoo. 

Všeobecne teda platí, že pri každej väčšej platbe (a to najmä v sektore, ktorého primárnym cieľom nie je vytvárať zisk) sa oplatí vždy informovať na prípadné benefity pre osoby s ŤZP.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

miestne dane, príspevok, senior

Toto ste už čítali?

Môžete dostať dávky od štátu, ak vlastníte nehnuteľnosť či iný hodnotný majetok?

15. 4. 2024 | Barbora Magočová

Môžete dostať dávky od štátu, ak vlastníte nehnuteľnosť či iný hodnotný majetok?

Potrebujete čerpať podporu od štátu, lebo ste sa kvôli chorobe či strate príjmu ocitli v ťažkej situácii? Pre výplatu niektorých dávok či prilepšení sa však vyžaduje, aby ste zároveň... celý článok

Príspevok na podnikanie v roku 2024. Kde ho získať a aké sú podmienky?

16. 2. 2024 | Marek Mittaš

Príspevok na podnikanie v roku 2024. Kde ho získať a aké sú podmienky?

Začiatky podnikania sú spojené s viacerými poplatkami a ďalšími nákladmi, ktoré môžu komplikovať rozbeh nejedného nového podnikateľa. Dobrou správou však je, že štát poskytuje takzvaný... celý článok

11 dávok a prilepšení, ktoré môžu využiť tehotné alebo matky v roku 2024

19. 1. 2024 | Barbora Magočová

11 dávok a prilepšení, ktoré môžu využiť tehotné alebo matky v roku 2024

Očakávate prírastok alebo už rodičom ste? Prinášame vám prehľad nárokov, ktoré máte v roku 2024. Dozviete sa tiež, na ktorom úrade alebo inštitúcii si treba príspevok, dávku či iný... celý článok

Rodičovský príspevok v roku 2024: Kto ho získa a aký bude?

12. 1. 2024 | Daniel Výcha

Rodičovský príspevok v roku 2024: Kto ho získa a aký bude?

Rodičovský dôchodok bol jednou z najčastejšie diskutovaných tém posledných mesiacov minulého roka. Vláda ho najprv chcela zrušiť a neskôr urobiť v ňom veľké zmeny. Nakoniec sa však... celý článok

Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

28. 9. 2023 | Barbora Magočová

Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

Jeden príspevok pri narodení dieťaťa vypláca štát, druhý je možné získať aj od samosprávy. Ktoré zo slovenských miest poskytujú finančnú výpomoc pri narodení potomka nad rámec príspevku... celý článok