Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 22. 9. 2023
Ste samoživiteľom a druhý rodič vášho dieťaťa vám nič neprispieva? Čítajte, za akých podmienok je možné v roku 2023 získať náhradné výživné a v akej výške sa poskytuje. Prinášame tiež odpovede na niektoré z najčastejších otázok, ktoré sa v súvislosti s náhradným výživným v praxi vyskytujú.
Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

Zdroj: Shutterstock

Čo treba splniť pre vyplatenie náhradného výživného? 

Absencia riadneho plnenia výživného a nedostatok inej kompenzácie 

O náhradnom výživnom možno uvažovať len vtedy, ak sa jeho úhradu nedarí zabezpečiť štandardným spôsobom (tzn. predovšetkým formou plnenia od povinného rodiča). Zákon v tejto súvislosti vymenúva 5 okolností neplnenia vyživovacej povinnosti, pričom pre vznik nároku na náhradné výživné musí byť splnená aspoň jedna z nich. Ide o nasledovné situácie: 

1) rodič (príp. iná povinná osoba) si nesplní vyživovaciu povinnosť vo výške, v lehote a spôsobom podľa rozhodnutia súdu a za účelom vymoženia dlžného výživného podáte na súd návrh na vykonanie exekúcie; lehota na plnenie vyživovacej povinnosti sa ale považuje za zachovanú, ak povinný rodič zaplatí výživné v plnej výške po lehote určenej rozhodnutím súdu najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca; 

2) preukážete potvrdením Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, že návrh na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného bol postúpený príslušnému orgánu do cudziny alebo že vymáhanie výživného v cudzine nie je možné a zároveň nejde o prípad nemožnosti jeho vymáhania z dôvodu neposkytnutia vašej súčinnosti centru; 

3)nevznikol vám nárok na sirotský alebo sirotský výsluhový dôchodok

4) úhrn súm vášho sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako 0,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (životné minimum pre nezaopatrené dieťa je aktuálne 122,77 Eur mesačne; jeho 0,7-násobok teda po zaokrúhlení predstavuje čiastku 85,94 Eur);

 5) bolo rozhodnutím súdu povinnému uložené, aby poukazoval výživné pre oprávneného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Plnenie povinnej školskej dochádzky 

Uvedená podmienka sa týka len školopovinných detí a považuje sa automaticky za splnenú, ak z písomného oznámenia riaditeľa školy nevyplynie, že zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky. 

Kvalifikovaný vzťah k SR 

O náhradné výživné môže žiadať len oprávnený, ktorý sa zdržiava na území SR; zdržiavanie sa mimo jej územia je prípustné len z dôvodu štúdia v cudzine. Na území SR musíte mať zároveň trvalý pobyt; prechodný pobyt sa pripúšťa, ak vám bola poskytnutá doplnková ochrana podľa azylového zákona. 

Aká je výška náhradného výživného? 

Výška náhradného výživného je závislá od dôvodu absencie riadneho plnenia vyživovacej povinnosti. Ak: 

a) je výživné určené súdom a nedošlo k jeho plneniu a boli podniknuté požadované kroky k jeho nútenému vymoženiu, príp. ak bolo vydané potvrdenie, že vymáhanie výživného v cudzine nie je možné, hradí sa na náhradnom výživnom buď čiastka určená súdom v plnej výške alebo rozdiel medzi výživným určeným súdom a sumou, ktorú na uvedenom výživnom povinný rodič uhradil len čiastočne
b) dieťaťu nevznikol nárok na sirotský či sirotský výsluhový dôchodok, hradí sa 0,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (aktuálne 85,94 Eur);
c) je úhrn súm sirotského a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi nižší ako 0,7-násobok životného minima pre nezaopatrené dieťa, uhradí sa rozdiel medzi 0,7-násobkom životného minima a úhrnom súm uvedeného dôchodku
d) bolo súdom uložené poskytovanie výživného úradu práce, uhradí sa čiastka určená rozhodnutím súdu. 

6 otázok a odpovedí na často kladené otázky o náhradnom výživnom 

Môjmu dieťaťu je poskytované náhradné výživné, pretože nás jeho otec nepodporuje. Plánujem sa však znovu vydať a moje dieťa bude žiť v spoločnej domácnosti so mnou a mojím budúcim manželom. Bude nárok na náhradné výživné trvať aj po svadbe? 

Uzatvorenie nového manželstva rodiča, ktorý s dieťaťom žije v spoločnej domácnosti, aktuálne nemá vplyv na trvanie nároku na náhradné výživné. V minulosti mohla byť táto skutočnosť podstatná z toho dôvodu, že pre poskytnutie náhradného výživného bola stanovená podmienka nepresiahnutia určitej príjmovej hranice vrátane spoločne posudzovaných osôb. Podmienka príjmovej hranice je však od roku 2022 zrušená. 

Je možné žiadať aj spätné doplatenie náhradného výživného, ak ho povinný rodič neplatí podľa rozhodnutia súdu už dlhšiu dobu? 

Nárok na náhradné výživné z dôvodu jeho neplnenia povinným rodičom podľa rozhodnutia súdu vzniká až odo dňa podania žiadosti o náhradné výživné. Ak sa však zvýši výška výživného rozhodnutím súdu spätne za obdobie, za ktoré sa náhradné výživné už vyplatilo, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny náhradné výživné doplatí v sume rozdielu medzi novou a pôvodnou výškou výživného. Doplatok sa uhrádza v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa úrad o zvýšení výživného dozvedel. 

Môžu žiadať o náhradné výživné aj plnoleté deti? 

O náhradné výživné môžu žiadať aj plnoleté deti, ak spĺňajú podmienky pre jeho poskytnutie. Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa; pojem nezaopatreného dieťaťa upravuje zákon č. 600/2003 Z.z., o prídavku na dieťa. V prípade plnoletého dieťaťa môže ísť napr. o dieťa do dovŕšenia 25 rokov, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. 

Aj keď druhý rodič neplatí na naše dieťa súdom určené výživné, darí sa mi uspokojovať jeho potreby aj z môjho zárobku. Môže dostať moje dieťa náhradné výživné napriek tomu, že ho dokážem finančne zabezpečiť sám/sama? 

Vzhľadom na to, že sa od roka 2022 zrušila príjmová hranica ako jedna z podmienok pre vyplatenie náhradného výživného, môže dieťa dostať náhradné výživné, aj keď je rodič, ktorý sa oň osobne stará, fakticky schopný zabezpečiť jeho potreby zo svojho príjmu. 

Súd určil pre moje dieťa nadpriemerné výživné, pretože povinný rodič mal v dobe rozhodovania vysoké príjmy. Následne o prácu prišiel a výživné prestal platiť. Dostane dieťa na náhradnom výživnom čiastku podľa súdneho rozhodnutia alebo je výška náhradného výživného obmedzená hornou hranicou? 

V minulosti existovala maximálna výška sumy, ktorú bolo možné vyplatiť na náhradnom výživnom z dôvodu neplnenia súdom určeného výživného. Od roku 2022 ale došlo k zrušeniu tohto obmedzenia. Pokiaľ je výživné určené súdnym rozhodnutím, vyplatí sa náhradné výživné po splnení podmienok pre jeho vznik vo výške podľa rozsudku, event. sa doplatí rozdiel medzi reálne splneným a súdom určeným výživným (ak povinný rodič čiastočne plnil). 

Môže úrad žiadať o vrátenie už vyplateného náhradného výživného, ak sa dodatočne zistí, že pre jeho poskytnutie v určitej výške neboli splnené podmienky? 

Ak sa náhradné výživné uhradilo neprávom alebo vo vyššej sume, musíte nesprávne vyplatené sumy vrátiť. Vrátenie môže byť realizované aj formou zúčtovania so sumami náhradného výživného, ktoré vám je vyplácané; v dôsledku uvedeného môže byť bežná výplata náhradného výživného znížená až na čiastku minimálneho výživného (aktuálne po zaokrúhlení cca 37 Eur). Nárok na vrátenie nesprávne vyplateného náhradného výživného zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad takúto výplatu zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo dňa, za ktorý sa náhradné výživné vyplatilo.

Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

  • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
  • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
  • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

28. 9. 2023 | Barbora Magočová

Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

Jeden príspevok pri narodení dieťaťa vypláca štát, druhý je možné získať aj od samosprávy. Ktoré zo slovenských miest poskytujú finančnú výpomoc pri narodení potomka nad rámec príspevku... celý článok

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

6. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

Školský klub detí (ľudovo označovaný aj ako „družina“) navštevuje tesne po nástupe do školy väčšina žiakov. Zamestnaní rodičia vďaka nemu nemusia riešiť, kto sa o ich potomkov postará... celý článok

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

25. 5. 2023 | Barbora Magočová

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie... celý článok

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

8. 11. 2022 | Marek Mittaš

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom.... celý článok