Praktický sprievodca daňovou kontrolou IV.

ASB Group | rubrika: Článok | 26. 6. 2019
„Daňová kontrola nemusí byť pre podnikateľa strašiakom ani nočnou morou. V nasledujúcom seriáli poskytujeme rady a tipy, ako ju krok za krokom absolvovať bez stresu a nadmernej záťaže,“ hovorí Zuzana Kolárová, výkonná riaditeľka ASB Slovakia.
Praktický sprievodca daňovou kontrolou IV.

Zdroj: Shutterstock

Materiál je pripravený poradcami zo spoločnosti ASB Group.

Môže si kontrolovaný subjekt z kontroly vyhotoviť zvukový alebo obrazový záznam?

Kontrolovaný daňový subjekt si z priebehu kontroly môže vyhotoviť zvukový alebo obrazový záznam. Zamestnanci správcu dane vystupujú pri výkone daňovej kontroly ako úradné osoby, nevyžaduje sa s vyhotovením záznamu ich súhlas, stačí len informácia o vyhotovení záznamu.

Avšak vzhľadom na neverejný charakter výkonu správy daní a povinnosť dodržiavať daňové tajomstvo sa vyhotovené záznamy nesmú zverejňovať. Kontrolovaný daňový subjekt napríklad nemôže vyhotovený záznam zverejniť na sociálnych sieťach alebo na webe. Záznam môže poslúžiť napríklad pri podaní sťažnosti na postup správcu dane.

 

Aké sú najčastejšie kontrolné zistenia?

Pokiaľ nehovoríme o daňovej trestnej činnosti, ktorou sú napríklad karuselové podvody v prípade DPH, snaha odpočítať DPH z tovarov a služieb, ktoré nikdy neboli dodané alebo uplatniť si fiktívne plnenia ako daňový výdavok, potom sú najčastejšie kontrolné zistenia nasledovné:

  1. V oblasti DPH – odpočítanie DPH z dodávok, u ktorých nie je nárok na odpočet; odpočítanie dane z dodávok ku ktorým daňový subjekt nemá správny alebo úplný daňový doklad (chýbajúce náležitosti); odpočítanie DPH, ktorú nesprávne uplatnil dodávateľ tovaru a služieb, napríklad pri dodaniach s prenesenou daňovou povinnosťou na príjemcu plnenia; nesprávne určený dátum vzniku daňovej povinnosti a neodvedenie DPH v správnom zdaňovacom období.
  2. Oblasť dane z príjmov - kontrolné zistenia v oblasti transferového oceňovania; uplatnenie výdavkov, ktoré nie sú daňovými výdavkami (napr. na osobnú spotrebu daňovníka); uplatnenie daňových výdavkov v nesprávnej výške, ak ich daňovú uznateľnosť limituje zákon o dani z príjmov alebo v nesprávnom období, ak je daňová uznateľnosť podmienená zaplatením; prípadne zistenia vyplývajúce z nesprávne vedeného jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Je možné vykonať opakovanú daňovú kontrolu?

Daňovú kontrolu tej istej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré už bola vykonaná, je možné vykonať u toho istého daňového subjektu aj opätovne, avšak len v zákonom vymedzených prípadoch:

  • ak daňový subjekt žiada o vrátenie dane dodatočným daňovým priznaním,
  • ak daňový subjekt žiada o vrátenie sumy podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty),
  • na podnet ministerstva alebo finančného riaditeľstva,
  • na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní.

Kedy končí daňová kontrola?

V závislosti od druhu vykonávanej kontroly je kontrola ukončená dňom:

  • doručenia protokolu daňovému subjektu alebo jeho zástupcovi pri „štandardnej“ kontrole spolupracujúceho subjektu. Daňová kontrola nekončí doručením čiastkového protokolu;
  • doručenia oznámenia o určovaní dane, ak je kontrola vykonávaná u nespolupracujúceho subjektu podľa pomôcok;
  • zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, ak daňový subjekt neumožnil vykonanie kontroly v lehote do troch mesiacov odo dňa jej začatia.

Čo obsahuje protokol z daňovej kontroly?

Protokol je „zápis“ z daňovej kontroly vyhotovený zamestnancami správcu dane, ktorý obsahuje výsledok daňovej kontroly vrátane vyhodnotenia dôkazov. Z pohľadu povinných náležitostí protokol obsahuje identifikáciu správcu dane vrátane zamestnancov vykonávajúcich kontrolu, identifikáciu kontrolovaného subjektu, číslo konania, predmet kontroly a kontrolované zdaňovacie obdobie, dátum začatia kontroly a miesto jej výkonu, súpis kontrolovaných dokladov, preukázané kontrolné zistenia vyhodnotenie dôkazov vrátane racionálnych a logických úvah, ku ktorým správca dane dospel, vyjadrenia kontrolovaného subjektu, dátum vypracovania protokolu a podpisy zamestnancov správcu dane, ktorí vyhotovili protokol.

Ak je výsledkom kontroly rozdiel v sume, ktorú mal subjekt zaplatiť, vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok, zasiela správca dane spolu s protokolom aj výzvu na vyjadrenie sa k zisteniam a predloženie dôkazov v lehote určenej správcom dane, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní. Zmeškanie určenej lehoty nemožno odpustiť.

Bol mi doručený protokol a čo ďalej?

Ak správca dane nezistí žiaden rozdiel v priznanej a zaplatenej sume dane alebo potvrdí výšku nároku na nadmerný odpočet uplatňovanú daňovým subjektom, tak ako sme uviedli vyššie, považuje sa kontrola doručením protokolu za ukončenú. Nadmerný odpočet sa vráti vo výške zistenej daňovým úradom do 10 dní od skončenia kontroly.

Pokiaľ správca dane počas vykonania kontroly identifikoval rozdiely, nasledujúci deň po dni doručenia protokolu začína vyrubovacie konanie, ktorého cieľom je rozhodnutím vyrubiť daň alebo zistený rozdiel dane. Správca dane vydá rozhodnutie do 15 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie sa k protokolu, ak sa daňový subjekt vzdá práva na vyjadrenie sa, nemá pripomienky alebo sa nevyjadrí v stanovenej lehote.

Ak daňový subjekt predloží pripomienky a dôkazy, dohodne si so správcom dane lehotu na ich prerokovanie. Správca dane vykoná dokazovanie alebo miestne zisťovanie, o ktorých priebehu a výsledkoch spíše zápisnicu a to aj opakovane. Rozhodnutie o vyrubení dane alebo jej rozdielu vydá do 15 dní odo dňa spísania poslednej zápisnice.

Ak daňový subjekt nesúhlasí so závermi správcu dane a vydaným rozhodnutím, možno do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie. Ak prvostupňový orgán, ktorý rozhodnutie vydal, odvolaniu nevyhovie; postúpi spisový materiál spolu s výsledkami nadriadenému druhostupňovému orgánu, ktorým je v daňových záležitostiach Finančné riaditeľstvo SR.

V prípade že Finančné riaditeľstvo SR opätovne potvrdí rozhodnutie správcu dane, môže daňový subjekt napadnúť rozhodnutie na súde.


ASB Group je externým poskytovateľom služieb v oblasti účtovníctva, daní, miezd, transakčného poradenstva a korporátnych služieb. Komunikácia so správcom dane a zastupovanie našich klientov v daňových, colných konaniach a pri daňových kontrolách, je jedným z hlavných pilierov našich daňových služieb.


Prečítajte si prvú, druhú a tretiu časť seriálu:

Anketa

Dostali ste už niekedy pokutu od daňového úradu?

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register