Praktický sprievodca daňovou kontrolou II.

ASB Group | rubrika: Článok | 13. 5. 2019
„Daňová kontrola nemusí byť pre podnikateľa strašiakom ani nočnou morou. V nasledujúcom seriáli poskytujeme rady a tipy, ako ju krok za krokom absolvovať bez stresu a nadmernej záťaže.“ hovorí Zuzana Kolárová, výkonná riaditeľka ASB Slovakia.
Praktický sprievodca daňovou kontrolou II.

Zdroj: Shutterstock

Materiál je pripravený poradcami zo spoločnosti ASB Group.

Musí sa daňovej kontroly zúčastniť kontrolovaný subjekt osobne?

Daňový subjekt – fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu (konateľa, predstavenstva, prokuristu) - sa daňovej kontroly nemusí zúčastniť osobne. Môže si na účely daňového konania a daňovej kontroly udelením plnej moci určiť zástupcu.

Kam bude v takomto prípade správca dane doručovať písomnosti súvisiace s kontrolou a od koho bude vyžadovať jednotlivé úkony? Ak bude plnomocenstvo udelené pre účely daňovej kontroly, správca dane bude doručovať písomnosti vo veci daňovej kontroly zástupcovi a tiež komunikovať s týmto zástupcom odo dňa doručenia oznámenia o daňovej kontrole až do dňa doručenia protokolu o daňovej kontrole, t. j. do dňa ukončenia daňovej kontroly.

Ak nebude v plnomocenstve špecifikovaný rozsah, bude plnomocenstvo považované za všeobecné, t. j. pre účely na zastupovanie pri celej správe daní. Udelené plnomocenstvo nebráni tomu, aby daňový subjekt komunikoval so správcom dane sám a rovnako môže daňový subjekt sám aj doručovať podania.

 

Na druhej strane aj správca dane je oprávnený v nevyhnutných prípadoch konať s daňovým subjektom (ktorý má zástupcu) alebo vyzvať ho na vykonanie niektorých úkonov. O tomto konaní je povinný vyrozumieť zástupcu daňového subjektu. U väčších spoločností je zastupovanie pri výkone daňovej kontroly licencovaným daňovým poradcom takmer štandardom, tak isto odporúčame využitie profesionálnych služieb aj ostatným podnikateľom, ktorí sa v daňovej problematike a procesnom práve neorientujú detailne.

Zmeškanie lehoty, prípadne opomenutie niektorých krokov pri výkone daňovej kontroly, prípadne nepredloženie niektorých podporných dôkazov, ktoré sa na prvý pohľad nemusia zdať úplne relevantné, môžu viesť k neskoršiemu dorubeniu dane a uloženiu sankcií.

Aké doklady, písomnosti a dôkazy sa predkladajú pri daňovej kontrole?

Podľa Daňového poriadku je povinnosťou kontrolovaného daňového subjektu umožniť zamestnancom správcu dane vykonať daňovú kontrolu, poskytovať im požadované informácie a súčinnosť. Rozsah záznamov, dokladov a evidencií sa odvíja od druhu kontrolovanej dane.

V praxi pri daňovej kontrole správca dane požaduje účtovné doklady a účtovné knihy, evidencie a záznamy predpísané daňovou a účtovnou legislatívou, najčastejšie prijaté a vystavené faktúry, bankové výpisy, hlavnú knihu a účtovný denník, knihu pohľadávok a knihu záväzkov, pokladničnú knihu a pokladničné doklady, karty majetku, odpisové plány, prístup do účtovného softvéru.

Ďalej sú to iné písomnosti a dôkazy preukazujúce hospodárske operácie a účtovné prípady napríklad uzatvorené zmluvy, objednávky, listy vlastníctva k nehnuteľnému majetku, technické preukazy motorových vozidiel, dodacie listy, prepravné dokumenty k tovaru, inventúrne zápisy, odovzdávacie protokoly. Daňový subjekt má počas daňovej kontroly povinnosť a zároveň aj právo predložiť dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia.

Okrem listinných dôkazov to môžu byť napríklad aj fotografie, audio a video záznamy – takýmto spôsobom odporúčame preukázať napríklad náklady na marketing a reklamu, inzerciu na webe a sociálnych sieťach, kedy je odporúčané vyhotoviť si z reklamných kampaní a sponzorovaných podujatí záznamy a podpornú evidenciu (napr. archivovať odvysielané TV a rádiové spoty).

V prípade napríklad prijatých stavebných prác je možné ich dodanie preukázať napr. vydaným stavebným povolením, projektovou dokumentáciou, fotografiami zo staveniska, riadne vedeným stavebným denníkom a kolaudačným rozhodnutím. Daňovej kontrole možno predložiť fotokópie dokladov, prípadne zapožičať originálne doklady. Okrem fyzického odovzdania dokladov je možné doručiť podklady aj elektronicky napr. zaslaním e-mailu alebo elektronicky cez Portál Finančnej správy SR.

Ako dlho trvá daňová kontrola? Môže správca dane neustále požadovať nové doklady?

Lehota na vykonanie daňovej kontroly je jeden rok od jej začatia. Ak ide o daňovú kontrolu zahraničných závislých osôb, je možné lehotu predĺžiť o ďalších 12 mesiacov. Podľa našich skúseností z praxe daňové úrady túto 12 mesačnú lehotu vo väčšine prípadov dodržujú, napriek tomu kontrolované daňové subjekty majú pocit, že kontrola trvá neprimerane dlho.

Počas tejto doby správca dane vykonáva úkony (napríklad krížovú kontrolu obchodných partnerov, dožiadanie informácií zo zahraničia) a môže priebežne žiadať nové doklady a dôkazy. Správca dane by však nemal vyžadovať predloženie tých písomností, ktorými daňový subjekt nemá povinnosť disponovať, ktoré sa týkajú iných subjektov, prípadne ktorých získanie ho nadmerne zaťažuje.

Výkon daňovej kontroly by nemal pre kontrolovaného predstavovať nadmernú administratívnu záťaž, nemal by byť šikanujúci a v rámci dodržania zásady hospodárnosti daňového konania by správca dane mal žiadať len také dôkazy, ktoré sú relevantné pre správne určenie a vyrubenie dane a ktorými daňový subjekt disponuje v rámci svojej bežnej podnikateľskej činnosti.

Podľa našich skúseností je možné daňovú kontrolu významne urýchliť aktívnou spoluprácou a komunikáciou s kontrolórmi, prípravou jasných a zrozumiteľných podkladov ku kontrole, priebežným informovaním sa o priebehu kontroly a vykonaných úkonoch, požiadaním obchodných partnerov – dodávateľov a odberateľov – o pomoc a súčinnosť.


Druhá časť seriálu je venovaná kontrolovaným subjektom v rámci daňovej kontroly; sú tu popísané podklady a dokumenty, ktoré je nutné pri daňovej kontrole priložiť. Záver druhej časti rieši samotnú dobu trvania daňovej kontroly. V ďalšej časti tejto série sa zameriame na priebeh kontroly a jej procesné postupy. Sériu ukončíme vypracovaním protokolu a vyrubovacím konaním, ktoré môže po ukončení daňovej kontroly nasledovať.

ASB Group je externým poskytovateľom služieb v oblasti účtovníctva, daní, miezd, transakčného poradenstva a korporátnych služieb. Komunikácia so správcom dane a zastupovanie našich klientov v daňových, colných konaniach a pri daňových kontrolách, je jedným z hlavných pilierov našich daňových služieb.


Prečítajte si prvú časť seriálu:

Anketa

Dostali ste už niekedy pokutu od daňového úradu?

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce