Čo robiť, keď som zabudol odovzdať včas daňové priznanie?

Roland Regely | rubrika: Článok | 12. 3. 2019
Mnoho podnikateľov nestihne podať daňové priznanie včas a žiadajú o odklad daňového priznania. Čo však v prípade, že daňové priznanie neodovzdáte v termíne?
Čo robiť, keď som zabudol odovzdať včas daňové priznanie?

Zdroj: Shutterstock

Ak podnikateľ nepodá daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote, ide o tzv. správny delikt. Správca dane po zistení tejto skutočnosti môže uložiť daňovníkovi pokutu. Pri stanovovaní jej výšky sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky.

Povinnosť odovzdať daňové priznanie určuje zákon

Daňové priznanie za rok 2018 musíte podať vtedy, ak ste ako fyzická osoba - podnikateľ, dosiahli za uplynulý rok príjem vo výške aspoň polovice ročného nezdaniteľného minima, respektíve ak ročný príjem presiahol sumu 1 915,01 eur. V opačnom prípade nemusíte podávať daňové priznanie.

Zo zákona máte na podanie daňového priznania tri mesiace po ukončení zdaňovacieho obdobia. Ak to nestíhate, môžete požiadať o odklad podania daňového priznania i zaplatenia dane, a to o ďalšie tri mesiace v prípade príjmov zo Slovenska, prípadne šesť mesiacov v prípade príjmov zo závislej činnosti zo zahraničia.

 

Kedy je daň považovaná za zaplatenú

Daňový poriadok pozná pojem deň platby a za ten sa považuje deň, počas ktorého daňovník zaplatil daň:

  • Bezhotovostným prevodom z účtu v deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala.
  • Pri platbe v hotovosti deň, keď pošta alebo zamestnanec správcu dane hotovosť prijal alebo prevzal.

Pokuty za nepodanie daňového priznania a nezaplatenie dane z príjmov

Tak ako sme spomínali v úvode, nepodanie daňového priznania a nezaplatenie dane z príjmov sa považuje podľa daňového poriadku za správny delikt. Správca po zistení týchto skutočností ukladá daňovníkovi pokutu za nepodanie daňového priznania v zákonom stanovenej lehote vo výške od 30 do 16 000 eur. To, akú výšku pokuty daňovník dostane závisí od závažnosti deliktu, ako aj trvaní a následkov tohto stavu.

Pokutu dostanete v prípade, že správca dane zistí uvedené skutočnosti, ale dostanete ju aj vtedy, ak sa k uvedenému činu priznáte. Správca dane vás vyzve k tomu, aby ste vykonali nápravu, to znamená, že budete musieť podať daňové priznanie, zaplatiť daň, a ešte aj uvedenú pokutu.

Ak daňové priznanie nepodáte ani po takejto výzve, hrozí vám dvojnásobne vyššia sadzba pokuty, teda od 60 do 32 000 eur.

Za nezaplatenie dane z príjmov vyrubí správca dane podnikateľovi úrok z omeškania. Úrok z omeškania sa vyrubuje podnikateľovi z dlžnej sumy a to za každý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dane až do dňa platby dane. Čím skôr teda zaplatíte daň z príjmu, tým nižší úrok z omeškania zaplatíte.

Výpočet úroku z omeškania:

  • dlžná suma x 4-násobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky / 365 dní alebo 366 dní x počet dní omeškania

V prípade, že úrok z omeškania nepresahuje sumu 5 eur, správca dane úrok nevyrubí.

Dá sa opraviť chyba v podanom daňovom priznaní?

Na opravu chybných údajov, po ktorých dôjde k zmene výšky daňovej povinnosti je potrebné podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie. Aký je medzi nimi rozdiel? Opravné daňové priznanie podávate vtedy, ak ste zistili chybu v podanom daňovom priznaní v zákonom stanovej lehote. Dodatočné daňové priznanie sa podáva už po termíne odovzdávania daňových priznaní.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Anketa

Dostali ste už niekedy pokutu od daňového úradu?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register