Nemáte peniaze, ale máte dlžníkov: Ako to využiť, aby ste sa sami zbavili dlhov?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 6. 4. 2023
Máte problémy s finančnou hotovosťou? Nedostatok likvidity môžete preklenúť aj tak, že nebudete vyčkávať, kým sa vašim dlžníkom „uráči“ platiť alebo kým od nich pohľadávky vymôže exekútor. Zákon poskytuje 2 dobré možnosti, ako s dlhmi naložiť. Prvá vyžaduje, aby ste s obchodnými partnermi mali vzájomné pohľadávky, pri druhej nemusí byť splnená ani táto podmienka. O čom je reč?
Nemáte peniaze, ale máte dlžníkov: Ako to využiť, aby ste sa sami zbavili dlhov?

Zdroj: Shutterstock

Započítanie pohľadávok vyžaduje aktívny prejav vôle 

Jednou z možností, ktorou podľa zákona môžete dosiahnuť zánik vášho dlhu aj bez toho, aby ste museli čokoľvek platiť, je započítanie (označované tiež ako kompenzácia). Aby k zániku pohľadávok započítaním naozaj došlo, musia byť splnené tieto základné podmienky: 

1. Dlžník a veriteľ musia maťvzájomné pohľadávky 

Započítanie vám nepomôže napr. v situácii, ak máte pohľadávku voči osobe, ktorá je zároveň spoločníkom s.r.o. a tá istá s.r.o. má pohľadávku voči vám, pretože spoločník (váš dlžník) a s.r.o. (váš veriteľ) sú samostatnými osobami. 

2. Plnenie pohľadávok jerovnakého druhu 

Spôsobilé na započítanie sú typicky dve peňažné pohľadávky; započítať naopak nemôžete napr. nárok na vydanie hnuteľnej veci voči nároku na zaplatenie dlžnej čiastky. 

3. Pohľadávky sa vzájomne kryjú 

Zánik pohľadávok započítaním nastane len v rozsahu, v akom sa kryjú.  Ak voči pohľadávke na zaplatenie 500 Eur započítate pohľadávku na zaplatenie 400 Eur, naďalej bude existovať dlh vo výške 100 Eur. 

4. Aspoň jedna zo strán urobí voči druhejprejav smerujúci k započítaniu 

Vzájomné pohľadávky nezaniknú automaticky - k zániku započítaním dôjde až vtedy, keď aspoň jedna strana prejaví voči druhej vôľu ich vzájomne započítať. Z hľadiska predchádzania budúcim sporom je najlepšie poslať veriteľovi (ktorý je zároveň dlžníkom) doporučenú zásielku s listom obsahujúcim kompenzačný prejav.  

5. K zániku (časti) pohľadávkydôjde vtedy, keď sapohľadávky spôsobilé na započítanie stretnú 

Okamih zániku pohľadávok pri jednostrannom započítaní nenastáva doručením o jeho realizácii druhej strane. V zásade nastáva spätne vtedy, keď sa stala splatnou tá z pohľadávok, ktorá bola zročná neskôr. Zistenie presného dátumu zániku pohľadávky v dôsledku započítania je dôležité aj pre určenie výšky úrokov z omeškania (bližšie napr. Aj dlhy sa predražujú: Ako vás ovplyvní zvýšenie sadzieb ECB, ak neplatíte včas?).  

Prípady, v ktorých zákon jednostranné započítanie neumožňuje 

V občianskoprávnychrodinných vzťahoch (t. j. zjednodušene vo vzťahoch, v ktorých nie sú obaja účastníci podnikateľmi) platia pre jednostranné započítanie nasledujúce obmedzenia:

1) proti pohľadávke na náhradu škody na zdraví nie je započítanie možné; výnimkou je len prípad, ak by išlo o vzájomnú pohľadávku na náhradu škody toho istého druhu (napr. dve osoby si vzájomne spôsobia fyzické zranenia a majú si vyplatiť náhrady na strate na zárobku);
2) započítať nemožno ani proti pohľadávkam, ktoré sa nedajú postihnúť výkonom rozhodnutia (ide napr. o rôzne plnenia z verejných zdrojov - dávku v hmotnej núdzi, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a pod.);
3) započítavať sa nedá ani proti premlčaným pohľadávkam či pohľadávkam, ktorých sa nemožno domáhať na súde (tzv. naturálne obligácie – napr. pohľadávky zo stávky a hry medzi súkromnými osobami) či pohľadávkam z vkladov;
4) proti splatnej pohľadávke nemožno započítať nesplatnú pohľadávku;
5) proti pohľadávke na výživnépre maloleté deti započítanie nie je možné; proti iným pohľadávkam na výživné (napr. výživné voči manželovi, voči plnoletému dieťaťu a pod.) je započítanie vzájomných pohľadávok prípustné len dohodou

Vyššie uvedené zákonné obmedzenia pre jednostranné započítanie (s výnimkou započítania na výživné pre maloleté deti, pre ktoré platí úplný zákaz) je možné preklenúť, ak sa na tom so svojím veriteľom (ktorý je zároveň vaším dlžníkom) dohodnete. 

Započítanie pohľadávok medzi podnikateľmi má osobitné pravidlá 

Vo vzťahoch, ktoré sa posudzujú v režime Obchodného zákonníka (t. j. najmä vzťahy medzi podnikateľmi, príp. určité vzťahy medzi podnikateľmi a subjektami verejného práva) sa uplatňujú pri posudzovaní platnosti jednostranného započítania nasledujúce výnimky:

1) započítaniu nebráni, ak je jedna z pohľadávok premlčaná, pokiaľ jej premlčanie nastalo až po okamihu, v ktorom sa pohľadávky stali spôsobilé na započítanie,
2) proti splatnej pohľadávke je možné výnimočne započítať aj nesplatnú pohľadávku, ale len ak započítavate proti dlžníkovi, ktorý nie je schopný plniť svoje peňažné dlhy,
3) nesplatnú pohľadávku ďalej môžete započítať aj vtedy, keď nie je splatná len preto, že ste na žiadosť dlžníka odložili dobu splatnosti jeho záväzku bez toho, aby sa zmenil jeho obsah,
4) veriteľ, ktorý pre vás vedie bežný alebo vkladový účet, môže použiť peniaze na uvedenom účte len na započítanie pohľadávky, ktorú voči vám má podľa zmluvy o vedení účtov

Ak máte vzájomné pohľadávky v rôznej mene, môžete ich započítať, len keď sú uvedené meny voľne zameniteľné. Pre započítateľnú výšku pohľadávok sa použije stredný devízový kurz platný v deň, keď sa pohľadávky stali spôsobilými na započítanie a v mieste sídla alebo v mieste podnikania, prípadne bydliska toho, kto prejavil vôľu pohľadávky započítať. 

Rovnako ako v občianskoprávnych vzťahoch, aj v obchodnom práve platí, že dohodou možno započítať aj pohľadávky, u ktorých zákon jednostranné započítanie nedovoľuje. V praxi dlžníci v súdnych sporoch voči pohľadávkam na zaplatenie ceny za poskytnuté plnenie často započítavajú pohľadávky na náhradu škody či zo zmluvnej pokuty. Vďaka námietke započítania sa následne buď dlžník zbaví veľkej časti dlhu alebo sa kvôli nutnosti dokazovania jeho nároku na započítanie oddiali jeho exekučné vymáhanie. 

Postúpenie pohľadávky 

Ak ste sa so svojím dlžníkom výslovne nedohodli inak, môžete svoju pohľadávku voči nemu postúpiť na inú osobu aj bez jeho súhlasu. Novým veriteľom pohľadávky môže byť v zásade ktokoľvek; najčastejšie sa ale pohľadávky postupujú na:

1) subjekt, ktorý sa ich odkupovaním zaoberá profesionálne (ide najmä o tzv. vymáhacie či inkasné agentúry) alebo
2) osobu, ktorá je dlžníkom dlžníka (keď sa postúpením stane zároveň jeho veriteľom, môže sa svojho dlhu zbaviť započítaním postúpenej pohľadávky). 

S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo (napr. úroky z omeškania) a tiež práva s ňou spojené (napr. ručenie). Pohľadávku možno postúpiť aj bezodplatne. Ak vám však nový veriteľ za postúpenie zaplatil, zodpovedáte mu, ak:

1) sa namiesto vás nestane veriteľom pohľadávky s dohodnutým obsahom,
2) vám dlžník splní dlh skôr, než bol povinný ho splniť jemu,
3) postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikne započítaním nároku, ktorý voči vám dlžník mal.

Za vymožiteľnosť postúpenej pohľadávky neručíte. Výnimkou je však situácia, ak by ste sa novému veriteľovi (postupníkovi) k tomuto ručeniu písomne zaviazali – v takom prípade by ste ručili za vymožiteľnosť do výšky prijatej odplaty za postúpenie pohľadávky spolu s úrokmi.

Anketa

Máte viacero dlhov?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Najvýhodnejšie pôžičky podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+11
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Aj dlhy sa predražujú: Ako vás ovplyvní zvýšenie sadzieb ECB, ak neplatíte včas?

5. 1. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Aj dlhy sa predražujú: Ako vás ovplyvní zvýšenie sadzieb ECB, ak neplatíte včas?

Koncom decembra minulého roka došlo k ďalšiemu nárastu kľúčových úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. ECB zároveň avizovala, že s ich zvyšovaním pravdepodobne nekončí. V nadchádzajúcom... celý článok

Dostali ste list od vymáhačskej firmy? Čo by ste mali urobiť ako prvé?

26. 10. 2022 | Barbora Magočová | 1 komentár

Dostali ste list od vymáhačskej firmy? Čo by ste mali urobiť ako prvé?

Ak vás kontaktuje inkasná agentúra, určite ide o dôvod, aby ste spozorneli – hoci možno vymáhačským firmám vyčítať viacero vecí, nepatrí medzi ne vymáhanie pohľadávok, ktoré by boli... celý článok

Čo znamená skratka RPMN a na čo si dávať pozor pri úvere

27. 9. 2022 | Daniel Výcha

Čo znamená skratka RPMN a na čo si dávať pozor pri úvere

V množstve ponúk na úvery sa dá veľmi jednoducho stratiť. Každá banka sa snaží prilákať klientov všetkými možnými číslami a parametrami. Neskočte im na obchodnícke triky a overte si,... celý článok

8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu

11. 7. 2022 | Barbora Magočová

8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu

Oddlženie alebo ľudovo povedané „osobný bankrot“ je čoraz vyhľadávanejšie. Možno nad ním tiež uvažujete. Máte však strach, aké by pre vás malo následky alebo vás od neho odrádza presvedčenie,... celý článok

Spotrebiteľské úvery: kedy veriteľ stráca právo na úroky či poplatky?

28. 6. 2022 | Barbora Magočová

Spotrebiteľské úvery: kedy veriteľ stráca právo na úroky či poplatky?

Ochrana spotrebiteľa zďaleka nezahŕňa len uľahčenia pri reklamácii tovarov či služieb. Zvýhodnenia pre spotrebiteľov boli prijaté aj v súvislosti s čerpaním úverov.