Čo si musíte ustrážiť, aby vám súd nezrušil s.r.o.?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 16. 2. 2022
Každá eseročka musí plniť základné zákonné povinnosti, aby mohla bez problémov podnikať. Porušenie môže znamenať nielen pokutu, ale dokonca možnosť zrušenia súdom. Kedy hrozí, že vám spoločnosť s ručením obmedzeným môžu zrušiť automaticky a súdnou cestou?
Čo si musíte ustrážiť, aby vám súd nezrušil s.r.o.?

Zdroj: Shutterstock

Zrušenie eseročky ex offo

Zrušenie spoločnosti súdom sa nazýva aj ex offo. Podnikanie v takomto prípade zruší sám súd.  Hoci tento spôsob možno považovať, na rozdiel od likvidácie, za relatívne jednoduchý, pretože súd uskutoční všetky kroky vedúce k výmazu spoločnosti sám, nie vždy je to najšťastnejší spôsob ukončenia podnikateľskej kariéry. Má svoje výhody, ale aj rad nevýhod. K zrušeniu eseročky súdom pritom môže dôjsť aj neželane a dôvodom môžu byť aj kancelárske pochybenia. Preto je dobré vyhnúť sa takýmto dôvodom vyhnúť. 

Súd vám môže aj bez návrhu zrušiť spoločnosť v nasledujúcich prípadoch:

 1) Spoločnosť nemá sídlo

Sídlo spoločnosti nemusíte mať tam, kde reálne podnikáte. Podľa zákona ide skôr o administratívne centrum spoločnosti a je ním adresa zapísaná ako sídlo v obchodnom registri. Evidenčnú povahu sídla potvrdila aj súdna prax, keď prijala názor, že tzv. virtuálne sídlo nie je dôvodom pre zrušenie spoločnosti (Krajský súd Nitra, sp.zn. 26Cob/61/2020).

Pri výmaze pôvodného sídla z obchodného registra máte viacero možností, ako sa vyhnúť zrušeniu spoločnosti. Sídlo môžete nechať zapísať na adrese nehnuteľnosti:

  1. a) vo vlastníctve spoločnosti;
  2. b) užívanej spoločnosťou na základe dohody s jej vlastníkom (napr. v režime nájmu);
  3. c) ktorej vlastník vám udelí so zápisom jej adresy ako sídla do obchodného registra písomný súhlas; ak ide o nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, dokladá sa súdu súhlas väčšiny spoluvlastníkov nehnuteľnosti počítaný podľa veľkosti podielov. Podpisy vlastníkov musia byť úradne osvedčené.

 2) Orgány spoločnosti nie sú ustanovené viac ako 3 mesiace

K rušeniu spoločností s ručením obmedzeným v praxi dochádza v súvislosti so zánikom funkcie ich pôvodných konateľov.

V prípade úmrtia konateľa zaniká funkcia okamžite. Ak valné zhromaždenie spoločnosti konateľa odvolá, zanikne jeho funkcia dňom prijatia rozhodnutia o odvolaní. Vzdanie sa funkcie zo strany konateľa môže byť účinné:

  1. a) odo dňa 1. zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení písomného vzdania sa vlastnoručne podpísaného konateľom v prítomnosti notára do dispozície spoločnosti;
  2. b) okamžite, ak konateľ vôľu skončiť deklaruje priamo na zasadnutí valného zhromaždenia;
  3. c) dňom po uplynutí trojmesačnej lehoty od doručenia vzdania sa funkcie spoločnosti, ak v uvedenej lehote valné zhromaždenie spoločnosti nezasadne.

Dodajme, že rozdielne pravidlá pre určenie okamihu zániku funkcie konateľa môžu vyplývať aj zo spoločenskej zmluvy konkrétnej eseročky.

 3) Spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond

Ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, musí byť vytvorený z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk vytvorí prvý raz. Výška fondu musí dosahovať najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.

Fond sa musí každoročne doplniť o sumu stanovenú v spoločenskej zmluve či stanovách, najmenej však o sumu vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke. Fond sa dopĺňa až do dosiahnutia maximálnej výšky podľa spoločenskej zmluvy alebo stanov, najmenej však do výšky 10 % základného imania. Uvedené podmienky pre tvorenie rezervného fondu môžu byť modifikované spoločenskou zmluvou.

 4) Spoločnosť neuloží do zbierky listín účtovnú závierku v lehote požadovanej zákonom

 Riadnu aj mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musíte uložiť do zbierky listín najneskôr do deviatich mesiacov odo dňa jej zostavenia. Súd môže spoločnosť zrušiť, ak to nestihnete ani do šiestich mesiacov od uplynutia uvedenej lehoty. Povinnosť uloženia účtovnej závierky do zbierky listín obchodného registra sa považuje za splnenú jej uložením v registri účtovných závierok.

 5) Nesplatenie vkladov, resp. neprevedenie podielov pri ich spojení v rukách jedného spoločníka

 Pri spojení obchodných podielov v rukách jediného spoločníka musí tento do troch mesiacov splatiť úplne všetky peňažné vklady alebo previesť časť obchodného podielu, v opačnom prípade opäť hrozí zrušenie spoločnosti. Ak by kvôli spojeniu podielov nastala situácia, v ktorej by sa jedna osoba stala jediným spoločníkom viacerých ako troch spoločností s ručením obmedzeným, nemožno ju riešiť splatením vkladov, len prevodom časti podielu.

 6) Nedoriešenie podielu s.r.o. v spoločnosti, ktorá ju ovláda

 Ak spoločnosť nadobudne obchodný podiel inej spoločnosti, ktorá ju ovláda (tzv. holding), musí tento podiel do šiestich mesiacov od jeho nadobudnutia previesť na iného spoločníka alebo na tretiu osobu. Pokiaľ tak neurobí, ide o dôvod pre jej zrušenie v prípade, že v uvedenej lehote sama nepodá na súd návrh na zrušenie svojej účasti v ovládajúcej spoločnosti.

 7) Nedoriešenie podielu s.r.o. v prípade vylúčenia spoločníka

Ak na spoločnosť prejde jej vlastný podiel v dôsledku vylúčenia spoločníka či nadobudnutia podielu od dediča spoločníka, musí ho previesť na iného spoločníka, tretiu osobu alebo do šiestich mesiacov rozhodnúť o znížení základného imania o vklad vylúčeného spoločníka, resp. právneho predchodcu dediča. Pokiaľ sa tak nestane, ide o ďalší dôvod na jej zrušenie.

8) Ak zanikli predpoklady vyžadované pre vznik spoločnosti

V praxi ide o menej frekventovaný dôvod pre zrušenie spoločnosti. 

Zrušenie a zánik spoločnosti treba rozlišovať 

Po zistení niektorého z vyššie uvedených dôvodov pre zrušenie doručí súd do schránky spoločnosti oznámenie o začatí konania o jej zrušení. Ak pôjde o odstrániteľný dôvod, ponúkne vám lehotu v trvaní 90 dní na nápravu označeného nedostatku. Na požiadanie môže byť lehota predĺžená o ďalších 90 dní, a to aj opakovane. V prípade neodstrániteľného dôvodu vám súd dá možnosť, aby ste sa k jeho existencii vyjadrili. 

Pokiaľ nedôjde v poskytnutej lehote k osvedčeniu nápravy nedostatku, súd vydá rozhodnutie o zrušení spoločnosti. Môžete sa proti nemu síce odvolať, ale odvolacie námietky nesmú spočívať v skutočnostiach, ktoré nastali až po vydaní rozhodnutia o zrušení. 

Zrušenie a zánik spoločnosti nemožno zamieňať. Po zrušení spoločnosť ďalej existuje, ale nemôže vyvíjať činnosť, pre ktorú bola založená. Všetky jej kroky by mali smerovať k tomu, aby splnila predpoklady pre svoj zánik (spravidla by malo dôjsť k jej likvidácii). Zánik  eseročky nastáva až dňom výmazu z obchodného registra.

 

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register