Ako reklamovať, ak ste podnikateľ? Zákonná záruka sa na vás nevzťahuje!

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 27. 4. 2020
Takmer každý spotrebiteľ dnes vie, že vady zakúpenej veci môže reklamovať až v dvojročnej záručnej lehote. O niečo menej známe je, že v podnikateľských vzťahoch to funguje odlišne.
Ako reklamovať, ak ste podnikateľ? Zákonná záruka sa na vás nevzťahuje!

Zdroj: Shutterstock

V podnikateľskom sektore je záruka len na báze dobrovoľnosti

Ak niečo nakupujete ako spotrebiteľ, musí vám predávajúci poskytnúť záruku za vady, ktoré sa na zakúpenej veci vyskytnú v záručnej dobe. Výnimkou je tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze a použité veci.

Pokiaľ však kúpnu zmluvu na hnuteľnú vec uzatvárate ako podnikateľ so svojím obchodným partnerom, spravuje sa táto osobitnou právnou úpravou obsiahnutou v Obchodnom zákonníku. Ako kupujúci podľa neho nemáte zďaleka také výhodné postavenie, ako bežný spotrebiteľ. Netýka sa to pritom len nákupov v rámci dodávateľsko  ‑ odberateľských vzťahov; treba na to myslieť aj vtedy, ak si kupujete vec „na firmu“, ale plánujete ju používať nielen na podnikateľské, ale aj na súkromné účely. Odlišný právny režim kúpnej zmluvy treba mať teda na pamäti vždy, keď nakupujete tovar (z akýchkoľvek dôvodov) tzv. na IČO.

V podnikateľskom sektore sa ako kupujúci nemôžete automaticky spoľahnúť na záručnú v lehotu, v rámci ktorej by ste mohli reklamovať prakticky akékoľvek vady, ktoré sa na zakúpenej veci vyskytnú do dvoch rokov po nákupe. Podobne koncipovanú záruku vám môže poskytnúť predávajúci len dobrovoľne; na jeho vôli je aj stanovenie dĺžky záručnej doby. Podľa zákona ide o tzv. záruku za akosť tovaru, ktorá v praxi môže vzniknúť troma spôsobmi:

 1. predávajúci vám vystaví osobitné písomné vyhlásenie o tom, že preberá záväzok zo záruky za akosť (najčastejšie vo forme záručného listu),
 2. predávajúci prevezme záväzok zo záruky za akosť priamo v písomnej kúpnej zmluve,
 3. predávajúci vyznačí dĺžku záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale.

V rámci záruky za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar, ktorý vám dodal, bude v priebehu záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý, resp. obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, resp. obvyklé vlastnosti. Ak sa záručná doba vyznačená na tovare alebo na jeho obale líši od záručnej doby uvedenej v záručnom vyhlásení alebo v zmluve, má prednosť dĺžka doby v označených písomných dokumentoch. Pokiaľ sa s predávajúcim nedohodnete inak, plynie záručná doba odo dňa dodania tovaru.

 

Čo ak k prevzatiu záruky za akosť nedošlo?

V prípade, že vám obchodný partner záruku neposkytol, môžete nároky z vadného tovaru uplatňovať len z titulu tzv. zákonnej zodpovednosti za vady. Táto je v podnikateľských vzťahoch pre predávajúceho oveľa výhodnejšia, než pre obchodníka realizujúceho predaj konečným spotrebiteľom v rámci maloobchodu. Na rozdiel od záruky totiž zodpovednosť za vady nezakladá jeho zodpovednosť za to, že dodaný tovar si po určitú dobu zachová určitú kvalitu. Predávajúci naopak zodpovedá len za zákonom vymedzené vady, ktoré mal tovar už vo chvíli prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho – najčastejšie teda vtedy, keď od predávajúceho tovar prevezmete. Nejde len o vady zjavné, ale aj o vady, ktoré sa prejavia až po čase; vždy však musí platiť, že tieto vady boli na tovare prítomné už vtedy, čo na vás prešlo nebezpečenstvo škody. Uvedená podmienka sa nevzťahuje len na vady, ktoré spôsobil predávajúci porušením svojich povinností.

V rámci zákonnej zodpovednosti za vady tovaru môžete reklamovať:

 • nedodanie tovaru v množstve, akosti či vyhotovení, ktoré bolo dohodnuté, resp. ktoré sa hodí na účel určený v zmluve alebo na účel, na ktorý sa takýto tovar spravidla používa,
 • nedodanie tovaru v súlade s predloženou vzorkou alebo predlohou, podľa ktorej mal byť dodaný,
 • dodanie iného tovaru, než určuje zmluva.

Vady reklamujte čo najrýchlejšie od ich zistenia

Ako kupujúci musíte tovar prezrieť čo najskôr po jeho prevzatí. Od tejto povinnosti sa odvíjajú aj striktné pravidlá stanovené pre včasnosť reklamácie vád. Nároky z vád vám súd totiž nemôže priznať, ak ich nereklamujete bez zbytočného odkladu po tom, čo:

 1. ste ich zistili,
 2. ste ich pri vynaložení odbornej starostlivosti mali zistiť pri prehliadke, ktorá mala byť realizovaná čo najskôr po prevzatí tovaru v mieste určenia,
 3. ste ich mohli zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti až neskôr, než vo vyššie uvedených prípadoch, najneskôr však do 2 rokov od doby dodania tovaru, resp. od dôjdenia tovaru do miesta určenia podľa zmluvy.

Zmeškanie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených termínov musí pred súdom namietať predávajúci. Námietka nebude účinná vtedy, ak sú vady tovaru dôsledkom skutočností, o ktorých predávajúci vedel alebo musel vedieť v čase dodania tovaru.

Ako správne reklamovať

Správne uplatnenie nárokov z vád záleží od toho, či predstavujú podstatné alebo nepodstatné porušenie zmluvy. Porušenie zmluvy sa považuje za podstatné, ak predávajúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo v tomto čase mohol rozumne predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola uzavretá, že pri takomto porušení zmluvy nebudete mať záujem na jej plnení. V ostatných prípadoch ide o nepodstatné porušenie zmluvy.

Ak je zmluva porušená podstatným spôsobom, môžete:

 • žiadať dodanie náhradného či chýbajúceho tovaru a odstránenie právnych vád,
 • žiadať opravu tovaru v prípade opraviteľných vád,
 • uplatniť právo na primeranú zľavu,
 • odstúpiť od zmluvy.

Spôsob riešenia vady vyberáte vy, predávajúcemu ho ale musíte oznámiť buď pri reklamácii alebo bez zbytočného odkladu po nej. Ak to nestihnete, zostanú vám len nároky, ktoré by ste mali pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Pri porušení zmluvy nepodstatným spôsobom môžete požadovať len dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru alebo zľavu z kúpnej ceny.

Anketa

Ako ste riešili reklamáciu?

Ako si možno založiť živnosť na Slovensku?

Ktoré úrady treba navštíviť po ohlásení živnosti?

Aký je poplatok za založenie živnosti elektronicky?

Koľko dní trvá vydanie osvedčenia pre živnostníka?

Musí podnikateľ označiť miesto podnikania?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce