Aké prilepšenia dôchodcom ponúkajú slovenské mestá?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 23. 10. 2023
Po nástupe do penzie výška príjmov spravidla dramaticky klesne. Všetky zvýhodnenia či úľavy pre seniorov sú teda nanajvýš vítané. Okrem štátu ich penzistom ponúkajú aj samosprávy. Aké benefity poskytované mestom či obcou môžete využiť v dôchodkovom veku?
Aké prilepšenia dôchodcom ponúkajú slovenské mestá?

Zdroj: Shutterstock

Niektoré prilepšenia získate automaticky, o iné treba žiadať 

Zvýhodnenia pre seniorov poskytované v réžii samospráv sa môžu viazať na:

1) začiatok poberania starobného či predčasného starobného dôchodku ale aj na

2) dosiahnutie konkrétneho veku. 

Dosiahnutím určitého veku sa podmieňuje napríklad: 

zníženie čiodpustenie poplatku za odpad – zákonnou hranicou pre dosiahnutie tohto benefitu je vek 62 rokov, jednotlivé obce ale môžu túto vekovú hranicu zvýšiť (bližšie: Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska ); 

zníženie či oslobodenie od dane z nehnuteľnosti – obce môžu úľavu priznať príslušným všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) osobám starším ako 62 rokov; 

bezplatné cestovanie hromadnou dopravou – veková hranica sa v rôznych mestách líši; v najväčších slovenských mestách sa spravidla úplne zadarmo cestuje až po dosiahnutí 70. roku veku; už od nižšieho seniorského veku však možno pomýšľať aspoň na rôzne zľavy. 

Dosiahnutím určitého veku, ale aj poberaním dôchodku (podľa preferencií konkrétnej samosprávy) môže byť podmienené napríklad získanie úľavy na dani za psa (k zľavám na dani za psa v najväčších slovenských mestách napr. Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?). 

Na poberanie starobného dôchodku (či predčasného starobného, príp. aj invalidného dôchodku) sa spravidla viaže získanie príspevku na stravovanie. Jeho poskytovanie je často riešené formou úhrady časti nákladov na stravu vydávanú seniorom v určených zariadeniach verejného stravovania. Príspevok býva podmienený maximálnou výškou poberaného dôchodku. Využívanie tejto podpory nemá význam len z finančného hľadiska; vďaka stravovaniu v zariadení odpadnú aj starosti s prípravou jedla a pri odbere stravy sa seniori môžu socializovať so svojimi rovesníkmi. Okrem tohto prilepšenia možno nájsť medzi príspevkami poskytovanými obcami a mestami napríklad tiež:

- vianočný príspevok,

- príspevok pri dosiahnutí určitého jubilea,

- príspevok na výlety či

- príspevok na dopravu. 

Kde môžete zistiť výhody poskytované seniorom vo vašej obci či meste? 

Úpravu zliav od miestnych daní a poplatkov (daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za odpad) nájdete v príslušnom VZN vašej obce, ktoré musí byť riadne zverejnené – malo by sa preto nachádzať na webových stránkach samosprávy. 

Podmienky bezplatného alebo zvýhodneného cestovania hromadnou dopravou si spoľahlivo skontrolujete na internete, a to v tarife vydanej konkrétnym dopravným podnikom. 

Pravidlá priznávania ďalších príspevkoch pre seniorov (vrátane nenárokových) môžu byť upravené rôznou formou. Niektoré samosprávy ich zakotvujú do tzv. zásad poskytovania (konkrétneho) príspevku, iné reguláciu začlenia priamo do VZN

Tipy na rôzne zľavy či príspevky alebo aj iné uľahčenia pre seniorov môžete samozrejme získať aj od iných penzistov;  dobrým zdrojom informácií preto môžu byť aj seniorské kluby, resp. miestne organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. 

Príspevky v niektorých mestských častiach Bratislavy: 

Staré mesto: Poskytuje finančný príspevok na stravovanie dôchodcov formou čiastočnej úhrady ceny stravného lístka, ktorý možno využiť v určitých stravovacích zariadeniach. Podľa výšky dôchodku sa hradia 2 alebo 3 Eurá na 1 osobu a 1 stravný lístok. Lístky zakúpite na oddelení inklúzie a sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti alebo v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania. Príspevok sa poskytuje aj klientom Seniorcentra Staré mesto. 

Ružinov: Mestská časť sa snaží dôchodcom pomôcť napr.:

- finančným príspevkom na zabezpečenie spoločného stravovania – poskytuje sa na zakúpenie stravy v určených zariadeniach poberateľom starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ak nedisponujú inými príjmami. Výška príspevku sa líši podľa výšky dôchodku (čím nižší je dôchodok, tým vyšší je príspevok – napr. pri dôchodku, ktorý nepresahuje 270 Eur, sa poskytne príspevok vo výške 1,70 Eur);

- príspevok na výlety pre dôchodcov organizované mestskou časťou – ideo nenárokový príspevok, ktorý sa priznáva v súvislosti s podaním písomnej prihlášky na konkrétny výlet organizovaný Ružinovom. Nevypláca sa oprávneným osobám, ale je použitý priamo na úhradu nákladov spojených s výletom. Vďaka príspevku uhrádza senior len účastnícky poplatok za výlet, a to podľa výšky dôchodku (ak napr. dôchodok nepresahuje 365 Eur, je poplatok len 1 Euro). 

Nové mesto: poskytuje dôchodcom napríklad

- finančný príspevok na stravovanie – podľa zásad jeho poskytovania zverejnených mestskou časťou sa poskytuje, ak sa zmestíte do príjmového pásma predstavujúceho dvojnásobok životného minima zaokrúhleného na celé desiatky eur (aktuálne teda do výšky dôchodku 540 Eur, keďže životné minimum od 1. 7. 2023 dosahuje výšku 268,88 Eur mesačne);

- vianočný príspevok – vo výške 100 Eur možno poskytnúť osamelej osobe poberajúcej dávku z dôchodkového poistenia do výšky dvojnásobku sumy životného minima, ktorá tvorí jej jediný príjem. 

Petržalka: poskytuje napr. príspevok na stravovanie pre poberateľov starobného a predčasného starobného dôchodku a tiež invalidného dôchodku, ktorí majú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 %. Výška príspevku je odstupňovaná podľa výšky dôchodku – ak je však vyššia ako trojnásobok životného minima, príspevok sa neposkytuje. 

Karlova Ves: aj Karlova Ves má poskytovanie príspevku na stravovanie odstupňované podľa výšky dôchodku s tým, že úplne rovnaký ako v Petržalke je aj limit pre jeho získanie, a to trojnásobok životného minima pre 1 plnoletú osobu. 

V Karlovej Vsi môžete získať tiež nenárokový príspevok na dopravu (do zdravotníckeho zariadenia a pri odkázanosti na individuálnu prepravu aj na vzdelávacie či kultúrne aktivity). Maximálna výška jeho čerpania v jednom štvrťroku je 25 Eur na osobu a pri odkázanosti na individuálnu prepravu až 30 Eur na osobu. Pri jubileu 90, 95, 100 a viac rokov sa na žiadosť poskytuje príspevok pri dožití životného jubilea vo výške 100 Eur. 

Rača: Rača poskytuje príspevok na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov až do výšky dôchodku 630 Eur; pri vyššom dôchodku príspevok neposkytuje. 

Podunajské Biskupice: Finančný príspevok na stravovanie je odstupňovaný podľa výšky dôchodku a poskytuje sa, ak posudzovaný príjem nepresahuje 684 Eur mesačne. 

Vrakuňa: Príspevok na stravovanie je odstupňovaný podľa výšky dôchodku a poskytuje sa, ak dôchodok nepresahuje 501 Eur. 

Devínska Nová Ves: Príspevok na stravovanie je odstupňovaný podľa výšky dôchodku a poskytuje sa, ak príjem nepresahuje 1,5 násobok životného minima. 

Záhorská Bystrica: Príspevok na stravovanie pre nepracujúcich dôchodcov je 0,80 Eur/obed, ak nepoberajú dôchodok nad 580 Eur. 

Vajnory: Príspevok na stravovanie a rozvoz obedov je odstupňovaný podľa výšky dôchodku a poskytuje sa do trojnásobku sumy životného minima.  

Príspevky v iných mestách SR 

Košice: poskytujú príspevok na stravovanie vo výške 2 Eur, ak výška príjmu dôchodcu nepresiahne 500 Eur mesačne (príp. príjem žiadateľa a príjem s ním posudzovanej osoby  s ktorou žije v spoločnej domácnosti nepresahuje sumu 500 Eur mesačne na osobu); nad rámec tohto príspevku ale môžu na stravovanie prispieť aj jednotlivé mestské časti (napr. Košice – Sever uvádzajú, že príspevok vo výške 2 Eur ešte navýšia o 0,20 Eur). 

Prešov: poskytuje príspevok na stravovanie v určitej čiastke na kalendárny rok; hranicou je maximálna výšku príjmu 570 Eur. Žiadateľ si však musí uplatniť aj všetky zákonné nároky, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú

výšku jeho príjmu a predkladá tiež doklady o zaplatení obedov minimálne vo výške poskytnutého príspevku. 

Nitra: Poskytuje napr. jednorazový príspevok po priznaní nároku na predčasný starobný alebo starobný dôchodok, ak ste pri jeho prvom priznaní mali nepretržite najmenej 25 rokov v Nitre trvalý pobyt. Štandardná výška príspevku je 85 Eur a ak vám pre splnenie podmienky trvalého pobytu chýba najviac 5 mesiacov, poskytne sa príspevok vo výške 75 Eur. O príspevok treba žiadať najneskôr do 12 mesiacov odo dňa vzniku nároku na dôchodok. 

Anketa

Privyrábate si popri dôchodku?

Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

  • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
  • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
  • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Trinásty dôchodok v praxi: Čo si pripravila nová vláda pre penzistov?

30. 11. 2023 | Marek Mittaš

Trinásty dôchodok v praxi: Čo si pripravila nová vláda pre penzistov?

O trinástom dôchodku sa v posledných týždňoch hovorilo viac než zvyčajne. Najprv vláda informovala, že ho nebude možné vyplatiť v plnej hodnote, teda v sume priemerného dôchodku. Neskôr... celý článok

Kalkulačka: Vypočítajte si dôchodok v roku 2024

23. 11. 2023 | Redakcia

Kalkulačka: Vypočítajte si dôchodok v roku 2024

Ak plánujete ísť na dôchodok, môže sa vám oplatiť stihnúť to ešte v tomto roku. Výška dôchodkov priznaných pred rokom 2024 bude totiž zrejme vyššia, ako tých, ktoré sa priznajú po 1.... celý článok

Poznáme výšku dôchodkov na rok 2024: Koľko dostanete?

6. 11. 2023 | Daniel Výcha

Poznáme výšku dôchodkov na rok 2024: Koľko dostanete?

Štatistický úrad zverejnil dňa 13. októbra údaje o dôchodcovskej inflácii za prvých deväť mesiacov roku 2023. Na základe týchto informácií môžeme vypočítať, aký nárast dôchodkov môžete... celý článok

Nižšie dôchodky v roku 2024? Toto vás môže zachrániť

19. 10. 2023 | Daniel Výcha

Nižšie dôchodky v roku 2024? Toto vás môže zachrániť

Plánujete si požiadať o dôchodok a neviete, či to urobiť tento alebo budúci rok? Odborníci odporúčajú, aby ste neotáľali, inak hrozí, že prídete o desiatky eur. Dôchodky priznané po... celý článok

Kde sa žije dôchodcom najlepšie: Ako je na tom Slovensko?

18. 10. 2023 | Marek Mittaš

Kde sa žije dôchodcom najlepšie: Ako je na tom Slovensko?

Mnoho ľudí vie, že v porovnaní s ostatnými krajinami má Slovensko príliš nízke dôchodky. Túto skutočnosť potvrdil aj najnovší rebríček Global Retirement Index, ktorý pravidelne zostavuje... celý článok