Ďalšie zdroje príjmu pre vysokoškolákov: Podnikové a motivačné štipendium

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 14. 9. 2022
Nástup na vysokú školu znamená pre väčšinu mladých výraznejšie osamostatnenie sa od rodičov. Ak navyše študujete mimo domova, ide často tiež o prvú príležitosť samostatne hospodáriť. Nový životný štýl býva spravidla spojený aj s vyššími nákladmi – každé euro teda príde vhod.
Ďalšie zdroje príjmu pre vysokoškolákov: Podnikové a motivačné štipendium

Zdroj: Shutterstock

V súvislosti s vysokoškolským štúdiom sme nedávno rozoberali podmienky priznania sociálneho štipendia (Potrebujete financie na štúdium? Skúste sociálne štipendium. Ako oň požiadať a koľko dostanete?). Poukázali sme aj na výhody študentských pôžičiek (Študentské pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania: Bezúčelové a s nízkym úrokom. Ako ich získať?). Dnes sa pozrieme na podnikové a motivačné štipendium. Už vopred uvádzame, že z pohľadu bežného študenta môže ísť o pomerne zaujímavé čiastky.

Podnikové štipendium 

Poskytnutie podnikového štipendia vyžaduje, aby vaša vysoká škola mala uzatvorenú zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií s podnikateľom, u ktorého by ste sa chceli realizovať. Či konkrétne vaša škola takúto zmluvu aktuálne uzatvorenú má alebo nemá, zistíte na jej webových stránkach, príp. u pracovníka povereného štipendijnou agendou. Na webe hľadajte oznamy avizujúce napr. „štipendijnú prax“. Oplatí sa však kontrolovať aj stránky firiem, v ktorých by ste chceli praxovať – niekedy totiž zverejňujú informácie o možnosti podnikového štipendia práve podnikatelia ako potenciálni zamestnávatelia. Oficiálnym účelom štipendia je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch či motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce. 

Priemernámesačná výška podnikového štipendia, ktorá vám bude poskytnutá v jednom akademickom roku, nesmie byť vyššia než štvornásobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby. Aktuálne teda možno uvažovať maximálne o čiastke vo výške 937,68 Eur za mesiac

O získanie podnikového štipendia sa vyplatí usilovať aj preto, že v zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov ide o príjem oslobodený od dane (podobne ako iné štipendiá, ktoré ale väčšinou nebývajú také vysoké). 

Štipendium vypláca podnikateľ, pre ktorého ide podľa ust. § 19 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o dani z príjmov o daňový výdavok. Ak by vám štipendium prestal hradiť, ide o možný dôvod pre skončenie štipendijného programu. Ani v prípade jeho ukončenia však záväzky podnikateľa voči vašej osobe nezanikajú.

Pri poskytnutí štipendia sa zároveň môžete s podnikateľom dohodnúť, že u neho zostanete pracovať na dobu určitú; vždy však za odmenu alebo za mzdu, akú podnikateľ vypláca iným zamestnancom s porovnateľným druhom práce. Priznanie štipendia možno vylúčiť, ak vám už bolo priznané podnikové štipendium z iného štipendijného programu uskutočňovaného tou istou vysokou školou. 

O štipendium treba písomne požiadať podľa inštrukcií zverejnených vašou školou (prípadne po dohode s podnikateľom). Splnenie podmienok pre jeho poskytnutie škola vyhodnotí spoločne s podnikateľom. 

Motivačné štipendium 

Účelom motivačného štipendia vyplácaného z prostriedkov štátneho rozpočtu je najmä podpora úsilia študentov o čo najlepšie výsledky dosiahnuté určitou činnosťou. Nejde pritom len o ocenenie vynikajúceho študijného prospechu. Motivačné štipendium sa podľa zákona môže vyplácať pri dvoch príležitostiach

1) Štúdium odboru, ktorý má potenciál priniesť trhu práce chýbajúcich profesionálov v určitej oblasti (tzv. odborové štipendium) 

Študijné odbory s absolventami atraktívnymi pre zamestnávateľov sú určované metodikou vypracovanou ministerstvom školstva na základe analýz a prognóz vývoja pracovného trhu. Pri rozhodovaní o tom, ktorí študenti uvedených odborov štipendium dostanú, sa zohľadňujú aj predchádzajúce študijné výsledky. Ak študujete ešte len prvý rok vášho štúdia, bude sa brať do úvahy váš prospech z posledného ročníka strednej školy. Čím lepšie známky budete mať, tým je pochopiteľne vyššia šanca na jeho získanie. 

Tento druh štipendia je podľa zákona určený maximálne pre 50 % študentov študijného odboru spĺňajúceho vyššie uvedené kritériá (v jednotlivých rokoch to teda môže byť aj menej). 

V roku 2022 boli pre účely vyplácania odborového motivačného štipendia príslušnou metodikou ministerstva označené nasledujúce odbory: 

- biológia, biotechnológie, drevárstvo, ekologické a environmentálne vedy, elektrotechnika, fyzika, chémia, chemické inžinierstvo a technológie, informatika, kybernetika, matematika, ošetrovateľstvo (bakalárske programy), potravinárstvo, pôrodná asistencia (bakalárske programy), stavebníctvo, strojárstvo, vedy o Zemi, získavanie a spracovanie zemských zdrojov; 

Predmety v rámci učiteľstva:

- fyzika, chémia, geografia, biológia, informatika, matematika.

Názvy študijných programov pritom nemusia úplne korešpondovať s vyššie uvedenými odbormi; dôležitý je obsah programu. Na základe uvedeného bolo štipendium možné získať napr. aj v programoch botanika, mikrobiológia, virológia či fyziológia rastlín. Či sa teda konkrétne váš študijný program bude dostatočne prekrývať s odborom požadovaným pre vyplatenie štipendia, opäť (pravdepodobne najjednoduchšie) zistíte z informácií zverejnených vašou školou.

Dotácie z ministerstva školstva za účelom vyplácania odborového štipendia sa naposledy poskytli v takej výške, aby 15 % študentov v požadovaných odboroch získalo do konca roka 2022 štipendium v priemernej výške 1 200 Eur

2) Vynikajúce plnenie študijných povinností (tzv. prospechové štipendium) alebo dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (tzv. mimoriadne štipendium) 

Štipendium priznávané z uvedených dôvodov (ak je hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu) môže získať najviac 10 % študentov príslušnej vysokej školy. Pre rok 2022 ministerstvo školstva formou dotácie vyčlenilo prostriedky v takej výške, ktorá umožňuje priznať štipendium v priemernej výške 500 Eur 10 % študentov dennej formy štúdia.

O priznaní motivačného štipendia (aj odborového, aj prospechového a mimoriadneho) rozhoduje vysoká škola; v rozhodnutí sa uvádza výška štipendia a odôvodnenie jeho priznania. Poskytnutie motivačného štipendia obvykle nie je podmienené podaním formálnej žiadosti a školy ho priznávajú automaticky; výnimkou môže byť napríklad poskytnutie odborového štipendia prvákom, ktorí musia zdokladovať študijné výsledky zo strednej školy, aby mohlo byť ustálené, ktorí z nich budú pri poskytnutí tohto druhu štipendia uprednostnení. 

Nad rámec uvedených druhov motivačných štipendií (financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu) môžu niektoré vysoké školy poskytovať štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností či dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti aj z vlastných zdrojov. Vysoká škola môže takto podporiť nielen študentov, ale aj absolventov, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní. 

Podmienky poskytovania štipendií z vlastných zdrojov ale aj konkrétnejšie podmienky vyplácania štipendií z prostriedkov štátu si vysoké školy upravujú buď v štipendijných poriadkoch alebo vo vnútorných predpisoch jednotlivých fakúlt.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

25. 5. 2023 | Barbora Magočová

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie... celý článok

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

8. 11. 2022 | Marek Mittaš

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom.... celý článok

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

14. 10. 2022 | Barbora Magočová

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Príspevok na činnosť pracovného asistenta je pomerne vysoká forma podpory, ktorá môže pomôcť hneď dvom ľuďom. Zdravotne postihnutá osoba sa vďaka nemu môže aktívne zárobkovo realizovať;... celý článok

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

11. 10. 2022 | Barbora Magočová

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

České ministerstvo spravodlivosti nedávno zverejnilo nové tabuľky, ktoré majú pomôcť s výpočtom výživného. Na Slovensku podobná iniciatíva zatiaľ chýba; konkrétne čísla treba prácne... celý článok