Ďalšie zdroje príjmu pre vysokoškolákov: Podnikové a motivačné štipendium

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 14. 9. 2022
Nástup na vysokú školu znamená pre väčšinu mladých výraznejšie osamostatnenie sa od rodičov. Ak navyše študujete mimo domova, ide často tiež o prvú príležitosť samostatne hospodáriť. Nový životný štýl býva spravidla spojený aj s vyššími nákladmi – každé euro teda príde vhod.
Ďalšie zdroje príjmu pre vysokoškolákov: Podnikové a motivačné štipendium

Zdroj: Shutterstock

V súvislosti s vysokoškolským štúdiom sme nedávno rozoberali podmienky priznania sociálneho štipendia (Potrebujete financie na štúdium? Skúste sociálne štipendium. Ako oň požiadať a koľko dostanete?). Poukázali sme aj na výhody študentských pôžičiek (Študentské pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania: Bezúčelové a s nízkym úrokom. Ako ich získať?). Dnes sa pozrieme na podnikové a motivačné štipendium. Už vopred uvádzame, že z pohľadu bežného študenta môže ísť o pomerne zaujímavé čiastky.

Podnikové štipendium 

Poskytnutie podnikového štipendia vyžaduje, aby vaša vysoká škola mala uzatvorenú zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií s podnikateľom, u ktorého by ste sa chceli realizovať. Či konkrétne vaša škola takúto zmluvu aktuálne uzatvorenú má alebo nemá, zistíte na jej webových stránkach, príp. u pracovníka povereného štipendijnou agendou. Na webe hľadajte oznamy avizujúce napr. „štipendijnú prax“. Oplatí sa však kontrolovať aj stránky firiem, v ktorých by ste chceli praxovať – niekedy totiž zverejňujú informácie o možnosti podnikového štipendia práve podnikatelia ako potenciálni zamestnávatelia. Oficiálnym účelom štipendia je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch či motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce. 

Priemernámesačná výška podnikového štipendia, ktorá vám bude poskytnutá v jednom akademickom roku, nesmie byť vyššia než štvornásobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby. Aktuálne teda možno uvažovať maximálne o čiastke vo výške 937,68 Eur za mesiac

O získanie podnikového štipendia sa vyplatí usilovať aj preto, že v zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov ide o príjem oslobodený od dane (podobne ako iné štipendiá, ktoré ale väčšinou nebývajú také vysoké). 

Štipendium vypláca podnikateľ, pre ktorého ide podľa ust. § 19 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o dani z príjmov o daňový výdavok. Ak by vám štipendium prestal hradiť, ide o možný dôvod pre skončenie štipendijného programu. Ani v prípade jeho ukončenia však záväzky podnikateľa voči vašej osobe nezanikajú.

Pri poskytnutí štipendia sa zároveň môžete s podnikateľom dohodnúť, že u neho zostanete pracovať na dobu určitú; vždy však za odmenu alebo za mzdu, akú podnikateľ vypláca iným zamestnancom s porovnateľným druhom práce. Priznanie štipendia možno vylúčiť, ak vám už bolo priznané podnikové štipendium z iného štipendijného programu uskutočňovaného tou istou vysokou školou. 

O štipendium treba písomne požiadať podľa inštrukcií zverejnených vašou školou (prípadne po dohode s podnikateľom). Splnenie podmienok pre jeho poskytnutie škola vyhodnotí spoločne s podnikateľom. 

Motivačné štipendium 

Účelom motivačného štipendia vyplácaného z prostriedkov štátneho rozpočtu je najmä podpora úsilia študentov o čo najlepšie výsledky dosiahnuté určitou činnosťou. Nejde pritom len o ocenenie vynikajúceho študijného prospechu. Motivačné štipendium sa podľa zákona môže vyplácať pri dvoch príležitostiach

1) Štúdium odboru, ktorý má potenciál priniesť trhu práce chýbajúcich profesionálov v určitej oblasti (tzv. odborové štipendium) 

Študijné odbory s absolventami atraktívnymi pre zamestnávateľov sú určované metodikou vypracovanou ministerstvom školstva na základe analýz a prognóz vývoja pracovného trhu. Pri rozhodovaní o tom, ktorí študenti uvedených odborov štipendium dostanú, sa zohľadňujú aj predchádzajúce študijné výsledky. Ak študujete ešte len prvý rok vášho štúdia, bude sa brať do úvahy váš prospech z posledného ročníka strednej školy. Čím lepšie známky budete mať, tým je pochopiteľne vyššia šanca na jeho získanie. 

Tento druh štipendia je podľa zákona určený maximálne pre 50 % študentov študijného odboru spĺňajúceho vyššie uvedené kritériá (v jednotlivých rokoch to teda môže byť aj menej). 

V roku 2022 boli pre účely vyplácania odborového motivačného štipendia príslušnou metodikou ministerstva označené nasledujúce odbory: 

- biológia, biotechnológie, drevárstvo, ekologické a environmentálne vedy, elektrotechnika, fyzika, chémia, chemické inžinierstvo a technológie, informatika, kybernetika, matematika, ošetrovateľstvo (bakalárske programy), potravinárstvo, pôrodná asistencia (bakalárske programy), stavebníctvo, strojárstvo, vedy o Zemi, získavanie a spracovanie zemských zdrojov; 

Predmety v rámci učiteľstva:

- fyzika, chémia, geografia, biológia, informatika, matematika.

Názvy študijných programov pritom nemusia úplne korešpondovať s vyššie uvedenými odbormi; dôležitý je obsah programu. Na základe uvedeného bolo štipendium možné získať napr. aj v programoch botanika, mikrobiológia, virológia či fyziológia rastlín. Či sa teda konkrétne váš študijný program bude dostatočne prekrývať s odborom požadovaným pre vyplatenie štipendia, opäť (pravdepodobne najjednoduchšie) zistíte z informácií zverejnených vašou školou.

Dotácie z ministerstva školstva za účelom vyplácania odborového štipendia sa naposledy poskytli v takej výške, aby 15 % študentov v požadovaných odboroch získalo do konca roka 2022 štipendium v priemernej výške 1 200 Eur

2) Vynikajúce plnenie študijných povinností (tzv. prospechové štipendium) alebo dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti (tzv. mimoriadne štipendium) 

Štipendium priznávané z uvedených dôvodov (ak je hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu) môže získať najviac 10 % študentov príslušnej vysokej školy. Pre rok 2022 ministerstvo školstva formou dotácie vyčlenilo prostriedky v takej výške, ktorá umožňuje priznať štipendium v priemernej výške 500 Eur 10 % študentov dennej formy štúdia.

O priznaní motivačného štipendia (aj odborového, aj prospechového a mimoriadneho) rozhoduje vysoká škola; v rozhodnutí sa uvádza výška štipendia a odôvodnenie jeho priznania. Poskytnutie motivačného štipendia obvykle nie je podmienené podaním formálnej žiadosti a školy ho priznávajú automaticky; výnimkou môže byť napríklad poskytnutie odborového štipendia prvákom, ktorí musia zdokladovať študijné výsledky zo strednej školy, aby mohlo byť ustálené, ktorí z nich budú pri poskytnutí tohto druhu štipendia uprednostnení. 

Nad rámec uvedených druhov motivačných štipendií (financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu) môžu niektoré vysoké školy poskytovať štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností či dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti aj z vlastných zdrojov. Vysoká škola môže takto podporiť nielen študentov, ale aj absolventov, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní. 

Podmienky poskytovania štipendií z vlastných zdrojov ale aj konkrétnejšie podmienky vyplácania štipendií z prostriedkov štátu si vysoké školy upravujú buď v štipendijných poriadkoch alebo vo vnútorných predpisoch jednotlivých fakúlt.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Kto odmietne prácu, nech príde o dávky. Minister Tomáš ohlásil drsné zmeny

2. 7. 2024 | Ivana Sladkovská

Kto odmietne prácu, nech príde o dávky. Minister Tomáš ohlásil drsné zmeny

Kto odmietne pracovnú ponuku, dostane od štátu menej peňazí. Alebo nedostane žiadne. Minister Erik Tomáš ohlásil veľké upratovanie v sociálnych dávkach pre dlhodobo nezamestnaných.... celý článok

Slovenskí otcovia našli liek na vyhorenie, masovo odchádzajú na rodičovské dovolenky

1. 7. 2024 | Redakcia

Slovenskí otcovia našli liek na vyhorenie, masovo odchádzajú na rodičovské dovolenky

Otec na rodičovskej dovolenke je na Slovensku čoraz častejším úkazom. Podľa nového prieskumu majú slovenskí muži čoraz väčší záujem ostávať so svojimi deťmi doma. Berú to ako pauzu... celý článok

Takmer 20 000 slovenských dôchodcov čaká od 1. júla zmena, ktorá ich poteší

27. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Takmer 20 000 slovenských dôchodcov čaká od 1. júla zmena, ktorá ich poteší

Zvýšenie životného minima ovplyvní exekučné zrážky z dôchodkov, nároky na predčasný starobný dôchodok a od 1. januára 2025 aj garantovanú sumu minimálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa... celý článok

Príspevok, ktorý poberajú tisíce Slovákov, sa zásadne mení

26. 6. 2024 | Redakcia

Príspevok, ktorý poberajú tisíce Slovákov, sa zásadne mení

Zákon o azyle prešiel zásadnou novelizáciou, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. Nové pravidlá obmedzujú poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov len na 120 dní, s výnimkou... celý článok

Slováci majú oddnes nárok na úplne nový príspevok v stovkách eur

18. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Slováci majú oddnes nárok na úplne nový príspevok v stovkách eur

Oddnes môžu nezamestnaní ľudia na Slovensku žiadať o nový príspevok na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci iniciatívy „práca na skúšku“. Príspevok je určený zamestnávateľom... celý článok