Potrebujete financie na štúdium? Skúste sociálne štipendium. Ako oň požiadať a koľko dostanete?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 22. 8. 2022
Vysokoškolské štúdium býva pre rodinu finančne náročné. Štát však dosiahnutie vyššieho stupňa vzdelania podporuje sociálnym štipendiom, na ktoré máte po splnení určitých podmienok právny nárok. Aké skutočnosti ovplyvňujú jeho výplatu pre školský rok 2022/2023?
Potrebujete financie na štúdium? Skúste sociálne štipendium. Ako oň požiadať a koľko dostanete?

Zdroj: Shutterstock

Ak chcete získať titul, môže byť sociálne štipendium atraktívnym riešením potreby úhrady nákladov spojených so štúdiom. Pre jeho priznanie totiž zákon neustanovuje obmedzenie určitým vekom; na druhej strane však nie je určené pre tzv. večných študentov ani na financovanie doktorandského štúdia. 

Kto má na sociálne štipendium nárok 

Na sociálne štipendium môžete pomýšľať, len ak spĺňate nasledujúce podmienky:

1) ste študentom študijných programov jedného z prvých dvoch stupňov vysokoškolského štúdia, resp. študijného programu spájajúceho prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia,
2) máte trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo vám bol na Slovensku udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana či dočasné útočisko,
3) príjem, ktorý dosahujete so spoločne posudzovanými osobami, neprekračuje určitú hranicu, ktorej výška závisí od hodnôt životného minima (viď nižšie).

Štipendium vám nemôže byť priznané, ak:

1) študujete študijný program 1. stupňa, pokiaľ ste už vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa dosiahli,
2) ste už dosiahli vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
3) vám bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania,
4) ak vaše štúdium presahuje štandardnú dobu vášho študijného programu; uvedené nemusí platiť, ak ste študentom so špecifickými potrebami a prekročenie štandardnej doby štúdia je spôsobené zdravotným postihnutím,
5) ak študujete externou formou.

Posudzovanie podmienky príjmu pre zisk štipendia 

Podrobné pravidlá pre stanovenie výšky príjmu, ktorá zakladá nárok na štipendium, možno nájsť vo vyhláške č. 102/2006 Z.z., o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl. Vzhľadom na ich značnú zložitosť je v prípade pochybností lepšie obrátiť sa na kompetentnú osobu, ktorej bola zverená agenda sociálnych štipendií na vašej vysokej škole; zväčša pôjde o pracovníka študijného oddelenia. 

Pre lepšiu predstavu však možno zjednodušene uviesť, že sociálne štipendium môžete získať len vtedy, ak váš príjem spolu s príjmom osôb, ktoré s vami tvoria okruh tzv. spoločne posudzovaných osôb, nepresiahne určitú hranicu. Okruh spoločne posudzovaných osôb, ktoré navyše musia spĺňať ďalšie podmienky, tvoria najbližší rodinní príslušníci (rodičia, súrodenci, manžel, nezaopatrené dieťa, rodič vášho nezaopatreného dieťaťa, manžel vášho rodiča a dieťa manžela vášho rodiča). Až na určité výnimky s vami musia žiť v domácnosti. 

Pre posúdenie vzniku nároku na sociálne štipendium je dôležitá tzv. hranica príjmu a rozhodujúci príjem.

a) hranicu príjmu tvorí súčet súm životného minima okruhu spoločne posudzovaných osôb; táto sa môže za použitia určitých koeficientov zvýšiť, ak z okruhu spoločne posudzovaných osôb študuje dennou formou vysokoškolského štúdia viacero osôb;
b) rozhodujúcim príjmom je v zásade 1/12 súčtu príjmov, ktoré ste vy a s vami spoločne posudzované osoby dosiahli za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium. Vyhláška osobitne určuje, ako treba pri počítaní rozhodujúceho príjmu zohľadniť napr. dávky v nezamestnanosti, výživné, sirotské dôchodky, vdovské dôchodky ale aj iné príjmy. 

Výška sociálneho štipendia pre rok 2022/2023 

Výšku sociálneho štipendia ovplyvňujú ešte 2 skutočnosti:

1) ako ďaleko od miesta vášho trvalého pobytu študujete;mimo miesta trvalého pobytu je štúdium na vysokej škole, ktorá je od neho vzdialená 30 a viac kilometrov; rozhodujúca je pritom cestovná vzdialenosť určená podľa verejnej autobusovej či dráhovej (napr. železničnej) dopravy.
2) koľko študentov dennej formy štúdia sa nachádza vo vašom okruhu spoločne posudzovaných osôb a kde študujú.

Viacero vysokých škôl má na svojich webových stránkach dostupné aj aktuálne „kalkulačky“ pre výpočet výšky sociálnych štipendií; väčšinou ide o stiahnuteľné tabuľkové súbory, do ktorých môžete zadať požadované údaje a aspoň orientačne zrýchlenou formou zistiť, či by vo vašom prípade štipendium pripadalo do úvahy. 

Ak splníte podmienky pre priznanie štipendia, musí vám byť vyplatená aspoň čiastka 10 Eur. Maximálna výška závisí od toho, či študujete v mieste trvalého bydliska alebo cestujete za vzdelaním aspoň 30 a viac kilometrov. Pokiaľ cesta do školy hranicu 30 kilometrov nepresahuje, je limitom čiastka 275 Eur. Ak ste tzv. cezpoľní, môže vám byť v závislosti od vášho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb aktuálne priznaná až suma vo výške 325 Eur. 

Ako o štipendium požiadať 

Sociálne štipendium sa síce vypláca z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozhodovanie o jeho priznávaní však zákon zveruje jednotlivým vysokým školám. Tieto spravidla ponúkajú vzor žiadosti pre priznanie sociálneho štipendia na svojich webových stránkach. Po vytlačení a vyplnení doručte žiadosť škole s tým, že o nároku na priznanie štipendia môže podľa znenia jej štatútu v konkrétnom prípade rozhodnúť buď rektor, alebo dekan fakulty, na ktorej študujete. Ak študujete na viacerých vysokých školách, možno vám štipendium priznať len na jednej z nich. 

Štipendium sa vypláca vždy najneskôr 10. deň príslušného kalendárneho mesiaca, a to na slovenský účet, ktorý uvediete v žiadosti o jeho priznanie.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

25. 5. 2023 | Barbora Magočová

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie... celý článok

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

8. 11. 2022 | Marek Mittaš

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom.... celý článok

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

14. 10. 2022 | Barbora Magočová

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Príspevok na činnosť pracovného asistenta je pomerne vysoká forma podpory, ktorá môže pomôcť hneď dvom ľuďom. Zdravotne postihnutá osoba sa vďaka nemu môže aktívne zárobkovo realizovať;... celý článok

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

11. 10. 2022 | Barbora Magočová

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

České ministerstvo spravodlivosti nedávno zverejnilo nové tabuľky, ktoré majú pomôcť s výpočtom výživného. Na Slovensku podobná iniciatíva zatiaľ chýba; konkrétne čísla treba prácne... celý článok