Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 25. 5. 2023
Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie prekážok pre vozičkárov – bežné úkony môže uľahčiť napr. aj onkologickým pacientom. Čo treba splniť, aby vám bol priznaný?
Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Zdroj: Shutterstock

Kto môže o príspevok žiadať? 

O peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže môže žiadať fyzická osoba:

1) s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „ŤZP“),

2) ktorej odkázanosť na úpravu bytu, domu či garáže sa konštatuje v tzv. komplexnom posudku (jeho vyhotovenie zabezpečí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny),

3) ktorej príjmy (vrátane príjmov s ňou spoločne posudzovaných osôb) či majetok nepresahujú stanovené hranice. Pri príjmoch je limitom päťnásobok sumy životného minima; pokiaľ ide o majetok vlastnený osobou s ŤZP, nesmie jeho hodnota presiahnuť 39 833 Eur (nepočíta sa doň však napr. nehnuteľnosť užívaná na trvalé bývanie či jedno osobné motorové vozidlo). 

Príspevok možno poskytnúť na úpravu bytu či rodinného domu, v ktorom má osobatrvalý pobyt. Príspevok na úpravu garáže vyžaduje, aby žiadateľ garáž vlastnil alebo aby bola aspoň súčasťou nájomného bytu a zároveň nebola súčasťou celoročnej pobytovej sociálnej služby. 

Aké úpravy možno z príspevku financovať? 

Príspevok sa poskytuje na také úpravybytu, rodinného domu či garáže, ktoré majú: 

1) zabezpečiť ich bezbariérovosť  (za bariéry sa pre účely poskytnutia príspevku považujú prekážky, ktoré osoba nemôže kvôli svojmu postihnutiu prekonať a v dôsledku ktorých sa nedokáže premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu rovnakým spôsobom ako osoba bez postihnutia toho istého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok), 

2) zvýšiťschopnosť osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievaťsa alebo si zabezpečiť sebaobsluhu alebo 

3) umožniť alebo uľahčiť jej premiestňovanie

Z príspevku možno hradiť úpravu existujúceho zariadenia, či úpravy vstupu do bytového domu, prístupu do bytu a k výťahu či vstupu a prístupu do domu a garáže; poskytuje sa aj na úpravu príslušenstva bytu či rodinného domu. Najvyšší súd konštatoval, že príspevok je možné za určitých podmienok priznať napríklad aj na výmenu vane za sprchový kút (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 7Sžsk/79/2018). 

Príspevok sa naopak neposkytuje na:

- odstránenie prekážok prekonateľných použitím pomôcok, ktoré sa dajú zabezpečiť z verejného zdravotného poistenia,

- vybudovanie nového objektu či zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod,

- úpravy bytu, domu alebo garáže rovnakého druhu z dôvodu opotrebovania existujúceho zariadenia alebo prekročenia životnosti existujúceho zariadenia či z dôvodu opotrebovania úpravy alebo prekročenia životnosti úpravy. 

Aká je výška príspevku? 

Výška príspevku sa odvíja od ceny úpravy a príjmu osoby s ŤZP tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka: Výška príspevku na úpravu rodinného domu, bytu a garáže 

Cena úpravy bytu/rodinného domu/garáže

Príjem osoby s ŤZP v násobkoch sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu*

 

do 1

do 2

do 3

do 4

do 5

do 332 Eur

90 %

90 %

90 %

70 %

50 %

 

Výška príspevku v % z ceny úpravy bytu/rodinného domu/garáže

do 1 660 Eur

95 %

95 %

85 %

75 %

65 %

nad 1 660 Eur

98 %

95 %

90 %

80 %

70 %

Od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 je životné minimumpre 1 plnoletú fyzickú osobu 234,42 Eur mesačne; od 1. 7. 2023 by malo ísť o čiastku 268,88 Eur mesačne.

Pri určení ceny úpravy sa zohľadňuje maximálne čiastka vyplývajúca zo zoznamu stavebných prác, materiálov a zariadení, ktorý formou opatrenia vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V súvislosti s naposledy vydaným opatrením č. 6/2009 Z.z. sa javí ako problematické, že je dnes už pomerne zastarané (napr. aj vzhľadom na rôzne zmeny v stavebných technológiách a materiáloch – bližšie napr. rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 30Sa/2/2022).

Celková výška príspevkov je limitovaná nasledovne:

- úhrn príspevkov na úpravu bytu a domu v období siedmich rokov nesmie presiahnuť sumu 6 638,79 Eur,

- úhrn príspevkov na úpravu garáže v období siedmich rokov nesmie presiahnuť sumu 1 659,70 Eur.

Uvedená lehota začne plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí príspevku nadobudlo právoplatnosť. O príspevok sa však (v rámci uvedených finančných limitov) dá žiadať aj opakovane; ďalší ale môže byť poskytnutý až po vyúčtovaní predchádzajúceho. 

Ak sú na úpravy toho istého bytu, domu či garáže odkázané viaceré osoby, určí sa príspevok z časti ich ceny, ktorá pripadá pomerne na každú z nich. 

Žiadosť o čerpanie príspevku a povinnosti po jeho poskytnutí 

Žiadosť o príspevok treba podať na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Pred jej podaním je najlepšie informovať sa priamo na úrade, aké dokumenty treba vyplniť a čo všetko sa bude musieť k žiadosti doložiť. Na vypracovanie komplexného posudku, ktorý je podkladom pre rozhodnutie o príspevku, je zákonom stanovená lehota 60 dní od začatia konania. Následne plynie úradu ďalších 30 dní na vyhotovenie rozhodnutia. Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny lehotu na rozhodnutie predĺžiť najviac o 30 dní. 

Príspevok sa poskytuje na základe dokladu o cene úpravy bytu, domu či garáže (tzv. predfaktúra). Tento musí byť vyhotovený osobou:

- predmetom činnosti ktorej je vykonávanie uvedených úprav alebo

- ktorá zabezpečí vykonanie úprav prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (ministerstvo uvádza, že ide o osobu s predmetom podnikania „uskutočňovanie stavieb a ich zmien“),. 

Realizáciu úprav, financovaných (aj) z príspevku, treba stihnúť:

- do 9 mesiacov od jeho poskytnutia,

- do 12 mesiacov od jeho poskytnutia, ak úpravy nemožno vykonať skôr z dôvodov na strane osoby, predmetom činnosti ktorej je vykonávanie úprav. 

Čerpanie príspevku musí byť vyúčtované do 30 dní od skončenia úprav. 

V prípade, že pred uplynutím 7 rokov od poskytnutia príspevku osoba s ŤZP:

- zmení trvalý pobyt,

- prestane využívať byt, dom či garáž, ktorých úprava bola financovaná z príspevku,

bude musieť príspevok alebo jeho pomernú časť vrátiť. Okrem toho je upravená povinnosť vrátenia príspevku aj pokiaľ by sa úpravy neuskutočnili v rozsahu uvedenom v komplexnom posudku alebo by sa realizovali za cenu, ktorá bola nižšia než cena, s ktorou sa kalkulovalo pri rozhodnutí o príspevku.

Anketa

Vnímate výšku príspevku ako dostatočnú?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

8. 11. 2022 | Marek Mittaš

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom.... celý článok

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

14. 10. 2022 | Barbora Magočová

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Príspevok na činnosť pracovného asistenta je pomerne vysoká forma podpory, ktorá môže pomôcť hneď dvom ľuďom. Zdravotne postihnutá osoba sa vďaka nemu môže aktívne zárobkovo realizovať;... celý článok

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

11. 10. 2022 | Barbora Magočová

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

České ministerstvo spravodlivosti nedávno zverejnilo nové tabuľky, ktoré majú pomôcť s výpočtom výživného. Na Slovensku podobná iniciatíva zatiaľ chýba; konkrétne čísla treba prácne... celý článok

Na aké dávky bude mať rodič nárok v roku 2023?

10. 10. 2022 | Redakcia

Na aké dávky bude mať rodič nárok v roku 2023?

Každý rodič vie, že starostlivosť o deti sa dokáže podpísať na rodinnom rozpočte. Tu je prehľad príspevkov a dávok, ktoré vám v roku 2023 pomôžu s výdavkami na nového člena rodiny. celý článok