Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: Ako sa zariadiť, aby pre vás nebolo rizikové?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 31. 3. 2022
Bojíte sa dlhov manžela alebo chcete ochrániť svoje investície pred delením po rozvode? Riešením je úprava rozsahu vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Aké možnosti v tomto smere ponúka zákon?
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: Ako sa zariadiť, aby pre vás nebolo rizikové?

Zdroj: Shutterstock

Bez úpravy sa budete deliť takmer o všetko – aj o dlhy 

Ak si bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ponecháte v zákonnom režime, delíte sa podľa práva s partnerom automaticky o všetko, čo ktorýkoľvek z vás nadobudne počas trvania manželstva. Obaja teda budete mať rovnaké práva nielen na veci získané kúpou, ale aj na finančné prostriedky tvoriace príjmy z podnikania či vyplatenú mzdu, a to aj vtedy, ak ich nedržíte na spoločnom bankovom účte. 

Do spoločného majetku nepatria len veci:

  • 1) získané dedičstvom,
  • 2) nadobudnuté darom,
  • 3) slúžiace osobnej potrebe jedného z manželov (typicky oblečenie),
  • 4) potrebné pre výkon povolania len jedného z manželov,
  • 5) vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov. 

Pri rozhodovaní o podobe majetkového režimu manželov ďalej treba vziať do úvahy, že z majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve môže byť uspokojená aj pohľadávka jedného z partnerov, ktorá vznikla počas trvania manželstva. 

Dohoda ochráni pri rozvode, voči veriteľom je jej účinnosť obmedzená 

Najuniverzálnejšou možnosťou zmeny rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva je vzájomná dohoda oboch manželov. Uvedenou dohodou možno spoločný majetok nielen zúžiť, ale aj rozšíriť. Podľa názoru súdov však platí, že dohoda nemôže meniť už existujúce vlastnícke vzťahy; upravuje sa ňou len režim nadobúdania vecí do bezpodielového spoluvlastníctva v budúcnosti (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 2 Sž-o-KS 93/2006). Režim spoločného majetku ďalej nemožno zmluvne zúžiť až do takej miery, aby úplne prestal existovať (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 5Cdo/58/2017) – zánik bezpodielového spoluvlastníctva počas trvania manželstva teda možno dosiahnuť len súdnym rozhodnutím, ako s píše nižšie. 

V rámci dohody môžu byť dojednané aj osobitné pravidlá o správe spoločného majetku. V neposlednom rade sa možno dohodnúť, že vznik bezpodielového spoluvlastníctva bude vyhradený až ku dňu zániku manželstva – zmysel takejto úpravy je v tom, že ak počas trvania manželstva z právneho hľadiska nebude k jednotlivým veciam existovať spoluvlastníctvo, nebudú manželia obmedzení vzájomným (ne)súhlasom pri majetkových dispozíciách. 

Podmienkou platnosti dohody je jej uzatvorenie vo forme notárskej zápisnice. Dodajme, že zmluvnú úpravu rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva sa oplatí využiť ako poistku pred nevýhodným porozvodovým delením majetku nadobudnutého najmä úsilím jedného z manželov. Ak je vašou motiváciou pre zmenu rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva jeho ochrana pred dlhmi vášho manžela, pomôže vám uzatvorenie dohody len obmedzene. Na jej znenie sa totiž podľa zákona môžete odvolať len vtedy, ak je veriteľovi známa. Pokiaľ hľadáte optimálne zabezpečenie pred exekúciou, využite radšej možnosť zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva súdom.

 Ak sa bojíte dlhov z podnikania, súd spoločný majetok zruší 

V prípade, že váš manželský partner získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, môžete sa na súde domáhať, aby bolo bezpodielové spoluvlastníctvo zrušené. Ak podnikáte obaja, má právo podať návrh ktorýkoľvek z vás. Podmienky pre zrušenie sú splnené, ak sa oprávnenie na podnikanie viaže priamo k osobe manžela, t.j. ak jeden z vás ako fyzická osoba začne podnikať napríklad ako živnostník. Dôvodom na zrušenie naopak nie je vlastníctvo obchodného podielu a postavenie spoločníka či konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným (rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 2Co/416/2012). 

Na zrušenie spoločného majetku z dôvodu podnikateľskej činnosti jedného z manželov je právny nárok; súd preto neskúma, či je podnikanie rizikové a vášmu návrhu musí vyhovieť. Za podanie návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je účtovaný súdny poplatok vo výške 165,50 EUR. 

Zrušenie spoluvlastníctva súdom je alternatívou aj pri nezodpovednom partnerovi 

V prípade, že váš manžel nepodniká a zároveň odmieta uzatvoriť akúkoľvek dohodu o zmene rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezúfajte. Pre krajné prípady poskytuje zákon ešte jednu možnosť ochrany majetkových záujmov jedného z manželov. 

Ak existujú závažné dôvody, pre ktoré by ďalšie trvanie spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže ho súd zrušiť. Žalobe bude vyhovené za predpokladu, že požadovanú intenzitu vami uvádzaných dôvodov pre zrušenie spoločného majetku aj riadne preukážete. Podľa ustálenej judikatúry pristupujú súdy k ukončovaniu režimov manželského spoluvlastníctva, ak je jeden z manželov gambler, prípadne ak kvôli alkoholizmu, drogovej závislosti alebo z iných príčin ohrozuje spoločný majetok dlhmi či hýrivým životným štýlom.

Opustenie spoločnej domácnosti a prebiehajúce rozvodové konanie naopak závažný dôvod na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepredstavujú (rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 11CoP/220/2017).

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

manželia, rozvod

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register