Rozvodom to nekončí: 5 vecí, ktoré treba riešiť s ex a ich finančné dopady

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 29. 4. 2024
Dobré vzťahy po rozvode sú na nezaplatenie. Svoje by o tom určite vedeli povedať všetci, ktorí sa musia s expartnerom „handrkovať“ o každej možnej záležitosti ohľadom detí či spoločného majetku. Na čo by ste sa mali pripraviť a koľko vás to v roku 2024 môže stáť, ak sa s bývalým partnerom nedokážete dohodnúť?
Rozvodom to nekončí: 5 vecí, ktoré treba riešiť s ex a ich finančné dopady

Zdroj: Shutterstock

Vyporiadanie BSM sa v roku 2024 predraží 

Pred rozvodom sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (v článku tiež len „BSM“) nedá vyporiadať. Prípadná dohoda o budúcom rozdelení spoločného majetku pred zánikom manželstva môže byť len predbežná a nezáväzná – platne ju podľa judikatúry možno uzatvoriť až po právoplatnosti rozvodového rozsudku (bližšie rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 11Co/12/2020). Po definitívnom skončení manželstva je ale vo väčšine prípadov výhodnejšia než súdne konanie o vyporiadaní BSM. 

S účinnosťou dohody o rozdelení BSM sa nemusia spájať nijaké ďalšie poplatky, pokiaľ sa netýka nehnuteľností.

Ak však vyporiadavate pozemky, stavby či byty, je potrebné podať návrh na vklad dohody do katastra nehnuteľností. V tejto súvislosti treba počítať s nutnosťou úhrady poplatku za osvedčenie podpisov oboch bývalých manželov na dohode. Za návrh na vklad do katastra zaplatíte správny poplatok vo výške 100 Eur; ak je podaný elektronicky, znižuje sa poplatok na 50 Eur. Za zrýchlený vklad (rozhodnutie do 15 dní od podania návrhu), uhradíte buď 300 Eur v prípade listinného podania návrhu alebo 150 Eur, ak návrh podáte elektronicky. 

So súdnym konaním o vyporiadanie BSM sa spája: 

1) súdny poplatok 

Pri podaní žaloby na vyporiadanie sa platí 100 Eur. Za samotné vyporiadanie podľa spôsobu ukončenia konania uhradíte navyše poplatok:

3 % z ceny všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt, ktoré sa vyporiadavajú, ak sa konanie skončí rozsudkom,

1 % z ceny všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt, ktoré sa vyporiadavajú, ak sa konanie skončí súdnym zmierom.

Za vyporiadanie BSM podľa spôsobu skončenia veci hradíte vždy minimálne 100 Eur; najviac vám súd môže účtovať 25 000 Eur. 

2) odmena advokáta za zastupovanie v súdnom konaní 

Ak sa necháte v súdnom konaní o vyporiadanie BSM zastúpiť advokátom, môžete si dohodnúť buď zmluvnú odmenu (najčastejšie ide o tzv. hodinovú odmenu, príp. môže ísť aj o podielovú odmenu, ktorá nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci). Pokiaľ sa na odmene nedohodnete, platí sa odmena podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. (tzv. advokátska tarifa). 

Vo veciach vyporiadania BSM je tarifnou hodnotou 1/2 hodnoty všetkých vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré sú predmetom vyporiadania; z tejto si následne advokát vypočíta odmenu podľa počtu úkonov právnej služby (úkonom je napr. podanie žaloby, účasť na súdnom pojednávaní, odvolanie). Odmenu za 1 úkon právnej služby si môžete skontrolovať podľa nasledujúcej tabuľky: 

Tabuľka: Určenie výšky odmeny za 1 úkon právnej služby podľa § 10 ods. 1 advokátskej tarify (znenie aktuálne k 25. 4. 2024) 

Tarifná hodnota (1/2 z hodnoty súčastí BSM)

Odmena za 1 úkon právnej služby

Do 165,97 Eur

16,60 Eur

Nad 165,97 Eur do 663,88 Eur

16,60 Eur + 1,66 Eur za každých aj začatých 33,19 Eur prevyšujúcich sumu 165,97 Eur

Nad 663,88 Eur do 6 638,78 Eur

41,49 Eur + 9,96 Eur za každých aj začatých 331,94 Eur prevyšujúcich sumu 663,88 Eur

Nad 6 638,78 Eur do 33 193,92 Eur

220,74 Eur + 16,60 Eur za každých aj začatých 1 659,70 Eur prevyšujúcich sumu 6 638,78 Eur

Nad 33 193,92 Eur

486,29 Eur + 6,64 Eur za každých aj začatých 3 319,39 Eur prevyšujúcich sumu 33 193,92 Eur

Ku každému úkonu právnej služby si ešte pripočítajte tzv. režijný paušál vo výške 1/100 výpočtového základu (pre rok 2024 ide o sumu 13,73 Eur) a rátajte aj s navýšením odmeny o DPH či prípadnou náhradou cestovných výdavkov a náhradou za stratu času, ak súd nie je v mieste, ktoré je sídlom advokáta. 

Dodajme, že ak bude mať v súdom konaní o vyporiadanie BSM úspech váš bývalý partner, hrozí, že budete musieť nahradiť aj trovy jeho právneho zastúpenia. Tieto sa platia vo výške podľa advokátskej tarify (viď vyššie).

 Výživné na deti na súde pravidelne navyšujte, aj keď ex-partner platí dobrovoľne 

Ak ste rodičom, ktorému boli deti zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, nemali by ste sa uspokojiť so sumou výživného, ktorú vám súd určil pri rozvode. Výživné by ste mali nechať súdom navyšovať vždy, keď sa zmenia pomery (napr. pri nástupe detí na novú školu a pod.). Všeobecne platí, že k zmene pomerov rozhodných pre určenie výživného dochádza zhruba každé 3 roky (rozhodnutie Krajského súdu Košice, sp.zn. 7CoP/48/2020). 

Nespoliehajte sa na to, že bývalý partner platí dobrovoľne vyššiu sumu než mu určil súd. Nejde pritom len o to, že exekvovať sa dá iba čiastka priznaná súdnym rozhodnutím. Pokiaľ z nejakého dôvodu prestane výživné hradiť, budete môcť vykompenzovať túto stratu tzv. náhradným výživným. Na toto je ale nárok v sume výživného určeného rozhodnutím súdu (príp. v sume rozdielu medzi výškou výživného určeného rozhodnutím súdu a výškou zaplateného výživného, ak expartner bude plniť aspoň čiastočne). Ak by teda prišlo na lámanie chleba, dostali by ste kvôli zanedbaniu aktualizácie výšky výživného na súde od štátu na deti zbytočne menej peňazí. Podrobnosti k náhradnému výživnému sa dočítate v našom článku: Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

Konanie o výživnom medzi deťmi a rodičmi je od súdneho poplatku oslobodené; ďalšou výhodou je, že v drvivej väčšine prípadov sa pri neúspechu na súde nepriznáva protistrane náhrada trov. Zároveň treba povedať, že toto konanie sa dá pri troche snahy celkom úspešne zvládnuť aj bez právneho zastúpenia. 

Určenie styku s deťmi – čo hrozí, ak nebudú dodržané termíny? 

Ak má jeden z bývalých partnerov súdom určený rozsah styku s deťmi a druhý súdne rozhodnutie nerešpektuje, môže to mať nielen nepriaznivé následky na samotné dieťa, ale aj na peňaženku toho, kto sa súdnym rozhodnutím neriadi. 

Následkami neplnenia súdneho rozhodnutia o úprave styku môže byť napr.:

1) ukladanie pokút v rámci výkonu uvedeného rozhodnutia, a to až do 1 000 Eur,

2) uplatnenie nároku na náhradu škody za neuskutočnenie styku (napr. zbytočne vynaložených cestovných nákladov do miesta prevzatia dieťaťa od druhého rodiča). 

Daňový bonus a rodinné prídavky pri striedavej starostlivosti 

Pokiaľ vám budú deti zverené do striedavej starostlivosti, môže medzi vami a bývalým partnerom vzniknúť spor o to, kto si na ne uplatní daňový bonus. Tento benefit si môže uplatniť len jeden z vás. Pokiaľ sa nedohodnete, môže si ho podľa zákona prednostne uplatniť matka. To však neznamená, že otec nemôže požiadať súd, aby v prípade striedavej starostlivosti autoritatívne rozhodol, ako sa budú rodičia v poberaní daňového bonusu striedať (rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 20CoP/192/2019). 

Aj o rodinných prídavkoch sa môžete pri striedavej starostlivosti dohodnúť. Ak sa tak nestane, vyplatí sa prídavok a príplatok k prídavku striedavo každému rodičovi počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá starostlivosť. Vyplácať sa začne tomu rodičovi, ktorý má určený väčší rozsah striedavej starostlivosti; to neplatí, ak si za tie isté kalendárne mesiace uplatní nárok na prídavok a príplatok k prídavku len rodič, ktorý má určený menší rozsah striedavej starostlivosti. 

Aké výdavky sú spojené sporom ohľadom záležitosti týkajúcej sa deti? 

Rozvedení manželia v súvislosti s deťmi primárne riešia otázky výživného či styku. Skôr či neskôr ale môže prísť na pretras otázka vhodnej školy, optimálneho spôsobu liečenia zdravotného problému dieťaťa či prípadnej zmeny priezviska na priezvisko toho z rodičov, ktorý s dieťaťom žije v spoločnej domácnosti.

Ak ohľadom uvedených vecí nedosiahnete kompromis, môžete sa obrátiť na súd. Dobrá správa je, že konanie vo veciach maloletého dieťaťa, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť, je od súdneho poplatku oslobodené. Zároveň ide o typ konania, v ktorom súd zvyčajne ani v prípade prehry nepriznáva náhradu trov konania protistrane (môže tak urobiť len výnimočne, ak to je s ohľadom na okolnosti prípadu spravodli

Anketa

Rozvádzali ste sa?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

deti, prídavky na deti, rozvod

Toto ste už čítali?

Úplne nový reťazec spustil na Slovensku skúšobnú prevádzku, nakupovať sa dá v dvoch mestách

21. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Úplne nový reťazec spustil na Slovensku skúšobnú prevádzku, nakupovať sa dá v dvoch mestách

Známy český obchod s potravinami Košík.cz už funguje na Slovensku. V dvoch slovenských mestách už sa dá nakupovať v skúšobnej prevádzke.

Po slamkách a príboroch chystá EÚ nový zákaz. Dotkne sa každodennej veci

21. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Po slamkách a príboroch chystá EÚ nový zákaz. Dotkne sa každodennej veci

Európska únia sa pripravuje na významný krok v boji proti plastovému odpadu. Od roku 2030 plánuje zakázať miniobaly, v ktorých sa predávajú kečupy, majonézy, šampóny a ďalšie produkty.... celý článok

Benzín by mohol zdražieť až o 40 centov, je za tým nová daň

18. 5. 2024 | Redakcia

Benzín by mohol zdražieť až o 40 centov, je za tým nová daň

Od roku 2027 čaká členské štáty EÚ nový systém ETS2 na stanovovanie cien uhlíka, ktorý má za cieľ znížiť emisie z dopravy a vykurovania. Tento systém môže zvýšiť ceny benzínu až o 40... celý článok

Peklo s pasmi: Zúfalí Slováci čakajú na doklady mesiace, poplatky vystrelili nahor

17. 5. 2024 | Ivana Sladkovská

Peklo s pasmi: Zúfalí Slováci čakajú na doklady mesiace, poplatky vystrelili nahor

Zvýšenie poplatkov na úradoch, malé kapacity úradov a blížiaca sa dovolenková sezóna zapríčinili, že Slováci čakajú na pasy aj dva mesiace. Pri deťoch však existuje malý fígeľ, ako... celý článok

Prichádza regulácia smart elektroniky, sociálnych sietí či Netflixu: Čo sa mení?

16. 5. 2024 | Barbora Magočová

Prichádza regulácia smart elektroniky, sociálnych sietí či Netflixu: Čo sa mení?

1. júla 2024 nadobudne účinnosť zákon, ktorý prináša podrobnejšiu úpravu tzv. digitálnych plnení. Novinky sa nebudú týkať len tovarov či služieb – regulácia bude v určitých prípadoch... celý článok