Prídavky na deti

Prídavok na dieťa prekonal hranicu 25 eur

Prídavok na dieťa predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Výšku prídavku zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Platí od - doVýška mesačného príspevku
1.1.2021 - 31.12.202125,50 €
1.1.2020 - 31.12.202024,95 €
1.1.2019 - 31.12.201924,34 €
1.1.2018 - 31.12.201823,68 €

Výška tejto dávky priamoúmerne závisí od životného minima a zvyšuje sa o taký istý koeficient ako životné minimum.

Kto má nárok na prídavok na dieťa?

Nárok na prídavok na dieťa má predovšetkým rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa. Výška príjmu rodiča nie je dôležitá. V prípade, ak sa o dieťa nestará rodič, zákon presne stanoví, kto má naň nárok. Prvou podmienkou však je, že rodič či iná osoba sa musí o dieťa starať.

Rodič aj dieťa musia mať na Slovensku trvalý alebo aspoň prechodný pobyt. Nezaopatrené dieťa sa rozumie dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

Kto má nárok na príplatok k prídavku na dieťa?

V prvom rade je potrebné splniť základné podmienky, aby si osoba mohla nárokovať na prídavok na dieťa.

Na to, aby ste si mohli žiadať ešte o príplatok musíte navyše spĺňať nasledujúce podmienky:

  • musíte byť poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%,  výsluhového dôchodku, či iného dôchodku uvádzaného v zákone,
  • nemôžete vykonávať zárobkovú činnosť, a ani iná fyzická osoba, ktorá by si na to dieťa mohla uplatniť daňový bonus,
  • v prípade, že si uplatníte nárok na prídavok a žiadate o príplatok, tak na to dieťa si nemôžete priznať daňový bonus.

Výšku príplatku k prídavku zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Platí od - doVýška mesačného príplatku
1.1.2020 - 31.12.202011,96 €
1.1.2020 - 31.12.202011,70 €
1.1.2019 - 31.12.201911,10 €
1.1.2018 - 31.12.201811,10 €

Výška tejto dávky priamoúmerne závisí od životného minima a navršuje sa o taký istý koeficient ako životné minimum.

Ako si uplatniť nárok na prídavok a príplatok k prídavku na dieťa

Svoj nárok si uplatníte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa vášho trvalého pobytu. Nárok si uplatníte odovzdanou a potvrdenou žiadosťou.

Spolu so žiadosťou musíte na úrad odovzdať aj potvrdenie školy, ktoré dieťa navštevuje. Je nutné, aby bolo potvrdenie uvedené v tabuľke, ktorá je súčasťou žiadosti.

Príspevky pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. O príplatok môžete žiadať najneskôr do uplynutia šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Výška príspevku pri narodení dieťaťa:

Platí od - doVýška príspevku
od 1.1.2011 829,86 €, ak sa dieťa narodilo z prvého, druhého alebo tretieho pôrodu
od 1.1.2011 151,37 €, ak sa dieťa narodilo zo štvrtého a ďalšieho pôrodu

Ak sa súčasne narodili dve deti alebo viac detí, nárok na príspevok na každé dieťa sa zvyšuje o 75,69 eur.

Kedy vzniká nárok na príspevok?

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa má predovšetkým matka. V prípade, že matka zomrie pri pôrode, zriekne sa dieťaťa alebo ho opustí, tak má nárok otec dieťaťa či iné osoby (Zákon č. 238/1998 Z.z.).

Aby si matka mohla uplatniť tento príspevok, musí:

  • sa dieťa narodiť,
  • mať trvalý pobyt na Slovensku.

Príspevok pri narodení viac detí naraz

Tento príspevok patrí rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá.

Príspevok sa poskytuje do 15 rokov veku dieťaťa a poskytuje sa na každé dieťa raz ročne.

Výška príspevku pri narodení viac detí súčasne:

Výška príspevkuVek dieťaťa
110,36 €dieťa do 6 rokov veku
110,36 €dieťa od 6 rokov veku do 15 rokov veku
110,36 dieťa vo veku 15 rokov veku

Ďalšou dôležitou podmienkou poskytnutia príspevku je trvalé bydlisko rodiča aj detí na Slovensku.

Ako si uplatniť nárok na príspevky?

Svoj nárok si uplatníte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa vášho trvalého pobytu. Nárok si uplatníte odovzdanou a potvrdenou žiadosťou.

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky