Potrebujete sa zbaviť s.r.o.? Ako na jej likvidáciu v roku 2023?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 10. 1. 2023
Definitívne ukončenie podnikania prostredníctvom obchodnej spoločnosti je pomerne náročné – a to nielen z administratívneho, ale aj z finančného hľadiska. Urobte si s nami jasno v tom, čo všetko treba podniknúť, aby ste dosiahli výmaz spoločnosti z obchodného registra.
Potrebujete sa zbaviť s.r.o.? Ako na jej likvidáciu v roku 2023?

Zdroj: Shutterstock

Aké podmienky treba splniť, aby vaša spoločnosť úspešne vstúpila do likvidácie? Čo môže nastať, ak ich nesplníte? A je podľa zákona vôbec prípustné, aby spoločnosť zanikla aj bez likvidácie? 

Definitívny zánik s.r.o. vyžaduje viaceré kroky 

Ak má vaša spoločnosť zaniknúť bez právneho nástupcu, to znamená bez toho, aby jej majetok prešiel na inú spoločnosť napríklad  v dôsledku fúzie, musia prebehnúť 3 základné etapy: 

1) Zrušenie spoločnosti 

O zrušení spoločnosti môžu rozhodnúť spoločníci (z akéhokoľvek dôvodu) alebo súd (z dôvodu nesplnenia niektorých jej povinností, príp. v súvislosti s ukončením konkurzného konania). 

2) Zákonom stanovená doba pre vysporiadanie dlhov zrušenej spoločnosti 

V rámci tejto doby môže prebiehať likvidácia, konkurz alebo musí byť veriteľom aspoň ponechaný priestor, aby mohli likvidáciu či konkurz iniciovať (za účelom uspokojenia ich pohľadávok voči spoločnosti). 

3) Výmaz spoločnosti z obchodného registra 

Zánik spoločnosti z právneho hľadiska nastáva až ku dňu jej výmazu z obchodného registra - zrušenie a zánik s.r.o. teda nemožno stotožňovať. 

Ako prebieha vstup do likvidácie 

Začiatok likvidácie nie je automaticky spojený so zrušením spoločnosti. Spoločnosť vstupuje do likvidácie až zápisom likvidátora do obchodného registra. Ešte pred jeho zápisom ale musí byť ustanovený; a to buď:

1) spoločníkmi alebo príslušným orgánom spoločnosti spolu s rozhodnutím o zrušení spoločnosti (môže ísť len o osobu zapísanú v registri fyzických osôb, ktorá s ustanovením súhlasí a spĺňa podmienky pre výkon funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti – má 18 a viac rokov, spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonná v zmysle 6 ods. 2 živnostenského zákona, jej ustanovenie nie je v rozpore s tzv. rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka, ktoré výkon funkcie štatutárneho orgánu zakazuje),
2) súdom, ktorý tak môže urobiť, ak spoločníci či orgán spoločnosti neustanovia likvidátora najneskôr do 60 dní od zrušenia spoločnosti tak, aby spoločnosť vstúpila do likvidácie najneskôr do 90 dní od jej zrušenia. Súd ustanovuje likvidátora náhodným výberom zo zoznamu profesionálov, ktorí by mohli v prípade konkurzu spoločnosti vykonávať funkciu správcu konkurznej podstaty. 

Pred zápisom likvidátora do obchodného registra sa vždy (t. j. aj pred jeho ustanovením súdom, aj po jeho ustanovení spoločníkmi či orgánom spoločnosti) vyžaduje zloženie preddavku na likvidáciu vo výške 1 500 Eur. Nejde pritom o konečnú sumu, ktorá sa bude likvidátorovi vyplácať za zrealizovanie likvidácie. Jeho odmena sa môže teoreticky vyšplhať až na 330 000 Eur, záleží ale samozrejme na náročnosti likvidačného procesu (najmä na rozsahu majetku a záväzkov likvidovanej spoločnosti). 

Čo môže nastať, ak bola s.r.o. zrušená, ale nebol uhradený preddavok na likvidáciu 

Preddavok na likvidáciu je pomerne vysoký. Zákon preto počíta aj s možnosťou, že k jeho zloženiu nedôjde a spoločnosť tým pádom do likvidácie nevstúpi. Stanovuje preto domnienku, že ak spoločnosť ani do 90 dní od zverejnenia oznámenia o jej zrušení v Obchodnom vestníku nebude mať v obchodnom registri zapísaného likvidátora, bude sa predpokladať jej úpadok.

S predpokladom úpadku sa spája najmä zjednodušenie podmienok pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Zároveň by v tejto fáze mali štatutári spoločnosti dobre zvážiť svoj ďalší postup. Za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu im totiž podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii aktuálne hrozí pokuta až do výšky 12 500 Eur, nehovoriac o povinnosti k náhrade škody, ktorá ich omeškaním vznikne veriteľom spoločnosti. 

Oznámenie o predpokladanom úpadku spoločnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku spolu s poučením, že ak do šiestich mesiacov nebude podaný buď:

1) návrh na ustanovenie likvidátora (spolu s osvedčením o zložení preddavku) alebo
2) návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti,

bude to mať za následok výmaz spoločnosti z obchodného registra (a teda aj jej zánik). Ak sa teda v uvedenej lehote nenájde osoba, ktorá bude chcieť voči zrušenej spoločnosti aktívne vymáhať dlh, môže spoločnosť zaniknúť aj bez likvidácie. Šesťmesačnú lehotu môže súd predĺžiť na žiadosť správcu dane, poplatkov a cla či osoby, ktorá odporuje právnemu úkonu spoločnosti alebo sa domáha neplatnosti prevodu majetku spoločnosti či vyslovenia neplatnosti právneho úkonu týkajúceho sa majetku, ktorý spoločnosti patrí alebo patril. 

Ako prebieha likvidácia 

Vstupom do likvidácie na likvidátora prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti (u s.r.o. teda pôsobnosť konateľov). Výnimkou je oprávnenie zvolať zasadnutie najvyššieho orgánu spoločnosti (u s.r.o. ide o valné zhromaždenie). Likvidátor ale z podstaty svojej funkcie ďalej nerozvíja podnikateľskú činnosť spoločnosti – robí len úkony smerujúce k jej likvidácii. V zásade teda:

1) plní záväzky spoločnosti,
2) uplatňuje jej pohľadávky (vymáha ich od dlžníkov spoločnosti),
3) prijíma plnenia a vystupuje za spoločnosť v dosiaľ nevyriešených záležitostiach (napr. pred súdmi či inými orgánmi). 

formálneho hľadiska musí likvidátor podniknúť napr. nasledujúce úkony:

1) oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom,
2) zabezpečiť zverejnenie oznámenia o vstupe do likvidácie v Obchodnom vestníku,
3) zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku podľa stavu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie,
4) vyhotoviť zoznam pohľadávok spoločnosti – základný zoznam musí byť hotový ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie a do 30 dní od vyhotovenia sa musí uložiť v zbierke listín obchodného registra
5) vyhotoviť zoznam majetku – základný zoznam majetku treba vyhotoviť a uložiť do zbierky listín v rovnakej lehote ako základný zoznam pohľadávok,
6) ak zistí predlženie spoločnosti, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu – ak bol ustanovený súdom, stane sa zároveň správcom konkurznej podstaty.

Likvidácia trvá najmenej 6 mesiacov; k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra likvidátor prikladá účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

Likvidačný proces sa môže predĺžiť, ak sa zistí, že má likvidovaná spoločnosť daňový nedoplatok alebo sa u nej vykonáva daňová kontrola. K návrhu na výmaz spoločnosti z registra sa v takom prípade navyše prikladá aj vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku a o tom, že daňová kontrola neprebieha.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Najlepší čas začať sporiť.

Chcem zistiť viac

Uzatvorte si stavebné sporenie a spolu s ÚROKOVÝM BONUSOM zhodnotíme vaše vklady až do výšky 4 % v tomto roku.

Advertisement

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

5. 5. 2023 | Barbora Magočová

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

Viedol váš blízky až do jeho smrti prosperujúci podnik? Nadviazanie na jeho podnikanie je možné bez ohľadu na to, či ho prevádzkoval prostredníctvom s.r.o. alebo ako živnostník. Aké... celý článok

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

3. 5. 2023 | Daniel Výcha

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

Mzdári ich používajú pri svojej každodennej práci. Aj keď niekto pre vás vykonáva účtovníctvo, je dobré mať aspoň základné povedomie o týchto číslach. Tieto čísla totiž ovplyvňujú vašu... celý článok

Založenie eseročky v roku 2023: Čo sa zmenilo a ako postupovať?

28. 4. 2023 | Marek Mittaš

Založenie eseročky v roku 2023: Čo sa zmenilo a ako postupovať?

Rozhodli ste sa podnikať formou s.r.o.? Od 1. februára 2023 došlo k niekoľkým zmenám v porovnaní s rokom 2022. Prečítajte si, aké úkony a povinnosti musíte splniť a kedy si môžete zjednodušiť... celý článok

4 situácie, v ktorých vám RAPEX a RASFF ušetria zdravie aj peňaženku

13. 3. 2023 | Barbora Magočová

4 situácie, v ktorých vám RAPEX a RASFF ušetria zdravie aj peňaženku

Sledovanie systémov Safety Gate/RAPEX, RASFF či upozornení orgánov dohľadu na nebezpečné výrobky už dnes vďaka internetu nie je vôbec ťažké. Lepší prehľad o rizikách dostupného tovaru... celý článok

PN živnostníka: Všetko, čo potrebujete vedieť

7. 3. 2023 | Redakcia

PN živnostníka: Všetko, čo potrebujete vedieť

Živnostníci majú nárok na nemocenskú dávku počas dočasnej práceneschopnosti. Dnes vám prinesieme všetky podstatné informácie o tom, čo robiť, keď vás lekár vypíše na PN. Čítajte ďalej,... celý článok