Kedy môžete odmietnuť zamestnanie sprostredkované úradom práce?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 24. 10. 2023
Prihlásili ste sa na úrad práce, aby ste nemuseli hradiť platby na zdravotné poistenie; úrad vám však núka zamestnanie, ktoré sa vám nepáči. Existujú situácie, v ktorých máte právo ponuku práce od úradu odmietnuť a napriek tomu vás nemôže vyradiť z evidencie. O ktoré prípady ide?
Kedy môžete odmietnuť zamestnanie sprostredkované úradom práce?

Zdroj: Shutterstock

Prácu nemá hľadať len úrad, ale aj uchádzač 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“ či „úrad“) sa má v rámci svojej činnosti zamerať na vyhľadávanie a ponúkanie tzv. vhodného zamestnania. Sprostredkovanie vhodného zamestnania má vykonávať nestranne a musí pritom rešpektovať váš výber z ponúkaných pracovných miest. Zákon ale výslovne stanoví, že ako uchádzač nemáte právny nárok na sprostredkovanie konkrétneho pracovného miesta. 

Vo vzťahu k získaniu novej práce vám zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie zakladá 2 okruhy kľúčových povinností: 

1) povinnosť aktívne si hľadať zamestnanie,

2) povinnosť spolupracovať s úradom. 

Akú mieru aktivity pri hľadaní práce od vás úrad bude vyžadovať? 

Ak ste uchádzačom o zamestnanie,  nestačí, že si budete zamestnanie hľadať. Úradu práce treba jeho aktívne vyhľadávanie aj preukázať. Musíte tak robiť buď osobne alebo elektronicky v súlade požiadavkou úradu. Preukázanie sa pripúšťa formou predloženia:

- žiadosti o prijatie do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zaslanej potenciálnemu zamestnávateľovi,

- dokladu o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,

- potvrdenia príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia,

- preukázateľného začatia konania vo veci vykonávania osobnej asistencie,

- preukázateľného začatia konania vo veci poskytovania pracovnej asistencie,

- žiadosti o sprostredkovanie zamestnania predloženej alebo zaslanej právnickej či fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu,

- žiadosti o prijatie do zamestnania predloženej alebo zaslanej agentúre dočasného zamestnávania.

Ak preukazujete aktívne hľadanie práce predložením žiadosti, musí v nej byť uvedený dátum prevzatia a podpis osoby oprávnenej na jej prevzatie. Pripúšťa sa aj doloženie poštového podacieho lístku či odoslania žiadosti elektronickou poštou.


Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

  • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
  • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
  • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Čo treba splniť, ak vám prácu nájde úrad? 

Na účel ponuky vhodného zamestnania musíte byť úradu práce k dispozícii do troch pracovných dní odo dňa vyzvania. Forma výzvy by mala byť s úradom vopred dojednaná. Vyjadrenie zamestnávateľa o vašom prijatí alebo neprijatí do ponúknutého vhodného zamestnania musíte doručiť úradu v ním určenom termíne. 

Ak odmietnete ponuku alebo nástup do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov, bude sa vaše odmietnutie považovať za tzv. nespoluprácu s úradom. Úrad vás dňom zistenia tejto nespolupráce vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie. 

Aké zamestnanie vám musí úrad práce ponúknuť? 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že úrad práce nemôže vyradením z evidencie sankcionovať akékoľvek odmietnutie ponúkaného zamestnania. Potrestať vás môže len vtedy, ak je ponúkané zamestnanie pre vás vhodné a vy ho navyše neodmietate z vážnych dôvodov. 

Vhodným zamestnaním sa rozumie také, ktoré:

- zohľadňuje váš zdravotný stav,

- prihliada na niektorú z vašich kvalifikácií (postačí aj prihliadnutie na niektorú z nižších kvalifikácií, ktoré ste dosiahli),

- prihliada na vaše odborné zručnosti,

- zohľadňuje druh práce, ktorú ste vykonávali doteraz. 

Za vhodné sa na účely sprostredkovania zároveň považuje len také zamestnanie, v ktorom týždenný pracovný čas nie je kratší ako polovica z ustanoveného týždenného pracovného času. 

Z akých dôvodov môžete odmietnuť prácu ponúkanú úradom? 

Za vážne dôvody, o ktoré môžete oprieť odmietnutie prijatia ponuky zamestnania alebo nástupu doň, sa považujú nasledovné situácie:

1) miesto výkonu a povaha práce vášho manžela alebo miesto výkonu a povaha zamestnania neumožňujú zabezpečenie sprevádzania vášho dieťaťa do desiatich rokov veku do škôlky alebo školy;
2) váš zdravotný stav, ak sa ako prekážka prijatia či nástupu do práce potvrdí v rámci lekárskej posudkovej činnosti;
3) vaša dočasná PN, ktorej začiatok treba úradu preukázať do troch pracovných dní odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej PN a skončenie hneď v nasledujúci pracovný deň s tým, že skončenie dočasnej PN musíte úradu preukázať osobne;
4) zdravotný stav vám blízkych osôb, ktorý si na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára či rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia vyžaduje osobnú starostlivosť, ošetrovanie alebo sprevádzanie. Písomné vyjadrenie lekára alebo rozhodnutie zariadenia o začatí starostlivosti alebo ošetrovania musíte úradu predložiť do troch pracovných dní odo dňa ich vystavenia; písomné vyjadrenie lekára alebo rozhodnutie zariadenia o skončení starostlivosti sa predkladajú nasledujúci pracovný deň po skončení starostlivosti alebo ošetrovania. Doklad o sprevádzaní predkladáte úradu nasledujúci pracovný deň po jeho skončení;
5) výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, vykonávanie pravidelného cvičenia alebo plnenie úloh ozbrojených síl SR počas zaradenia do aktívnych záloh, ktorých začatie a skončenie sa preukazuje najneskôr 1 pracovný deň pred ich začatím a 3 pracovné dni po ich skončení;
6) iné dôvody, ak ich ako vážne uzná úrad práce. 

Čo ak úrad odmietnutie neuzná 

Ak vás úrad práce vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie kvôli neoprávnenému odmietnutiu ponuky vhodného zamestnania alebo kvôli tomu, že ste do takto ponúknutého zamestnania napokon nenastúpili, môžete byť znovu zaradení do evidencie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa vášho vyradenia.

Anketa

Pomohol vám úrad práce nájsť si prácu?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

práca, úrad práce, zamestnanie

Toto ste už čítali?

Ako treba doručiť skončenie pracovného pomeru? Pozor aj na tieto chyby

27. 11. 2023 | Barbora Magočová

Ako treba doručiť skončenie pracovného pomeru? Pozor aj na tieto chyby

Písomnosti, ktorými sa jednostranne rozväzuje pracovný pomer, musia spĺňať prísne podmienky. Okrem dodržania obsahových náležitostí je veľmi dôležité aj ich správne doručenie. Môže... celý článok

Mzda či nákupy za "socíku"? Na väčšinu tovarov dnes stačí odpracovať kratší čas

17. 11. 2021 | Redakcia

Mzda či nákupy za "socíku"? Na väčšinu tovarov dnes stačí odpracovať kratší čas

Socializmus verzus súčasnosť. Čo sa v prípade obchodu, nákupov ale i cien tovarov a služieb za vyše tri desaťročia zmenilo najviac?

Ako bude rásť minimálna mzda v roku 2022? (tabuľka, príplatky a čistá mzda)

9. 9. 2021 | Redakcia

Ako bude rásť minimálna mzda v roku 2022? (tabuľka, príplatky a čistá mzda)

Rokovanie zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov o výške minimálnej mzdy na rok 2022 neprinieslo výsledok v podobe dohody. Stúpne teda automaticky podľa zákona.

4 dni v týždni doma za 70 %-tnú mzdú. Aj to sú podmienky českého kurzarbeitu

8. 10. 2020 | Miroslava Hrášková

4 dni v týždni doma za 70 %-tnú mzdú. Aj to sú podmienky českého kurzarbeitu

Kurzarbeit má zachrániť prácu a zabrániť prepúšťaniu. V Česku chcú preplácať až 4 dni z pracovného týždňa.

Minimálna mzda vzrastie v roku 2021 až na sumu 623 eur

31. 8. 2020 | Miroslava Hrášková

Minimálna mzda vzrastie v roku 2021 až na sumu 623 eur

Minimálna mesačná mzda vzrastie oproti tomuto roku o 43 eur. Pre mnohých je to sklamanie. Niektorí čakali, že sa nezmení, iní, že bude rásť viac.