Poisťovňa nepreplatila škodu po dopravnej nehode. Môžem žiadať aspoň úroky?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 6. 12. 2021
Aké máte nároky, ak vám poisťovňa neuhradí škodu z titulu tzv. povinného ručenia (PZP)? Ktoré porušenia poisťovne sú sankcionované úrokom z omeškania a odkedy ho možno žiadať?
Poisťovňa nepreplatila škodu po dopravnej nehode. Môžem žiadať aspoň úroky?

Zdroj: Shutterstock

Pravidlá pre výplatu poistného plnenia určeného na kompenzáciu škôd spôsobených vozidlami v dôsledku dopravných nehôd nájdete v zákone č. 381/2001 Z.z., o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poisťovňa musí začať prešetrovanie škodovej udalosti bez zbytočného odkladu po prijatí vášho oznámenia. Samotné rozhodnutie o poistnom plnení musí padnúť najneskôr do troch mesiacov odo dňa, v ktorom jej bolo doručené.

Podľa výsledkov prešetrenia môže mať rozhodnutie poisťovne dvojakú podobu:

a) Ak bol nárok na náhradu škody preukázaný, bude vám oznámená výška poistného plnenia;

b) Ak nárok na náhradu škody preukázaný nebol alebo bol zistený v nižšej výške, musí vám poisťovňa písomne vysvetliť, z akých dôvodov odmietla poistné plnenie poskytnúť, resp. prečo ho znížila. Písomné vysvetlenie sa považuje za doručené dňom, v ktorom:

  • ste ho prevzali,
  • ste ho odmietli prevziať,
  • ho pošta vrátila ako nedoručené.

Ak poisťovňa trojmesačnú lehotu na vydanie rozhodnutia nestihne, je povinná vám uhradiť úroky z omeškania. Ich výška sa určuje podľa Nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.; stanovuje sa ako súčet piatich percentuálnych bodov  a základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k 1. dňu omeškania s plnením záväzku (aktuálne je 5 % ročne).

Povinnosť vyplatenia úrokov z omeškania upravuje § 11 ods. 8 zákona č. 381/2001 Z.z.; v tejto súvislosti treba podotknúť, že predmetné ustanovenie viaže vznik nároku na úroky z omeškania na nesplnenie nepeňažnej povinnosti.

Samotné poistné plnenie (v zistenom rozsahu) musí poisťovňa poskytnúť do 15 dní:

  • po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti zodpovedajúcej poskytnutiu poistného plnenia,
  • po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovni (ak z rozhodnutia nevyplýva iná lehota na jeho poskytnutie).

Peňažnú sankciu za zmeškanie lehoty na vyplatenie poistného plnenia zákon č. 381/2001 Z.z. výslovne neupravuje.

Čo s úrokmi z omeškania z nevaplateného plnenia

 

Vzhľadom na nejednoznačné znenie zákona č. 381/2001 Z.z. sa v praxi ukazuje ako sporná najmä otázka, od akého okamihu možno od poisťovne žiadať úroky z omeškania z titulu oneskorenej výplaty poistného plnenia, ktoré poisťovňa v prvej fáze odmietla poskytnúť v rozpore so zákonom. Súdy sú v tejto otázke nejednotné. Bude záležať na tom, ktorý z nich bude o vašej veci rozhodovať a či spor skončí už na krajskom súde alebo sa dostane až na Najvyšší súd SR.

1. Názorová vetva: Úroky z omeškania náležia už od doby, kedy by malo byť plnenie vyplatené, ak by poisťovňa nárok posúdila správne

Krajský súd v Žiline (napr. sp.zn. 10Co/80/2020) dlhodobo rozhoduje, že ak poisťovňa nevyplatí poistné plnenie, ktoré malo byť vyplatené, môžete žiadať úroky z omeškania od 16. dňa po skončení jej prešetrovania. Tento názor sa opiera o výklad, podľa ktorého osobitný úrok z omeškania predstavujúci sankciu za zmeškanie lehoty na oznámenie výšky poistného plnenia, resp. na doručenie odôvodnenia jeho nevyplatenia (podľa § 11 ods. 8 zákona č. 381/2001 Z.z.) a klasický úrok z omeškania podľa Občianskeho zákonníka, ktorý je sankciou za nesplnenie peňažného dlhu - nevyplatenia (časti) poistného, náležia vedľa seba a vzájomne sa nijako nevylučujú. Krajský súd v Žiline sa opiera o staršie rozhodnutie jedného zo senátov Najvyššieho súdu SR, vydané pod sp.zn. 5Obo/19/2009 (odkazuje naň napr. rozhodnutie Krajského súdu Žilina, sp.zn. 7Co/260/2019).

2. Názorová vetva (silnejšia): Úroky z omeškania náležia až po doručení právoplatného rozhodnutia súdu poisťovni

Tento názor je reprezentovaný judikatúrou Krajského súdu Prešov (sp.zn. 7Cob/12/2020), Krajského súdu Bratislava (sp.zn. 15Co/223/2019) či Krajského súdu Trnava (sp.zn. 25Co/48/2020). Jeho zástancovia vychádzajú najmä z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3Cdo/145/2017. Stanovisko vychádza v zásade zo striktného jazykového výkladu ustanovenia § 11 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z.z.

Uvedené ustanovenie výslovne viaže výplatu poistného plnenia na 2 okamihy, a to do 15 dní:

  • po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne,
  • po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovni (ak z rozhodnutia nevyplýva iná lehota).

Pokiaľ teda samotný zákon upravuje v prípade súdneho sporu možnosť výplaty poistného plnenia až po doručení rozhodnutia súdu, nemôže byť podľa menovaných súdov poisťovňa v prípade sporného nároku v omeškaní s jeho vyplatením už pred týmto okamihom.

Finálne riešenie: úprava zákona alebo rozlišovanie dôvodov nevyplatenia

Nad rámec uvedených právnych názorov prišiel s iným pohľadom Krajský súd Košice (sp.zn. 11Co/413/2019). Z jeho rozhodnutia možno vyvodiť, že názor vyslovený Najvyšším súdom SR v rozhodnutí sp.zn. 3Cdo/145/2017 síce rešpektuje, ale len ak poisťovňa odmietne poskytnúť poistné plnenie na základe riadneho odôvodnenia.

Ak sú ňou uvádzané dôvody odmietnutia len formálne, náležia úroky z omeškania ešte pred okamihom doručenia súdneho rozhodnutia. Iný výklad by podľa súdu mohol poisťovne nabádať k tomu, aby výplatu poistného plnenia odmietali, pretože to pre nich bude skrátka výhodnejšie – nie každý sa totiž rozhodne s nimi súdiť.

Práve s ohľadom na uvedené riziko by bolo lepšie, keby bola problematika v zákone upravená tak, aby bola jednoznačnejšia a šetrnejšia k záujmom poškodených.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Dobré správy na začiatok roka: Slováci sú bohatší. Kde leží najviac peňazí?

17. 1. 2024 | Redakcia

Dobré správy na začiatok roka: Slováci sú bohatší. Kde leží najviac peňazí?

Podľa najnovších štatistík sa majetok Slovákov zvýšil až trojnásobne, napriek tomu, že patríme medzi investične konzervatívne krajiny. Kde sa nachádza väčšina našich úspor a aké chyby... celý článok

Čo sa všetko mení v roku 2024 pre bežných ľudí?

10. 1. 2024 | Redakcia

Čo sa všetko mení v roku 2024 pre bežných ľudí?

S príchodom nového roka zvyčajne prichádza viacero noviniek spojených s minimálnou mzdou, daňami a rôznymi dávkami. Ako bude vyzerať rok 2024 v číslach a čo všetko sa zmení? Pripravili... celý článok

Čo je rating a prečo je jeho zníženie problémom pre Slovensko?

8. 1. 2024 | Marek Mittaš

Čo je rating a prečo je jeho zníženie problémom pre Slovensko?

Agentúra Fitch Ratings, jedna z troch najvplyvnejších ratingových agentúr na svete, znížila rating Slovenska. Dôvodom bolo zhoršenie stavu verejných financií počas predchádzajúcich... celý článok

Slovenská pošta opäť mení ceny: Koľko si priplatíme?

4. 1. 2024 | Daniel Výcha

Slovenská pošta opäť mení ceny: Koľko si priplatíme?

Ak využívate služby pošty, počítajte s tým, že od januára 2024 si za ne priplatíte. Nárast cien bude rôzny – sumy niektorých listov vzrastú o 11 až 18 %, zatiaľ čo za iné zaplatíte... celý článok

Bývate v paneláku a šetríte na kúrení? Zaplatíte aj za teplo od susedov

19. 12. 2023 | Daniel Výcha

Bývate v paneláku a šetríte na kúrení? Zaplatíte aj za teplo od susedov

Teplo je pre niektorých majiteľov bytov každú zimu veľkým problémom. Ak kúria viac, aby sa v interiéri cítili počas zimy príjemne, často vykurujú aj byty tých, ktorí kúria menej. Vo... celý článok