Dieťa spôsobilo škodu: Kedy za ňu zodpovedáte a ako sa nahrádza?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 23. 6. 2021
Ak máte deti, určite viete, že stačí len malá chvíľka nepozornosti a problém je na svete. Nehody sa však nestávajú len doma. Kto bude platiť, ak dieťa spôsobí škodu pri hre na ulici či v škole?
Dieťa spôsobilo škodu: Kedy za ňu zodpovedáte a ako sa nahrádza?

Zdroj: Shutterstock

Ak máte deti, určite viete, že stačí len malá chvíľka nepozornosti a problém je na svete. Nehody sa však nestávajú len doma. Kto bude platiť, ak dieťa spôsobí škodu pri hre na ulici či v škole?

Za deti zodpovedáte, ak zanedbáte náležitý dohľad

Maloleté dieťa zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí, ak je:

  1. schopné ovládnuť svoje konanie a
  2. posúdiť jeho následky.

Útly vek dieťaťa teda spravidla s ohľadom na neschopnosť predvídania dôsledkov určitého počínania zodpovednosť dieťaťa za škodu vylučuje; naopak staršie deti za škodu už zodpovedať môžu. Právny poriadok samozrejme počíta s tým, že máloktoré dieťa bude disponovať finančnými prostriedkami, ktoré by bolo možné použiť na sanovanie škodlivých následkov. Aj z uvedeného dôvodu teda za škodu ním spôsobenú obyčajne zodpovedá aj ten, kto je povinný nad ním vykonávať dohľad. Zodpovednosti sa však môže zbaviť, a to ak preukáže, že náležitý dohľad nezanedbal.

Osobou povinnou vykonávať nad dieťaťom dohľad sú v prvom rade jeho rodičia. Pokiaľ je dieťa súdnym rozhodnutím zverené do starostlivosti len jedného z nich, bude v zásade zodpovedným za dohľad len tento rodič a prípadne tiež jeho manžel (nie však druh), ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, ak sa v rámci fungovania rodiny podľa dohody s rodičom dieťaťa podieľa na jeho výchove (bližšie rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 2 Cdo 65/2004).

Ak k vzniku škody dôjde počas doby, ktorú dieťa trávi vo vzdelávacom či výchovnom zariadení (v škôlke, škole, v družine, v jasliach apod.) alebo v ubytovacom zariadení (školský internát), bude za ňu voči tretím osobám (poškodeným) zodpovedať príslušná inštitúcia – nie teda jej konkrétny pracovník, ktorý mal na dieťa v danom okamihu dávať pozor. Zodpovednosť zamestnanca je zachovaná len v internom vzťahu medzi ním a jeho zamestnávateľom a spravidla sa dorieši v súlade s pracovnoprávnymi predpismi.

Konečne treba dodať, že ak mali dohľad vykonávať viaceré osoby, budú voči poškodenému aj za škodu zodpovedať spoločne a nerozdielne. Medzi sebou sa tieto osoby vyporiadajú podľa účasti na spôsobení vzniknutej škody.

V niektorých prípadoch za škodu spôsobenú dieťaťom nezodpovedá nikto

Náležitý dohľad nad dieťaťom v zásade nespočíva v nepretržitom sledovaní konania dieťaťa. Podstatné sú vždy okolnosti. Zatiaľ čo u menších detí sa vyžaduje, aby im boli rodičia nablízku a v prípade potreby ich riadne usmerňovali, u starších detí platí, že záleží od ich rozumovej zrelosti a tiež charakterových čŕt, ale tiež od konkrétnych okolností spôsobenia škody. Inak sa bude vaša zodpovednosť za škodu posudzovať v prípade jej spôsobenia starším dieťaťom, u ktorého vzhľadom na jeho dovtedajšie dobré správanie nie je možné predpokladať, že by niekoho úmyselne poškodilo (napr. mu niečo ukradlo) a inak v prípade problémového dieťaťa, u ktorého niečo také naopak možno predvídať (napr. je o ňom známe, že patrí k partii, ktorá poškodzuje fasády budov striekaním nepovolených graffiti).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že podľa okolností môžu v praxi nastať napríklad nasledujúce situácie:

1. Za škodu nebude zodpovedať ani dieťa, ani Vy.

Príklad: Matka, ktorá dozerá na ročné dieťa, si na prechádzke s ním bez vlastného zavinenia poraní nohu a objektívne preto nie je schopná zadržať dieťa, ktoré jej ujde a poškriabe kameňom cudzie auto.

2. Za škodu budete zodpovedať len Vy, dieťa za ňu zodpovedať nebude.

Príklad: Matka, ktorá dozerá na ročné dieťa, sa na prechádzke zarozpráva so známou a kvôli tomu si nevšimne, že jej dieťa vzalo kameň a poškriabalo cudzie auto.

3. Za škodu budete zodpovedať aj Vy, aj dieťa.

Príklad: Osemročné dieťa ponechané bez dohľadu rodičov z nudy poškriabe cudzie auto, hoci už vzhľadom na svoju vyspelosť preukázateľne vie, že sa to robiť nemá, lebo tým niekomu spôsobuje škodu.

4. Za škodu bude zodpovedať len dieťa.

Príklad: Sedemnásťročné dieťa, ktoré už dlhšie s vami nežije v jednej domácnosti, poruší dopravné predpisy nebezpečnou jazdou na bicykli a spôsobí nehodu, pri ktorej sa poškodí cudzie auto.

Pokiaľ ide o výšku náhrady, uhrádza sa nielen skutočná škoda, ale aj prípadný ušlý zisk. Škoda sa zásadne hradí v peniazoch. Ak však poškodený o to požiada a zároveň je to možné a účelné, rieši sa škoda uvedením do pôvodného stavu (typicky opravou či zakúpením náhradnej veci namiesto zničenej).

Malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti

Náhrada spôsobenej škody nemusí byť jediným problémom, ktorý budete v súvislosti s nežiadúcim konaním svojich detí riešiť. Pri posudzovaní následkov niektorých činov sa oplatí poradiť aj s právnikom. Nepríjemným situáciám je dobré predchádzať aj primeranou edukáciou detí – v dnešnej dobe sa neriešia už len poškodené veci, ale napríklad aj škody spôsobené zásahmi do duševného vlastníctva. Od dovŕšenia štrnásteho roku veku vzniká u maloletých tiež trestná zodpovednosť. Pre naplnenie skutkových podstát niektorých trestných činov postačí, ak nimi spôsobená škoda prevyšuje hodnotu 266 EUR.

Anketa

Máte založené životné poistenie?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

poistenie, škodová udalosť

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce