O rodičovský príspevok môžete žiadať osobne aj elektronicky (návod)

Roland Regely | rubrika: Článok | 7. 5. 2020
Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na deti do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak majú deti dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.
O rodičovský príspevok môžete žiadať osobne aj elektronicky (návod)

Zdroj: Shutterstock

Rodičovský príspevok je v roku 2020 opäť o čosi atraktívnejší. Štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi dieťaťa alebo manželovi rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa je pre niektorých poberateľov výrazne vyššia ako po minulé roky.

Štát rodičovský príspevok poskytuje do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Kto môže poberať rodičovský príspevok?

  • rodič dieťaťa,

  • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo

  • manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Ako požiadať o rodičovský príspevok?

O rodičovský príspevok je možné najskôr požiadať, až keď sa dieťa narodí, nie skôr. Ak prídete o materské, resp. uplynie lehota na jeho vyplácanie, môžete požiadať o rodičovský príspevok. Nárok na rodičovský príspevok si uplatňujete písomnou žiadosťou alebo - v dnešnej dobe omnoho príjemnejšou alternatívou - žiadosťou podanou elektronicky zaručeným elektronickým podpisom

Ak sa rozhodnete žiadosť vyplniť po starom, musí ju podať oprávnená osoba na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov). Oprávnená osoba je rodič dieťaťa, prípadne osoba, ktorej je dieťa zverené do opatrovníctva.

Žiadosť o rodičovský príspevok musí obsahovať základné údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, či adresu pobytu oprávnenej osoby dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. ÚPSVR môže dodatočne vyzvať platiteľa resp. oprávnenú osobu doplniť ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok.

 

Pri návšteve ÚPSVR musíte predložiť niekoľko dokladov, resp. dokumentov. 

  • Občiansky preukaz (identifikačná karta) žiadateľa

  • Cestovný doklad a doklad o povolení na trvalý alebo prechodný pobyt na území SR,

  • Rodný list dieťaťa (originál a fotokópiu) alebo úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v cudzine

  • Rozhodnutie súdu o priznaní rodičovských práv a povinností, ak žiadateľka je maloletá matka

  • Rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

  • Posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydaný príslušným úradom

  • Rozhodnutie o nároku na materské alebo potvrdenie o nároku na materské vydané SP,  ak si nárok na rodičovský príspevok uplatňuje manžel/manželka rodiča dieťaťa, ktorý žije s rodičom dieťaťa v domácnosti, túto skutočnosť preukazuje sobášnym listom

Ak vypĺňate žiadosť elektronicky, budete potrebovať čítačku, občiansky preukaz s čipom a nainštalované softvérové vybavenie k elektronickému podpisu. Tento spôsob je omnoho rýchejší, navyše nemusíte strácať čas návštevou pobočky, kde si inak musíte vyzdvihnúť poradové číslo a často sa to nezaobíde bez voľna v práci.

Čo ak sa dieťa narodilo v zahraničí?

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel rodičovského príspevku.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu.

Výška rodičovského príspevku v roku 2020

Od januára 2020 je suma rodičovského príspevku upravená rozdielne, a to:

a) 270 eur mesačne,

b) 370 eur mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Pozor na chyby, ktoré vás môžu pripraviť o materské či rodičovský príspevok.

Anketa

Súhlasíte s tým, ako sa zvyšuje rodičovský príspevok?

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?

Z dôchodkového poistenia plynie:

Aby ste mohli čerpať dávku v nezamestnanosti, musíte:

Keď máte nezaplatené poistné t.j. dlhy na poistnom, nemôžete čerpať dávky zo sociálneho poistenia:

Zistiť výšku odvedeného poistného môžete:

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register